SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kenelle vuoden 2017 Ekumeeninen teko -tunnustus? Voit vaikuttaa!

Ekumeeninen teko -tunnustuksen kautta nostetaan esiin ekumeeninen aloite tai toimintamuoto, joka vahvistaa ekumeenista asennetta ja vie eteenpäin pyrkimystä Kristuksen kirkon näkyvään ykseyteen. Vuoden 2017 Ekumeeninen teko -tunnustuksen saajaksi pyydetään tekemään ehdotuksia 30.6.2017 mennessä.
 
Tunnustus voidaan myöntää tapahtumalle, hankkeelle tai idealle. Sen voi saada niin yksittäinen henkilö kuin ryhmä tai järjestö, seurakunta tai seurakunnat yhdessä. Sillä voidaan palkita uusia ideoita tai ekumeenista jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.
 
Kaikki voivat tehdä ehdotuksia tunnustuksen saajaksi. Ehdotukset perusteluineen osoitetaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle 30.6. mennessä:
 
SEN:n hallitus päättää tunnustuksen saajan ja kunniakirja luovutetaan SEN:n 100-vuotisjuhlan yhteydessä Helsingissä 15.10.


 
Utmärkelsen Den ekumeniska gärningen beviljas även i år. Genom utmärkelsen lyfter man fram ett ekumeniskt initiativ eller en verksamhet som stärker den ekumeniska attityden och för vidare strävanden efter Kristi kyrkas synliga enhet.
 
Utmärkelsen kan beviljas till ett projekt eller en idé. Den kan ges till en enskild person, grupp eller organisation, en eller flera församlingar. Man kan belöna både nya idéer och ekumenisk kontinuitet och uthållighet.
 
Alla kan ge förslag på mottagare till utmärkelsen. Förslagen sänds senast 30 juni till styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland:
 
ERF:s styrelse besluter om mottagaren och diplomet överlämnas vid ERF:s 100 årsjubileum i Helsingfors den 15 oktober.Lahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors