SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Elämäntaidot ja uusi ops - KM, kouluttaja Raili Keränen-Pantsu

 

Uudessa opetussuunnitelmassa kaikkia oppianeita pyritään viemään kohti laaja-alaisempaa oppimista. Tavoitteita ei määritellä oppisisältöjen vaan taitojen näkökulmasta: millaisia valmiuksia tulevaisuudessa tarvitaan? Sen lisäksi, että uskonnonopetuksen tehtävänä on antaa oppilaille uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys, opetuksessa kannustetaan kunnioittamaan elämää ja ihmisarvoa ja pyhää.

 

Uskonnonopetuksen tavoitteena on myös itsetuntemuksen, identiteetin ja itsen arvostamisen vahvistuminen. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan elämänhallintataitojen opettelua. Elämänhallintataidoilla viitataan kykyyn tulla toimeen itsen ja toisten kanssa. Se sisältää tunne- ja vuorovaikutustaidot, taidon suunnitella omaa elämää ja kyvyn nähdä omat vaikutusmahdollisuudet.

 

Lisäksi elämänhallintataitoihin kuuluu taito pohtia arvokysymyksiä ja taitoa tulla toimeen eri tavalla ajattelevien kanssa. Myös itsetuntemus kuuluu elämänhallintataitoihin. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksella on merkittävä rooli erityisesti merkityksenantotaitojen, eettisten taitojen ja katsomusdialogitaitojen kehittymisessä, sillä näiden taitojen opiskelu kuuluu katsomusaineiden luonteeseen.


Elämäntaidot ja uusi ops Raili Keranen-Pantsu.pdfLahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors