SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mikä muuttuu? - FT, tutkija Kati Mikkola

 

Moninaisuuden maailmassa on yhä tärkeämpi ymmärtää uskonnon ja kulttuurin vastavuoroista suhdetta. Uusi opetussuunnitelma korostaakin kulttuurista näkökulmaa uskontoon. Kulttuuri ymmärretään opetussuunnitelmassa laajasti: se on aineellisten ja henkisten saavutusten kokonaisuus. Opetussuunnitelmassa nostetaan erikseen esille populaarikulttuurin käsite, jolla halutaan korostaa kulttuurin moninaisuutta – uskonto on kaikkialla ympärillämme, arkielämässä, viihteessä ja mainonnassa.

 

Uskontoja tarkastellaan kulttuuristen ilmiöiden kautta. Näkökulma on läsnä kaikilla luokka-asteilla laajentuen ensimmäisillä luokka-asteilla käsiteltävästä lähipiirin kulttuurista (perheen ja suvun tavat ja juhlat, oman uskonnon moninaisuus) kohti yläkoulussa käsiteltäviä laajempia kokonaisuuksia (uskonnon suhde yhteiskuntaan ja politiikkaan). Samalla tavoin moniuskontoisuuden teemaa peilataan sekä oppilaille läheiseen kokemusmaailmaan, että laajempaan uskontojen maailmaan. Tällöin myös kysymykset enemmistön tai vähemmistön edustajana elämisestä tulevat osaksi tarkastelua.

 

Opetussuunnitelma velvoittaa käyttämään opetuksessa ajankohtaisia esimerkkejä ja hyödyntämään mediasisältöjä sekä populaarikulttuurin tuotteita. Kulttuurisella näkökulmalla tähdätään myös oppilaiden motivointiin: tieto auttaa ymmärtämään ympäröiviä ilmiöitä ja asiat näyttäytyvät uudessa valossa. Kulttuurisia ilmiöitä tarkastellessa opetellaan myös uskontojen monilukutaitoa ja lähdekritiikkiä. Ajankohtaisuus on haaste myös opettajille – miten opetuksessa hyödynnetään oppikirjan ulkopuolista aineistoa?

 

Tavoitteena on oppia huomaamaan uskontojen moninaisuus paikallisesti ja globaalisti tarkasteltuna. Uskonto on osa kulttuuria mutta muovaaminen on molemminpuolista – kulttuuri vaikuttaa siihen, millaisena ilmiönä uskonnot näyttäytyvät. Näin uskonnonopetus tukee myös kulttuuri-identiteetin muotoutumista – siinä jäsennetään suhdetta omaan uskontoon, suomalaisuuteen ja globaaliin omaan uskontoon.


Mikä muuttuu - Kati Mikkola.pdfLahjoitukset - Donationer
Pienkeräysnumero - Insamlingsnummer: Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta /Finland förutom på Åland RA/2020/1618
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors