SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska Rådet i Finland

Ekumenikens mål är är att ena den splittrade kristenheten. Kristen enhet är en enhet i både tro och liv. Enhet är enligt Bibeln både en gåva och något att be och arbeta för.

Arbetet för kristen enhet grundar sig på Jesu bön:

Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.

(Joh.17:21).

 

Ordet ekumenik kommer från det grekiska ordet oikoumene som betyder hela den bebodda världen. Det är till stor del en av den ekumeniska rörelsens förgrundsgestalters, ärkebiskop Nathan Söderbloms (1866-1931), förtjänst att ordet ekumenik idag används som beteckning på arbetet för kristen enhet. Söderblom inbjöd representanter för kyrkorna till ekumeniska möten vilket så småningom ledde till att ordet ekumenik idag kan innebära såväl relationer mellan två eller flera kyrkor som en attityd som önskar kristen enhet.

 

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) är ett samarbetsorgan kyrkor och samfund verksamma i Finland.

 

Bakgrund
ERF har fungerat sedan 1917 då Finska nationalkommittén inledde sin verksamhet som en del av den internationella rörelsen World Alliance for Promoting International Friendship Through the Churches (WA). Rörelsens syfte var att främja fredens sak genom goda mellankyrkliga relationer.

 

Initiativet till grundandet av kommittén togs av ärkebiskop Nathan Söderblom. Hans goda vän professor Arthur Hjelt blev en av kommitténs förgrundsgestalter under många år.

 

Efter förändringar i stadgar och organisation bytte kommittén år 1933 namn till Allmänkyrkliga kommittén i Finland och 1963 till Ekumeniska Rådet i Finland.

1971 fick ERF sin första heltidsanställda sekreterare och ett eget kansli.

 

Rådets syfte är att som ett samarbetsorgan för kyrkor och kristna samfund

  • främja strävanden mot Kristi kyrkas synliga enhet,
  • stärka de kristnas gemenskap, tjänst och vittnesbörd i Finland,
  • vara en mötesplats för kyrkor och kristna samfund.

Rådet fyller sitt syfte genom att

  • kalla kyrkor och kristna samfund och deras medlemmar till interaktion,
  • diskutera aktuella ekumeniska frågor,
  • arrangera överläggningar, seminarier och konferenser,
  • kan tillsätta sektioner och arbetsgrupper, till vilka styrelsen enligt eget val kallar representanter för medlemmar, observatörer, partnerorganisationer, samt övriga experter,
  • idka publikationsverksamhet,
  • upprätthålla kontakten med sina medlemmar, observatörer och partnerorganisationer samt andra ekumeniska organisationer i Finland och utomlands.

Till medlemmar av rådet kan godkännas i Finland verksamma kyrkor och kristna samfund som bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och där­för tillsammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemensamma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den heliga Anden, till ära.

 

Rådet har elva medlemskyrkor

 

Som observatörer i rådet kan godkännas i Finland verksamma kyrkor och kristna samfund, som bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och där­för tillsammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemensamma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den heliga Anden, till ära.

 

Rådet har fem observatörer

 

Som partnerorganisationer till rådet kan godkännas i Finland verkande registrerade föreningar och stiftelser som verkar för främjande av kristen enhet.

 

Rådet har tjogotre partnerorganisationer

 

 

 

 

Rådets möte

ERF:s högsta beslutande organ är dess möte, som sammanträder till vårmöte och höstmöte. Medlemssamfundens representanter har beslutanderätt i generalmötet. Varje medlemssamfund har två representanter med yttranderätt och rösträtt med undantag av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som har 20 representanter och Finlands ortodoxa kyrka som har 10 representanter. Medlemmar som utgörs av enskilda församlingar har vardera en representant.

 

Styrelsen

Styrelsen är verkställande organ och väljs av höstmötet. I styrelsen bör finnas representanter för lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan, finska frikyrkligheten och finlandssvenska frikyrkligheten.

 

Sektioner

Medlemssamfund och observatörer kan utse representanter till sektionerna. Organisato­riskt fungerar sektionerna underställda styrelsen. Sektionerna följer med den nationella och internationella diskussio­nen rörande deras ansvarsområden, arbetar med olika projekt samt ordnar se­minarier och samtal i aktuella frågor.

 

Sektionerna är sju:

Sektionen för barn- och ungdomsarbete


Sektionen för fostran

Sektionen för jämställdhet

Sektionen för lokalekumenik 

Sektionen för samhällsfrågor

Sektionen för teologi och lärofrågor 

 

ERF:s språk är finska och svenska. På dessa hemsidor finns information på bägge språk.

Bläddra gärna på finskspråkiga delen och du finner även svensk information. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss och fråga vidare. För kontaktuppgifter: klicka .


Ekumeniken bland svenskspråkiga kyrkor och samfund i vårt land är ofta öppenhjärtlig och otvungen. Samarbete finns både på riksnivå och lokalnivå, organiserat och spontant. Här följer några exempel på...
Namn och hemort 1 § Föreningens namn är Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, på svenska Ekumeniska Rådet i Finland r.f. Föreningen benämns i fortsättningen i dessa stadgar rådet. Rådets språk är finska...
Ekumeniska Rådet i Finland kunde glädjas åt en växande medlemskrets när Herättäjä-Yhdistys blev dess tjugonde partnerorganisation. Den traditionella väckelserörelsen är också en ekumenisk aktör...
Ekumeniska Rådet i Finland deltog under år 2013 i den samhälleliga debatten i frågor som var väsentliga för dess medlemskår och rådets ekumeniska uppdrag. En central roll intogs av betydelsen a...
Den ställning som den kristna tron och kristna värderingarna har i vårt land genomgår en förändring och olika identiter utmanade varandra i den omgivning som Ekumeniska Rådet i Finland verkade i å...
Ansvarsveckans tvååriga tema religionsfrihet visade sig vara ett aktuellt. Frågan om religionsfrihet och religiös förföljelse har blivit en del av världspolitiken samt Finlands och EU:s utri...
Ekumeniska rådet i Finland (ERF) är en mötesplats för kyrkor. Rådet och dess ekumeniska kunnande skapar möjligheter för samarbete och nya initiativ. Under det gångna året ordnade rådet på egen han...
Finska pingstkyrkans inträde som observatör i Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) var den största förändringen i rådet under 2009. Det var ingen oväntad eller omvälvande upplevelse, utan resultatet a...
Läs om ERF:s verksamhet. Svenskspråkiga sidorna f.o.m. s. 29.
 
I verksamheten av 2008 framgick att de nordiska kontakterna är viktiga för utvecklandet av Ekumeniska Rådets verksamhet och tolkningen av de globala trenderna. Ett exempel på detta var samarbetsförhan...
Ekumeniska rådet i Finland (ERF) fungerade år 2007 som ett viktigt redskap för kristen enhet och betjänade vårt lands kyrkor. Under verksamhetsåret firades rådets 90-årsjubileum, rådet är alltså lika...
Allt som kan göras tillsammans, skall också göras tillsammans. Det som är lokalt upplevs mest verkligt. Den ekumeniska rörelsens två praktiska principer kommer årligen fram under ekumeniska böneveckan...
Ordet gästfrihet har fått en särskild betydelse för ekumeniken. Inom ekumeniken kan gästfrihet vara ett steg mot en djupare gemenskap och synlig enhet. Seminariet om gästfrihet som en ekumenisk fråga...
Det ekumeniska året 2004 bjöd på många möjligheter till gemensam bön och kontakter till över samfundsgränserna. Böneveckan för kristen enhet, fyra nationella böndagar, världsböndagen, Kyrkornas intern...
År 2003 kan betecknas som ett år av ökad ekumenisk medvetenhet. Ekumeniska rådets verksamhetsår inleddes på traditionellt sätt med Böneveckan för kristen enhet och avslutades med beredandet av tex...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190