SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN esittäytyy

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. Jäseniksi voidaan hyväksyä yhteisöjä, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

 

  • 11 jäsenkirkkoa
  • 5 tarkkailijakirkkoa
  • 24 kumppanuusjärjestöä

Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kristittyjen yhteys on sekä uskon että elämän yhteyttä.

 

Se on Raamatun mukaan sekä annettu lahja että rukouksen ja työn kohde. Työ kristittyjen yhteyden ja Kristuksen kirkon ykseyden puolesta perustuu Jeesuksen rukoukseen:

 

Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

(Joh. 17:21)

 

Ekumenia tulee kreikankielen sanasta oikoumene ja tarkoittaa koko asuttua maailmaa. Ekumeeninen liike on kristillisen kirkon historiassa melko nuori ilmiö. Se on kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin kuuluvien kristittyjen yhteinen liike, joka syntyi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.

 

Sanaa ekumeeninen on kristikunnan historiassa käytetty useassa eri merkityksessä. Sen yleistyminen ja virallistuminen kristittyjen yhteistyö- ja ykseysliikkeen nimeksi on monella tapaa Ruotsin arkkipiispan, Nathan Söderblomin (1866–1931), ansiota. Hän kutsui järjestämiään tunnustustenvälisiä kokouksia ekumeenisiksi ja sisällytti näin termiin merkitykset, joilla viitataan kahden tai useamman kirkon välisiin suhteisiin tai asenteeseen, joka korostaa ja toivoo kristittyjen ykseyttä.

 

Muototumisvaiheensa jälkeen ekumeeninen liike vakiinnutti asemansa merkittävänä kirkkojenvälisen yhteydenpidon kanavana heti toisen maailmansodan jälkeen. Ekumeeninen liike on järjestäytynyt myös moneksi organisaatioksi. Ekumenia on toimintaa, johon kirkot ja kristilliset yhteisöt osallistuvat omista tunnustuksistaan käsin.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöjärjestö. SEN on yksi maailman vanhimmista kansallisista ekumeenisista neuvostoista. Perustamisvuosi on 1917.


SEN:n jäsenkunta muodostuu kirkoista ja yhteisöistä, jotka ovat jäsenen
tai tarkkailijan asemassa, ja kumppanuusjärjestöistä, jotka ovat rakenteeltaan
tai toiminnaltaan ekumeenisia ja sitoutuvat...
Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kristittyjen yhteys on sekä uskon että elämän yhteyttä. Se on Raamatun mukaan sekä lahja että kutsumus. Työ k...
Neuvoston jäsenkirkoilla, tarkkailijakirkoilla ja
kumppanuusjärjestöillä on mahdollisuus nimetä edustajansa jaostoihin, jotka
toimivat ekumenian ydinalueilla.
Hallitus on valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Syyskokous valitsee hallituksen. Hallitus voi asettaa työjaoston sekä pysyviä ja tilapäisiä työryhmiä, joiden tehtävänä on valmistella asioita hallituks...
SEN:n korkein päättävä elin on neuvoston yleiskokous, joka
kokoontuu kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Ylimääräinen kokous voidaan pitää
hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi. Jäsenkunnan (j...
Yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen elämään kuuluu lainsäädäntöön ja muulla tavoin kansalaisten elämään vaikuttava suunnittelu ja toteutus. SEN:lla on jäsenistönsä kautta monen alan asiantuntemusta ja...
Vuoden ekumeeninen teko -tunnustus myönnetään vuosittain. Se voidaan myöntää tapahtumalle, hankkeelle tai idealle. Sen voi saada niin yksittäinen henkilö kuin ryhmä tai järjestö, seurakunta tai seurak...
Kumppanuusfoorumi kokoaa SEN:n kumppanuusjärjestöjen edustajat ja SEN:n henkilökunnan yhteisen lounaan ääreen. Voimme nauttia toistemme hyvästä seurasta ja kertoa tiivistetysti viimeisimmät kuulumiset...
Ekumenian ystävät -sivu on perustettiin 14.9.2010. Tuolloin sosiaalisen median merkitys ei ollut vielä kovin suuri. Suomen Ekumeenisen Neuvoston meno Facebookiin toi myös tullessaan pohdintaa, että vo...
Ekumenia on liikettä. Ekumeeniset yhteydet eri puolille maailmaa avartavat ajattelua ja tuovat tukea oman maan ekumenialle. SEN:lla on vahvat yhteydet muihin Pohjoismaihin ja Euroopan maihin ja erityi...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190