SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lapsi- ja nuorisotyön jaosto

Lapsi- ja nuorisotyön jaosto on keskustelufoorumi kirkkojen lapsi- ja nuorisotyötä tekeville. Jaosto koostuu jäsenkunnan nimeämistä asiantuntijaedustajista. Jaoston tehtävä on järjestää kokoontumisia ja koulutustapahtumia. Jaoston tavoite on vahvistaa ekumeenista kasvatusta kirkkojen lapsi- ja nuorisotyössä. Jaoston yhteydessä toimii nuorille aikuisille suunnattu Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma (Ketko).

Jaoston yhteytedessä toimii Ekumeeninen nuorisoverkosto. Se on 18–25-vuotiaille nuorille tarkoitettu verkosto ruohonjuuritason ekumeenisen nuorisotoiminnan vahvistamiseksi. Verkostoa kehittää ja hoitaa jaoston nimeämä moderaattorityöryhmä. Tavoitteena on käytännön ekumenian tekeminen ja todeksi eläminen, kiinnostavan ekumeenisen tiedon tuottaminen sekä paikallisekumeenisen nuorisotoiminnan vahvistaminen. Ekumeeninen nuorisoverkosto on avoin verkosto, jonka on mahdollista tuottaa toimintaa.


Tutustu laajemmin jaoston toimintaan, klikkaa . 

 Johtosääntö

1. Määrittely

Lapsi- ja nuorisotyön jaosto on Suomen Ekumeenisen Neuvoston asettama määräaikainen työryhmä. Jaoston toimikausi on kolme kalenterivuotta ellei toisin määrätä. 

 

2. Tarkoitus ja toiminta

Jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenille, tarkkailijoille js kumppanuusjärjestöille mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen ekumeenisen nuorisotyön edistämiseksi. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto

  • perustaa tarpeen mukaan työryhmiä, jotka järjestävät toimintaa,
  • osallistuu ekumeenisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen,
  • toimii jäsenenä ja pitää yhteyttä muihin kansainvälisiin ekumeenisiin järjestöihin,
  • tiedottaa erilaisista osallistumis- ja toimintamahdollisuuksista,
  • tekee toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi vuodeksi,
  • laatii toimintakertomuksen edellisestä vuodesta,
  • on yhteydessä Suomen Ekumeenisen Neuvoston muihin jaostoihin. 

 

3. Päätöksenteko

Jaoston päätöksenteossa pyritään yksimielisyyteen (konsensus). Jos jaosto joutuu äänestämään, päätöksenteko tapahtuu yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 

 

4. Kokoonpano

Hallitus nimeää jäsenet jaostoon SEN:n jäsenten, tarkkailijoiden ja kumppanuusjärjestöjen sille esittäneistä edustajista. Jaosto voi lisäksi kutsua edustajia sellaisista kristillisistä järjestöistä, jotka eivät kuulu SEN:n jäsenkuntaan.

 

5. Toimihenkilöt

Jaosto valitsee SEN:n jäsenten, tarkkailijoiden tai kumppanuusjärjestöjen edustajien joukosta  puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin vuodeksi kerrallaan. Jaosto voi asettaa määräaikaisia työryhmiä sihteereineen hoitamaan niille erikseen määrättyjä tehtäviä. 

 

6. Kokoukset

Jaosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksista ilmoitetaan  vähintään viikko ennen kokousta. Jaoston sihteeri vastaa kokouskutsuista. 

 

7. Yhteistyö ja tiedotus

Jaoston edustajat osallistuvat hallituksen ja jaostojen yhteiseen suunnittelufoorumiin. Jaosto neuvottelee pääsihteerin kanssa ainakin kerran vuodessa. Jaosto raportoi toiminnastaan neuvoston hallitukselle ja lähettää esityslistat ja pöytäkirjat SEN:n toimistoon. Jaoston puheenjohtaja ja sihteeri(t) kutsutaan neuvoston kokoukseen.

 

8. Lausuntoja

Jaosto voi tarvittaessa laatia asiantuntijalausuntoja. Jaosto voi myös tehdä hallitukselle esityksiä julkilausumiksi.

 

9. Talous

Jaosto laatii elokuun loppuun mennessä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa ja kuluneen vuoden toimintakertomuksensa 30.1. mennessä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimitetaan pääsihteerille, joka vie ne eteenpäin hallituksen käsittelyyn.

 


Neuvoston jäsenkirkot, tarkkailijakirkot ja kumppanuusjärjestöt ovat nimennet edustajansa Nuorisojaostoon.
Rådets medlemskyrkor observatörskyrkor och  och partnerorganisationer har utsett sina repr...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190