SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskallatko ikääntyä? Kristillisiä näkökulmia perheeseen ja vanhenemiseen 2000-luvun Suomessa ja Euroopassa  

Seminaarin puheenjohtaja Minna-Mari Parkkinen edessä ja vierellä Minna Rasku, SEN:n eettisten kysymysten jaoston jäsen.

Isä Raimo Gouarrola, isä Teo Merras ja edessä piispa Teemu Sippo SCj13.4.2011 Helsingissä Tieteiden talossa pidetyssä seminaarissa käytiin rakentavaa keskustelua perhearvojen muutoksesta ja ikääntymisestä kansainvälistyvässä Suomessa. Tilaisuus oli kaikille kiinnostuneille avoin. Erityisenä kohderyhmänä olivat kirkoissa, kunnissa, järjestöissä ja palveluyrityksissä ikääntyvien parissa työtä tekevät henkilöt.

 

Puheenjohtajana toimi YLE Kulttuurin päällikkö Minna-Mari Parkkinen

 

Seminaarin ohjelma oli seuraavanlainen 

9.00                    

Osanottajaksi rekisteröityminen

Kahvi- ja teetarjoilu

9.20

Avaus

Rovasti Risto Pontela

Yhteislaulu, virsi 449 

9.30

Ikääntyminen ja vanhuus suomalaisessa yhteiskunnassa

Sosiaaligerontologian professori Jyrki Jyrkämä

10.00 

Pääsihteeri, isä Heikki Huttunen toimitti ortodoksisen paastonajan palveluksen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.Erilaiset perhekäsitykset Suomessa

– Romanien perhekäsitys

Toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund

– Uussuomalaisen näkökulma

TTT Natalia Nenonen

– Nykyluterilainen perhekäsitys

Perheterapeutti Timo Sampolahti

11.00

Kristillinen perhekäsitys ja suhtautuminen vanhenemiseen

– Isä Teo Merras, Helsingin ortodoksinen seurakunta

– TT, LL Raimo Goyarrola, Helsingin katolinen hiippakunta

– Majuri Tella Puotiniemi, Pelastusarmeija

– Työalasihteeri Irene Nummela, ev.-lut. kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyö

Keskustelu

12.20

Ortodoksinen hartaus

Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, Unioninkatu 31

Pääsihteeri, isä Heikki Huttunen

Voskresenie-kuoro

LOUNASTAUKO

Palveluksessa lauloi Voskresenie-kuoro Jyväskylästä.

13.45                  

Johdatus iltapäivän työryhmiin

Nuorisodiakoni Eeva-Stiina Snellman

14.00 

Ryhmätyöskentely

– Ryhmä I 

Mitä isovanhemmuusselkkaus opetti?

Osanottajat kuuntelivat kiinnostuneina ikääntymisen asiaa.Ryhmänvetäjänä ylidiakoni Juha Lampinen

– Ryhmä II

Hengellisten tarpeiden huomioiminen ikääntyvien palveluissa

Ryhmänvetäjänä työalasihteeri Irene Nummela

– Ryhmä III

Vanhenemisen taito

Ryhmänvetäjinä kirjailija Kirsti Ijäs ja geronomi Laura Pynnönen

15.15

Ryhmätyöskentelyn kokoaminen ja yhteenveto

Eeva-Stiina Snellman

16.00 

Päätössanat

Piispa Teemu Sippo SCJ

 

Taustaa

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston eettisten kysymysten jaosto on vuosittain suuren paaston aikana järjestänyt kristillisen etiikan alan seminaarin. Teemoina ovat olleet sairauteen, eheytymiseen ja tervehtymiseen liittyvät aiheet. Myös kriisejä on käsitelty sekä fundamentalismia ja maahanmuuttajuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Aikaisempien seminaarien antiin voi tutustua näillä sivuilla. 

 

Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstämme arvioidaan nousevan nykyisestä 17 prosentista 27 prosenttiin vuoteen 2040 ja 29 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Työikäisten (15–64-vuotiaiden) osuus pienenee nykyisestä 66 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2040 ja 56 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja eläkeikäisten määrä sataa työikäistä kohden oli vuoden 2008 lopussa 50,3. Ennusteen mukaan se olisi

2016: 60,4 ja 2060: 79,1. Lähde:

 

Vuotta 2012 vietetään EU:ssa aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotena. Ikääntyminen koskettaa meitä kaikkia.


Suomen Ekumeenisen Neuvoston eettisten kysymysten jaosto oli kutsunut seminaarin myötävaikuttajiksi ikääntymisen asiantuntijoita, kirkkojen ja järjestöjen työntekijöitä ja muita teemaa tuntevia.
Hyvät ystävät, tervetuloa Suomen Ekumeenisen Neuvoston eettisten kysymysten jaoston paastonajan seminaariin! Eettisten kysymysten jaosto on järjestänyt yhteiskuntaa ja kirkkokuntia kiinnostavista, eet...
Lyhyt esittely
Sosiologia, sosiaalipolitiikka,…
Ikääntyvän yhteiskunnan muutossuunnat,
Ikääntyvien arkielämä, toimintakyky, toimijuus
Vanhustenhoito, eettiset kysymykset,
Geronteknolog...
Tuula Åkerlund kertoi olevansa 55-vuotias. Hänen isovanhempansa ovat eläneet kiertävää elämää, mutta hänellä oli jo pysyvä lapsuuskoti. Samassa asunnossa asuivat isä, äiti ja neljä lasta sekä myös äid...
Natalia Nenonen kertoi olevansa kotoisin Kaukasukselta ja asuvansa Suomessa. Hän on avioliitossa inkerinsuomalaisen kanssa ja perheellä on kaksi lasta. Hän on asunut kaksitoista vuotta Suomessa. Vanhu...
Minkälainen on luterilainen tavisperhe? Se on suomea puhuva, Suomessa syntynyt, heteroseksuaalisen parisuhteen ympärille rakentunut. Kun nykyluterilaisesta perheestä puhutaan, voidaan se tehdä kahdell...
Ortodoksisessa kirkossa vanhuuden ja vanhenemisen teemat eivät ole olleet ortodoksi-isä Teo Merraksen mukaan mitenkään erityisen paljoa esillä. Kuitenkin nämä teemat tulevat epäsuorasti esiin käsitelt...
Maailmassa on 70 miljoonaa yli 80-vuotiasta ihmistä. Vuoteen 2050 mennessä luvun ennustetaan nousevan 370 miljoonaan, joista 2 miljoonaa on yli 100-vuotiasta. Valtiovarainministeri saattaisi reagoida...
Pelastusarmeijan näkemys ei varmaankaan eroa muiden kirkkojen tavasta kohdata vanhuutta. Lähtökohtana on se, että Jumalan luomina jokaiselle ikäpolvelle kuuluu sama ihmisarvo. Esityksensä hän pohjasi...
Kolme näkökulmaa aiheeseen: yksi liittyy ihmisarvoon, toinen lähimmäisenrakkauteen ja kolmas kysymykseen siitä, mitä on ihmisarvoinen vanhuus. Piispainkokous antoi kirkolliskokoukselle selvityksen 201...
Alustajien puheenvuorojen jälkeen oli aika keskustelulle. Keskustelun aluksi kiitettiin siitä, että vanhuudesta puhuttaessa tuotiin esiin myös siihen liittyvät kärsimyksen ja kuoleman teemat. Tämä oli...
Egyptiläiseen isoäitiin Eveline Fadayeliin kohdistunut käännytyspäätös aiheutti Suomessa vuonna 2008 kohun, joka puhuttaa edelleen. Ortodoksisen kirkon ylidiakoni Juha Lampisen ryhmässä paneuduttiin s...
Jo työalasihteeri Irene Nummelan vetämän ryhmän nimi herätti ryhmässä kysymyksiä: Mitä ovat ikääntyvien hengelliset tarpeet? Entä mitä tarkoitetaan palveluilla, joissa nämä hengelliset tarpeet tulisi...
Kirsti Ijäksen ja Laura Pynnösen vetämässä ryhmässä pohdittiin vanhenemisen taitoa yhtäältä yksilön, toisaalta ihmissuhteiden näkökulmasta. Tärkeä kysymys oli, millaista ikääntyvän on elää nykykulttuu...
Kiitos järjestäjille ja kaikille, jotka ovat olleet mukana toteuttamassa tätä ajankohtaista ja antoisaa seminaaria. Ohjelma tuonut esille useita näkökulmia. Ikääntyminen on keskeinen aihe yhteiskunnas...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors