SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vierellä loppuun asti - seminaari saattohoidosta 25.3.2014

Uspenskin tunnelmallisessa kryptassa kokoontui saattohoidon kehittämisestä keskusteleva asiantuntijaryhmäToteutuuko hyvä saattohoito suomalaisessa yhteiskunnassa ja jos ei, niin miksi ei? Miten uudistuvien palveluiden maassa vastataan saattohoidon haasteisiin? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin vastauksia saattohoitoa käsittelevässä seminaarissa Uspenskin katedraalin kryptassa Helsingissä 25.3.2014. Paikalle oli kutsuttu terveydenhuollon ja kirkkojen piirissä toimivia ammattihenkilöitä. Järjestelyistä vastasi SEN:n Eettisten kysymysten jaosto.

 

SEN:n Eettisten kysymysten jaoston varapuheenjohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja puheenjohtaja Risto Pontela.Jaoston varapuheenjohtaja, terveyspalveluryhmän johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki avasi tilaisuuden nostamalla esiin seminaarin järjestämisen taustalla olevat ajankohtaiset kysymykset: Toteutuuko hyvä saattohoito suomalaisessa yhteiskunnassa ja jos ei, niin miksi ei? Miten uudistuvien palveluiden maassa vastataan saattohoidon haasteisiin kun toisaalta vedotaan hoidon suosituksiin ja yhtä aikaa supistetaan voimavaroja? Miten voitaisiin taata hyvä kuolema monenlaisessa ympäristössä, joissa elämän päättymistä ei voida pakottaa standardeihin?

 

Näihin kysymyksiin pureuduttiin seminaarin ensimmäisellä puoliskolla psykologisesta, hengellisestä, sielunhoidollisesta ja lääketieteellisestä näkökulmasta.

 

Ohjelma jakautui kolmeen osioon. Ensin kysyttiin Mitä on saattohoito ja kysymystä tarkasteltiin psykologisesta, hengellisestä ja lääketieteellisestä näkökulmasta.

 

Toisessa osiossa teemana oli Hengellisyys ja saattohoito ja tätä avattiin osioilla: potilaita ja omaisia tavattaessa, katolisessa perinteessä ja adventtikirkon perinteessä.

 

Kolmannessa osiossa oli esillä hengellinen ulottuvuus ja ETENE:n antama saattohoidon suositus.

 

Myös 2000-luvun eettisiä haasteita käsiteltiin ja saattohoitoa eri kirkkokuntien käytännöissä.

 

Seminaari päätöskeskustelussa todettiin, että globaalisti tarkasteltuna Suomessa moni saa hyvän kuoleman. Ongelmana kuitenkin on, että saattohoidon tarvetta ei tunnisteta kroonisten pitkäaikaissairauksien kohdalla ja terminaalivaiheeseen siirtymistä ei huomata.

 

Haasteena ovat myös vapaaehtoistyön rakenteet ja jäsentymättömät mahdollisuudet. Esimerkiksi monilla vapaakirkoilla vapaaehtoiset tekevät paljon sairaalasielunhoitoa ja ovat siinä osaavia, mutta heihin ei aina hoitolaitoksissa luoteta. Eri kirkkokuntien maallikkojen asemaa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa selventävän työ olisi saatettava alkuun. 

 

Toisaalta todettiin myös, että saattohoidossa on tapahtunut valtava kehitys viime vuosikymmeninä ja hoitohenkilökunnan koulutus on parantunut huomattavasti. Seminaarissa pohdittiin myös, että miten saattohoitokoulutukseen saataisiin mukaan hengellinen aspekti.

 

Teksti: Suvi Korhonen ja Sirpa-Maija Vuorinen

Kuvat: Sirpa-Maija Vuorinen


Aihetta käsiteltiin psykologisesta, hengellisestä ja lääketieteellisestä näkökulmasta. Puheenvuorot käyttivät ylilääkäri Riitta Aejmelaeus, sairaalapastori Virpi Sipola (ev.lut.), isä Teo Merras (ort...
Eettisten kysymysten jaosto on tehnyt kartoitusta saattohoidon käytännöistä eri kirkkokunnissa. Kartoituksen tuloksia esitteli jaoston jäsen, projektipäällikkö Minna Rasku.
Jaoston puheenjohtaja, rovasti Risto Pontela pureutui eettisten kysymysten käsittelyn juuriin ja nykyisyyden haasteisin SEN:ssa. Eettisten kysymysten jaostolla on juurensa aiemmin toimineessa terveyde...
Aihetta käsiteltiin kolmelta kannalta: 1) Potilaita ja omaisia tavatessa. Vastaava lääkäri Markus Partanen puhui aiheesta. 2) Katolisessa perinteessä. Yleisvikaari Raimo Goyarrola valotti teemaa puhum...
Valtioneuvosto asetti vuonna 1999 valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan neuvottelukunnan, ETENE:n. Sen tehtävänä on käsitellä sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors