SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Plakat om fyra böndagar 2005

Människor har genom tiderna sökt trygghet mitt i osäkerheten. Enligt Bibeln är Gud en tillflykt och en borg, ett livslångt skydd för varje människa (Ps. 91:1-2).

 

Bibelns Gud har varit en trygghet för vårt land och folk. Under århundraden har man i vårt land förkunnat förlåtelse, försoning, kärlek till nästan och ett hopp som sträcker sig bortom dödens gräns. Genom dessa tidlösa sanningar har den kristna tron lagt en grund för vårt samhälles värderingar och i dem ingår ett gemensamt ansvar och alla människors lika värde.

 

Kristendomen har erbjudit människor en möjlighet att ty sig till Gud även när prövningar i form av krig, farsoter och svält har förorsakat otrygghet.

 

I dag breder osäkerheten ut sig i världen. Den internationella terrorismen, dess orsaker och följdverkningar, men också försöken att utrota terrorn med maktmedel, bidrar till ökad otrygghet. Fattigdom, infektionssjukdomar och miljöförstöring försätter hela samhällen i gungning.

 

Till den ökade otryggheten i vårt eget land bidrar osäkerhet i arbetslivet, marginalisering, ökade rusmedelsproblem och oro över otillräcklig sjukvård och åldringsvård. Många upplever att de inte längre kan påverka sin egen framtid och det som sker omkring dem. Osäkerheten övergår lätt i rädsla som i sin tur leder till misstro och fördomar.

 

Det är viktigt att samhället identifierar faktorerna bakom otryggheten och att man gemensamt försöker lösa problemen. I den uppgiften har kyrkorna mycket väsentligt att bidra med.

 

År 2005 firar vi att kristendomen etablerades i vårt land för 850 år sedan och att vi får tillhöra den världsvida kristenheten.

 

Kyrkan har upplevt traditionen från öst och väst som en rikedom och en utmaning. Jubileumsåret ger anledning till tacksamhet för våra kyrkors strävan efter enhet, för goda relationer mellan religionerna och för att det råder fred och frihet i vårt land.

 

Jubileumsåret ger möjlighet för kyrkor och enskilda kristna att på nytt förbinda sig till den kallelse och uppgift de fått av Gud.

 

Kyrkans uppgift är att befrämja livet med troheten mot evangeliet, medmänsklighet och omsorg om skapelsen som drivkrafter. Aposteln Paulus ord är uppmuntrande för denna kallelse: Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk (1 Thess 5:24).

 

Helsingfors den 10 december 2004

Republikens president

Tarja Halonen


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors