SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Aktuellt vid ERF

GENERALSEKRETERARENS HÄLSNING: EKUMENISK DIAKONI  

Rysslands attack i Ukraina har förorsakat en stor flyktingvåg i Europa. Världen förändrades den 24.2.2022 när vi hörde att Ryssland hade startat ett krig i Europa. Kriget har kommit nära oss och påmint oss om vår egen historia. Drygt 80 år sedan kämpade Finland för sin egen självständighet. Flyktingar från kriget i Ukraina har framkallat finländarnas egna krigsminnen. Det fanns familjer, som evakuerades två gånger från sina hem och de hade ingen möjlighet att återvända till forna hemtrakter. De måste börja om på nya orter, i främmande miljöer. Den äldre generationen kommer ännu ihåg krigets rädsla och fasor. De egna krigsminnen har väckt en stor empati och vilja att hjälpa ukrainska flyktingar. Det har anlänt redan över 20 000 mammor med barn till Finland. Men vi skall inte glömma bort de flyktingar och papperslösa som väntat i åratal om besked om uppehållstillstånd i Finland. 

Olika församlingar har varit redo att ta emot ukrainska flyktingar. Finlands ortodoxa kyrka har ända från början haft ett gott beredskap att bemöta människor som nu kommer till vårt land från Ukraina. Ca 70 % av ukrainare är ortodoxa. Men de diakonala resurserna kan vara begränsade. Därför behövs också andra kyrkor, församlingar, kyrkliga aktörer, organisationer, kommuner samt andra aktörer som kan samarbeta för att hjälpa ukrainare. 

Ekumenisk diakoni, diakoni över församlingsgränserna, stärktes under koronapandemin. Pandemikrisen lärde oss att när de egna resurserna tryter, behövs det samarbete. Församlingar i olika delar av Finland började ett gemensamt diakoniarbete kring t.ex. matutdelning och i att ge andligt stöd under pandemin. Dessa mallar fungerar nu också med ukrainska flyktingar. Församlingarna har bättre beredskap att hjälpa människor i nöd när de samarbetar. Församlingarna kan tillsammans reagera snabbare än myndigheterna om det plötsligt anländer ett stort antal flyktingar till en ort. De frivilligas insats är viktig. 

I många lutherska församlingar har man börjat Walk in-terapi som är lösningsfokuserad terapi med låg tröskel för 16-30 åringar. Ungdomarnas illamående och mentala problem har ökat under koronakrisen. Samhällets resurser för de ungas mentalvård är begränsade och väntetiden till terapin är lång. Lågtröskelterapin kan vara förstahjälp för en ung människa, som väntar på terapi. Här kunde man också göra samarbete över församlingsgränser på olika orter. Utbildade korttidsterapeuter och yrkesmänniskor finns i alla kyrkosamfund.  

Ekumenisk diakoni kan innebära mycket mer än matutdelning, själavård eller flyktinghjälp.  

Mayvor  

 

PÅ KOMMANDE I MAJ 

20-21.5.2022 Ödesfrågorna för kyrkans mission, Uleåborg. Ekumeniska Rådet i Finland deltar i den Evangelisk-lutherska kyrkans Kyrkodagar i Uleåborg. Ni är speciellt välkomna på diskussionsevenemanget där man diskuterar frågor kring kyrkornas förnyelseprocess och tillväxt både ute i världen och här hos oss. Medverkande är bl.a. biskop Jukka Keskitalo och som internationell gäst från Viktoriasjöns stifts biskop Andrew Gulle från Tanzania.  kan ses som helhet på nätet. Det svenskspråkiga programmet innefattar bl.a. en konsert med acapellagruppen Mrs Bighill Singers vid Uleåborgs svenska samskola på lördag kväll kl.19 samt en svenskspråkig gudstjänst i Tuira kyrka på söndag kl.12. 
Förutom detta så är ERF:s personal anträffbar vid Kyrktorget i Uleåborgs stadsteater på fredag 20.5 kl. 9-10:30 och lörddag 21.5 kl. 9-10:30. 

 

ERF #sovinto: Inledning till teman kring försoning – workshop 

Tanken med skolningen är att göra upptäckter och få verktyg för att bygga bättre människorelationer och gemenskap så i vardagen som i arbetslivet. Talare är bl.a. metropoliten Arseni (Finlands ortodoxa kyrka), pastor Harri Kankare (Kokkolan Baptistiseurakunta) och projektarbetare, pastor Marjaana Toiviainen (Diakonissanstalten).  
#sovinto-programmet är ett program som grundades år 2020 av Diakonissanstalten, Finska Missionssällskapet och Helsingfors kyrkliga samfällighet. Målsättningen är att förbättra individers och samfunds vilja och förmåga att fungera som brobyggare för försoning i Finland och i världen.  

Läs mer om workshopen . Skolningen är på finska. 

 

PÅ KOMMANDE I HÖST 

  • Förebyggande webbinarium om andligt våld 

Onsdagen den 12 oktober 2022 kl. 13–15 

Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik ordnar ett Förebyggande webbinarium om andligt våld. Webbinariet ingår en föreläsning av doktorand Maria Björkmark (ÅA) som har forskat i andligt våld och ett anförande av erfarenhetsexperten Thorleif Johansson. Det blir också tid för frågor och diskussion. 

Vad är andligt våld? Hur kan man känna igen det? Vad måste man vara uppmärksam på? Hur bemöter man det? Hur går man vidare/vem kan man kontakta? 
 senast den 28 september 2022. 

 

  • Churches for a Sustainable Future  – Kristna som byggare av hållbar framtid 4.-5.10  - ett internationellt hållbarhetsteologiskt arbetsseminarium vid yrkeshögskolan Diakonia i Helsingfors och på nätet. 

 

  • Höstmöte 31.10 och höstseminarium (öppet för allmänheten) 1.11 i Karleby 

 

Aktuella påverkningsmöjligheter 
Under denna vårtermin har Rysslands krigsaktioner mot Ukraina och hjälpandet av krigsflyktingarna varit aktuellt i de olika kyrkorna. Kyrkorna, ERF och religiösa ledare i Finland har i olika kanaler vädjat till krigets upphörande. ERF vädjade om fred innan kriget började och de religiösa ledarna direkt efter att kriget börjat. En  på hur de olika kyrkorna internationellt reagerat på kriget kan hittas på Europeiska kyrkornas konferens (KEK) hemsida. Dit kan man även förmedla den egna kyrkans reaktion om man så vill. ERF har bl.a. varit i kontakt med Migri och Finlands Röda Kors om  

ERF och speciellt sektionen för fostran följer noggrant med utvecklingen i den finländska religionsundervisningen, speciellt Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp som blir tillsatt för att utveckla religionsundervisningen. 

 

AKTUELLT FRÅN KANSLIET 

ERF:s styrelse samlas ännu tre gånger under detta år; 6.6, 4.10 och 5.12. Saker som förbättring av kommunikation, tydliggörande av adminstrativa strukturer och andra förslag till förmån för Rådets arbete finns i förberedelse. Sektionernas treåsperiod är inne på sitt sista år och ERF:s medlemskår utser sina nya represenanter för den kommande treårsperioden 2023-2025 under höstmötet 30.10.  
Under våren har kanslipersonalen satt tid på att utbilda sig i frågor gällande tillgänglighet. Man vill speciellt fokusera på frågor kring tillgänglighet när det kommer till kommunikation och den bredare verksamheten. 

 

 

MATERIAL OCH VERKTYG 

Modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan som en tillgång för församlingarnas arbete 

Ekumeniska Rådet i Finlands sektion för jämställdhet har på ERF:s styrelsens uppdrag utarbetat en modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Denna exempelmodell är är avsedd att användas inom jämställdhets- och likbehandlingsplaneringen i kristna kyrkor, samfund och organisationer samt som stöd och handledning vid uppgörandet av de egna jämställdhets- och likabehandlingsplanerna.   
Läs mer och ta i bruk modellen:  

 

Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv på hållbarhetsmålsättningarna  

Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp i strävan att uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Publikationens inlägg, frågeställningar, bibeltexterna och bönerna utmanar församlingar till att bekanta sig med FN:s hållbarhetsmålsättningar och ger verktyg till den enskilde kristnes funderingar kring frågor om hållbar framtid.  Publikationen passar som redskap till olika ledare, den kan användas i både i grupparbete och i enskilt arbetet i  kyrkor, hem och skolor. Publikationen är en del av Ekumeniska ansvarsveckan. 

 

 

----------------------------------------------------------------
Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöelin.

Facebook: 
Instagram: 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.