SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Aktuellt vid ERF 3/2022

Generalsekreterarens hälsning: Hjärtats ekumenik

Kristna från hela världen, från olika samfund, traditioner och kulturer kommer att samlas till Kyrkornas världsråds (WCC) generalförsamling i Karlsruhe, Tyskland, 31.8-8.9. Detta är KVR:s elfte generalförsamling. Generalförsamlingen sköts upp ett år på grund av coronapandemin. Mötet var redan planerat att äga rum i Karlsruhe 2021. Kyrkornas världsråd består av cirka 350 kyrkor från mer än 120 länder. Organisationen representerar mer än 500 miljoner kristna.  Den grundades 1948 för att förverkliga den ekumeniska rörelsens mål. Ekumeniska Rådet i Finland är också partner till KVR tillsammans med många andra ekumeniska organisationer. 

 

Temat för årets generalförsamling är Christ´s Love Moves the World To Reconciliation And Unity (Kristi kärlek driver världen till försoning och enhet, red.övers.). Temat innehåller tre viktiga ord: kärlek, försoning och enhet. Tusentals delegater, observatörer och andra deltagare förväntas delta i generalförsamlingen. 

Vilka frukter och resultat kan vi förvänta oss av generalförsamlingen? Temat för generalförsamlingen är mycket aktuellt, eftersom kärlek, försoning och gemenskap behövs alltmer i vår tid. Det finns de som anser att ekumeniken är på väg att försvinna och för närvarande lever på sparlåga. Jan Eckerdal (Sveriges kristna råd) jämför det ekumeniska klimatet med en ekumenisk vinter. Vi har gått från vår till vinter. Detta beror på kyrkornas önskan att höja sin egen profil, coronaårens inverkan på det ekumeniska samarbetet och de avkapade relationerna med den rysk-ortodoxa kyrkan på grund av kyrkoledningens öppna stöd för Rysslands invasion av Ukraina. Han efterlyser en hjärtats ekumenik, en ekumenik som utmanar inte bara intellektet utan hela livet. I artikeln nämner han bland annat den modell för receptiv ekumenik som Sveriges Kristna Råd (SKR) använder i sina diskussioner med andra samfund (Kyrkans Tidning 4.8.2022). Utgångspunkten är en önskan att lära sig av ett annat kristet samfunds tradition och använda den i sin egen tradition. Inom ERF och i många organisationer har vi också använt oss av Dialogpaus-diskussioner, där vi kan diskutera konstruktivt och på lika villkor, med respekt för varandra.  

 

Årets tema för Ekumeniska Rådet i Finland är lokal ekumenik. Ekumeniskt arbete är inte bara möten mellan kyrkoledare och läromässiga diskussioner mellan kyrkor. Ekumeniskt arbete får inte bara vara en hobby för några få personer i en liten krets. Det ekumeniska arbetet borde tillhöra varje kristen och lokalförsamling, till att bygga broar, stärka det gemensamma vittnesbördet, den gemensamma bönen och det gemensamma arbetet i lokalsamhället. På så sätt kan vi uppfylla Jesu bön "att alla skall vara ett" (Joh 17:21). Hjärtats ekumenik för samman kristna, oavsett olika traditioner eller bakgrund. Hjärtats ekumenik finner Andens koppling till andra kristna eftersom tron på den uppståndne Kristus förenar. Vi har inte råd med soloåk, för ekumeniken kräver ansträngning, hjärtats ekumenik sker inte av sig själv.  

Det är också viktigt att i bön komma ihåg KVR:s generalförsamling så att årets tema bär frukt inte bara i ord utan också i handling. 

 

Mayvor 

 

Skapelsetid: Lyssna till skapelsens rop! 

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta fram frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid inleds varje år 1 september och pågår till 4 oktober, men kampanjen och materialet kan också användas under hela kyrkoåret. Temat för Skapelsetid 2022 är ”Listen to the Voice of Creation”, på svenska ”Lyssna till skapelsens rop!”. Mera information på .

Vad är årets ekumeniska gärning? 

Utmärkelsen den ekumeniska gärningen beviljas årligen. Genom utmärkelsen lyfter man fram ett ekumeniskt initiativ eller en verksamhet som stärker den ekumeniska attityden och för vidare strävanden efter Kristi kyrkas synliga enhet. Utmärkelsen kan beviljas till ett projekt eller en idé. Den kan ges till en enskild person, grupp eller organisation, en eller flera församlingar. Man kan belöna både nya idéer och ekumenisk kontinuitet och uthållighet.  Alla kan ge förslag på mottagare till utmärkelsen. Förslagen sänds senast 25 november till styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland:

 

Churches for a Sustainable Future – kristna som byggare av en hållbar framtid – ekumeniskt hållbarhetsseminarium i oktober 2022 

Ekumeniska Rådet i Finland, STEP-utbildningen, Finska Missionssällskapet, Kyrkans Utlandshjälp och yrkeshögskolan Diakonia ordnar ett internationellt, ekoteologiskt hållbarhetsseminarium Churches for a Sustainable Future - kristna som byggare av en hållbar framtid i oktober (4-5.10.2022) i hybridform vid yrkeshögskolan Diakonias campus i Helsingfors (Byholmsgränden 2) och på nätet. 

Keynote föreläsare är akademiprofessor, atmosfärforskare Markku Kulmala med rubriken Mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys ja mitä minä kristittynä siitä ajattelen? (Vad handlar klimatförändringen om och vad tänker jag som kristen om den? red.övers.) Vi får dessutom höra inlägg från olika kyrkosamfund och kristna organisationer världen över. 

 

Alla som är intresserade av ämnet är välkomna på seminariet, men vi inbjuder speciellt kyrkors och kristna organisationers ledare, beslutsfattare, medarbetare och ansvarsbärare men också studeranden inom kyrkliga branscher. Arbetsspråken under seminariet är engelska, finska ja svenska. Seminariet är avgiftsfritt.  


Tisdag 4.10 fr.o.m. kl. 16: Seminariets öppningsdag; andakt och Hållbarhetstorg med mingelfest, utställningbord, knytkalas och musik, mm. 
Onsdag 5.10 kl. 8:45–16: Föreläsningar, paneldiskussioner samt arbetsgrupper 

 

Tilläggsinformation samt anmälning sker via STEP-utbildningens . Du kan också kolla in seminariet . Välkommen att tillsammans bygga en hållbar framtid för nästa generation! 

 

 

Förebyggande webbinarium om andligt våld 

Den 12 oktober 2022 kl. 13–15 
Vad är andligt våld? Hur kan man känna igen det? Vad måste man vara uppmärksam ? Hur bemöter man det? Hur går man vidare/vem kan man kontakta? Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik ordnar ett Förebyggande webbinarium om andligt våld. I webbinariet ingår en föreläsning av universitetslärare och doktorand Maria Björkmark (ÅA) som har forskat om personer som lämnat religiösa samfund, deras hälsa och vård och ett anförande av erfarenhetsexperten Thorleif Johansson. Det blir också tid för frågor och diskussion. 
Anmäl dig till webbinariet senast den 28 september 2022 på .  

Ansvarsveckan: Måttlighet 

Årets Ansvarsvecka fortsätter med temat Måttlighet. Temat baserar sig på FN:s Agenda 2030 där vi betraktar de 17 hållbarhetsmålsättningarna ur vår kristna synvinkel och går in för att se vad vi utifrån vår världsbild och övertygelse kan bidra till diskussionen och strävan att fullfölja målsättningarna.  Ansvarsveckan firas 23-31.10. 2022.    

Att härska och råda är att ha ett ansvar. Det finns alltså ett förvaltarskap som är ålagd människan från tidernas begynnelse. Det är därför bara passande att kyrkor och kristna samfund stiger in i strävan att göra denna värld och samhällen en bra plats att bo på för alla skapta varelser. Många kyrkor och samfund har redan påbörjat denna goda strävan och nu vill vi också hjälpa andra kristna aktörer med sitt arbete. Ansvarsveckan har som huvuduppgift att skapa diskussion i kyrkor och kristna organisationer kring målsättningarna för en hållbar framtid. Vår huvudfråga är: vad kan vår kristna världsåskådning bidra med till diskussionen och till att uppnå målen? 

 

Ansvarsveckan 2022 kommer att innehålla infopaket av olika slag, men vi uppmuntrar också till konkreta handlingar. På Ansvarsveckans kan man hitta material av diverse slag, såväl andligt som praktiskt, till verkställandet av Ansvarsveckan. Till Ekumeniska Rådets principer hör att det som kan göras tillsammans ska också verkställas tillsammans och därför uppmuntrar vi församlingar och organisationer att tillsammans ordna evenemang av olika slag under Ansvarsveckan; gudstjänster och bönestunder, hållbarhetsseminarier, konserter och andra konstinslag, diskussions- och infotillfällen, konkreta handlingar i form eller annan (såsom t.ex. städtalko i naturen), mm. Vi hoppas att speciellt ungdomar och unga vuxna får komma till tals och involveras i både planering och verkställande av Ansvarsveckan på diverse orter och församlingar. 

 

Välkommen med att fira Ansvarsveckan 2022! 

 

Material och verktyg 

Modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan som en tillgång för församlingarnas arbete 

Ekumeniska Rådet i Finlands sektion för jämställdhet har på ERF:s styrelsens uppdrag utarbetat en modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Denna exempelmodell är är avsedd att användas inom jämställdhets- och likbehandlingsplaneringen i kristna kyrkor, samfund och organisationer samt som stöd och handledning vid uppgörandet av de egna jämställdhets- och likabehandlingsplanerna.   
Läs mer och ta i bruk modellen:  

 

Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv på hållbarhetsmålsättningarna  

Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp i strävan att uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Publikationens inlägg, frågeställningar, bibeltexterna och bönerna utmanar församlingar till att bekanta sig med FN:s hållbarhetsmålsättningar och ger verktyg till den enskilde kristnes funderingar kring frågor om hållbar framtid.  Publikationen passar som redskap till olika ledare, den kan användas i både i grupparbete och i enskilt arbetet i  kyrkor, hem och skolor. Publikationen är en del av Ekumeniska ansvarsveckan. 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.