SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böneveckan 2019: Var ärliga och rättvisa

Viktiga teman och uppgifter kallar oss till gemensam bön i januari 2019, när vi firar ekumeniska böneveckan för kristen enhet. Ekumeniska böneveckans tema ”Var ärliga och rättvisa” är en uppfordran till var och en av oss. Temat bygger på 5 Moseboks regler för domare: Domarnas uppgift är att söka sanning och rättvisa – men det är också samtidigt varje kristens uppgift.

 

Böndagens gammaltestamentliga text ur Jesajas bok talar om vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, en ande som hjälper oss att se både oss själva och våra medmänniskor på ett sant sätt. Herrens ande leder oss till rättvisa och försoning.

 

Böneveckans tema har valts ut av en indonesisk arbetsgrupp. Indonesien ligger geografiskt sett långt från oss, men de problem som människor där tampas med finns också nära. Enskilda individers och kristna kyrkors svårigheter är på många sätt väldigt lika, oberoende av geografi och kultur. Själviskhet, orättvisa och ojämlikhet är bekanta problem även för kristenheten i Västeuropa.

 

Den indonesiska arbetsgrupp som har förberett böneveckan och dess material har fäst uppmärksamhet vid den förvridenhet som gör att orättvisa ökar avståndet mellan människor och kyrkor. Ekumeniska böneveckan inbjuder kristna till en annan rörelse, till att ha ömsesidig respekt, rättvisa och försoning som de pådrivande krafterna.

 

Världen över firas ekumeniska böneveckan årligen 18–25 januari. Den perioden omfattar åtta dagar och kallas också för böneoktav. Oktaven inleds den 18 januari med böndagen för kristen enhet. Materialet som har producerats för böneveckan för kristen enhet för kristna i olika delar av världen samman och manar oss att fundera över frågor kring ett gemensamt tema. Materialet uppmuntrar oss att be för de här frågorna och för människor som tampas med liknande utmaningar. När vi ber för enhet sluter vi oss till en kedja av bedjande kristna som sträcker sig runt hela jordklotet. Ekumeniska böneveckans material lämpar sig också för användning i samband med böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar den 24 oktober.

 

Splittringen inom de kristna kyrkorna fortsätter. Försoning och fred präglar dessvärre inte olika kristnas liv i alla länder eller under alla förhållanden. Trots det ser vi också många tecken på enhet och längtan efter enhet. Vår bön för enhet präglas av hopp och glädje över alla de många faktorer som gör oss till bröder och systrar i Kristus.

 

I bönen vänder sig våra blickar till den verklighet som vi lever i och vi ser de människor som lever med våld och konflikt, krig och förföljelse eller terrorism. Men mest av allt riktas våra blickar ändå mot Gud, som är sanningens, rättvisans och nådens Gud. Under böneveckan ber vi för fred, försoning och enhet och vill för vår del förverkliga Kristi översteprästerliga bön ”att de alla skall bli ett” (Joh. 17:21).

 

Med önskan om en välsignad ekumenisk bönevecka

Redaktionskommittén

Böneveckans material 2019.pdf

Originaltext:

Särskild tacksamhet riktas till , PGI (Kyrkornas gemenskap i Indonesien, den indonesiska katolska biskopskonferensen (, KWI), och alla dem som bidragit med arbetsinsatser.

 

Översättning och bearbetning: Per-Magnus Selinder

Redigering: Olle Kristenson,

Referensgrupp: Linköpings samkristna råd


11 På den plats som Herren, din Gud, väljer ut och där han vill låta sitt namn bo skall du glädja dig inför Herren, din Gud, tillsammans med din son och din dotter, din slav och din slav...
Varje år kommer kristna över hela världen tillsammans för
att växa i enhet genom bönen. Vi gör detta mitt i en värld där korruption,
girighet och orättfärdighet leder till ojämlikhet och splittr...
Ekumeniska böneveckan för kristen enhet varar åtta dagar. Den börjar 18 januari och böneoktavens sista dag är den 25 januari, som är minnesdagen av apostel Paulus omvändelse. Härmed bjuds bibelt...
Denna gudstjänstordning understryker vikten av
att röra sig från diskussion om enhet, rättvisa och barmhärtighet till handling
och konkret förpliktelse till aktioner för enhet, rättvisa och barm...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.