SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenisk gudstjänst

Denna gudstjänstordning understryker vikten av att röra sig från diskussion om enhet, rättvisa och barmhärtighet till handling och konkret förpliktelse till aktioner för enhet, rättvisa och barmhärtighet i våra personliga liv och i livet inom våra kristna församlingar.

 

Ett särskilt inslag behöver uppmärksammas i förberedelserna. Det gäller den liturgiska symbolhandlingen som äger rum efter Förpliktelse till enhet genom rättfärdighet och barmhärtighet.  Man bör förbereda två lappar eller kort för varje deltagare i gudstjänsten. Under gudstjänsten uppmanas deltagarna att fundera över hur de skulle kunna förbinda sig till en särskild handling för rättvisa, barmhärtighet eller enhet. De uppmanas att skriva ned på vardera av de två lapparna vad deras eget konkreta åtagande kan vara. Varje person sätter fast en av dessa lappar på sin egen skjorta eller blus. Den andra lappen kommer att samlas upp som en kollekt och läggas fram vid foten av korset. Vid sammanfattningen av gudstjänsten delas dessa kort ut till var och en när de lämnar kyrkan så att var och en kan be för någon annans förpliktelse.

 


Ekumenisk gudstjänstordning Böneveckan 2019.pdf

 

 

Gudstjänstordning

Var ärliga och rättvisa

(5 Mosebok 16:18-20)

 

L Ledare

A Alla

F Förebedjare 1-3

 

Inbjudan till tillbedjan

L: Låt oss tillbe vår treenige Gud.

Gud, vår Fader, du krönte din skapelse med rättfärdighet och barmhärtighet.

 

A: Vi kommer för att tillbe dig.


L: Jesus Kristus, ditt kors leder oss till ett nytt liv och rättfärdighet.

 

A: Vi kommer för att tillbe dig.


L: Heliga Ande, du leder våra hjärtan att handla rättfärdigt

 

A: Vi kommer för att tillbe dig.


L: Må vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek

och den heliga Andens gemenskap vara med er alla.

 

A: Och med din ande.

 

Ingångspsalm           

Ingångsord

L: Som kristna från skilda församlingar är vi samlade här för att be om enhet. Detta år har ämnet för böneveckan för kristen enhet valts av kyrkor i Indonesien och lyder: ”Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan.” Ett sådant tema är en tvingande nödvändighet i de återkommande situationer som för med sig splittring och konflikter. När vi ber tillsammans, påminns vi om att vår kallelse som medlemmar i Kristi kropp är att sträva efter och förkroppsliga rättfärdigheten. Vår enhet i Kristus stärker oss att ta del av den vidare kampen för rättfärdighet och verka för livets värdighet.

Lovpsalm                 

Bön och bekännelse

L: Kära systrar och bröder, låt oss bekänna inför Herren att vi har syndat och be om förlåtelse, så att vår tillbedjan kan behaga Gud.

 

F 1: Barmhärtige Gud, du har kallat oss att vara ditt folk i världen. Jesus, din Son, lärde oss att handla rättfärdigt. Vi är medvetna om att vi ibland har handlat orättfärdigt när vi särskilt gynnar dem som står oss nära eller dem som har högre social status framför dem som är främlingar, de fattiga och de minsta i samhället. Vi har varit rädda för att försvara de förtryckta och använt kyrkans resurser på fel sätt. Dessa handlingar har medfört att en del människor har vänt sig bort från din kyrka.

Herre, förbarma dig över oss.


A: Herre, förbarma dig. (Detta svar kan sjungas)


F 2: Kärleksrike Gud, du har samlat oss som medlemmar i din hjord. Jesus, din Son, har lärt oss att älska varandra som ett tecken på att vi är hans lärjungar. Vi bekänner att vi har misslyckats att leva ut detta kärlekens bud genom att betrakta dem som kommer från andra kyrkor som rivaler, genom att uppträda ovänligt mot varandra och ha svårt att förlåta, genom att enbart se till våra egna intressen och strunta behoven hos våra systrar och bröder, genom att utestänga dem som inte delar våra åsikter. Så har våra attityder ökat splittringens murar mellan oss.

 

A: Herre, förbarma dig. (Detta svar kan sjungas)


F 3: Nåderike Gud, du har gett oss i uppdrag att göra vårt gemensamma hem till en rättfärdighetens plats som är öppen för alla. Du utgjuter din överflödande kärlek över rättfärdiga och orättfärdiga och lär oss genom Jesus Kristus att älska utan förbehåll. Vi bekänner att vi har misslyckats att följa denna undervisning, när vi har visat bristande respekt för vår nästa, när vi har spridit falska omdömen om varandra på olika sociala media, när vi har deltagit i nedbrytandet av den sociala sammanhållningen. Vårt sätt att leva riskerar att göra vår värld till en öde åker där din rättfärdighet inte längre får råda i hela skapelsen.

 

A: Herre, förbarma dig. (Detta svar kan sjungas)

L: Må Gud, den allsmäktige, ha förbarmande över oss, förlåta oss våra synder och leda oss till det eviga livet.

 

Solo-, körsång eller meditativ musik

 

Ordet

Första läsningen: 5 Mosebok 16:11-20

Responsorium: Psaltaren 82:1-8

Omkväde: Gud, grip in, håll dom över jorden

 

Gud står i gudaförsamlingen,

i gudarnas krets håller han dom.

Hur länge skall ni döma orättfärdigt och ta parti för de skyldiga?

 

A: Gud, grip in, håll dom över jorden

Ge de svaga och faderlösa deras rätt, låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa,

rädda de arma och svaga, befria dem ur de ondas våld!

 

A: Gud, grip in, håll dom över jorden


De vet ingenting, förstår ingenting, de vandrar i mörker.

Jordens grundvalar vacklar.

 

A: Gud, grip in, håll dom över jorden


Jag säger: Ni är gudar, alla är ni den Högstes söner,

men ni skall dö som människor dör och falla som furstar faller.”

Gud, grip in, håll dom över jorden, ty alla folk är din egendom.

 

A: Gud, grip in, håll dom över jorden

 

Andra läsningen: Romarbrevet 12:1-13

Halleluja (psalm)   

Evangelieläsning Lukas 4:14-21

Halleluja (psalm)

Predikan

Förpliktelse till rättvisa, barmhärtighet och enhet

L:  Jesus Kristus ber om enhet bland sina lärjungar. Gåvan han ger oss genom sitt liv är rättvisa i världen.

F 1: Som lemmar i Kristi kropp är vi kallade att vandra tillsammans på hans vägar

F 2: Låt oss lyssna till hans kallelse.

 

A:  Heliga Ande, förena oss i handling.


F 3: Som lemmar i Kristi kropp är vi kallade att hålla våra liv fria från kärleken till pengar och glädja oss åt det vi har.

F 1: Låt oss bryta den onda cirkeln av girighet för att leva ett liv i enkelhet.

 

 

A: Heliga Ande, förena oss i handling.


F 2: Som lemmar i Kristi kropp är vi kallade att förkunna frihet för de fångna och för offren för varje form av våld.

F 3: Låt oss hjälpa dem till ett liv i värdighet.

 

 

A: Heliga Ande, förena oss i handling.


F 1: Som lemmar i Kristi kropp är vi kallade att utöva gästfrihet till främlingar.

F 2: Låt oss överträffa varandra när det gäller att hedra varandra.

 

A: Heliga Ande, förena oss i handling.


F1: Som lemmar i Kristi kropp är vi kallade att förkunna det glada budskapet för hela skapelsen.

F 3: Låt oss skydda livet och skönheten i Guds skapelse.

 

A: Heliga Ande, förena oss i handling.

 

L: För att göra våra individuella förpliktelser tydliga, inbjuds du att skriva ned ditt åtagande på två lappar. Du kan behålla en av dessa lappar nära ditt hjärta. Den andra kommer att samlas in som en offergåva.

 

Psalm      

Offrande

L: Det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud (Mika 6:8). Vi förpliktar oss till rättvisa handlingar.

 

 

(Vid denna punkt samlar kyrkvärdarna in den andra lappen och bär fram dem för att lägga dem vid foten av korset)


L: Nåderike Gud, du har visat oss ditt förbarmande och din omsorg över hela skapelsen. Din kärlek inspirerar oss till dessa förpliktelser att handla rättfärdigt genom att älska andra helhjärtat oberoende av deras kulturella, etniska eller religiösa bakgrunder. Tag nu emot våra gåvor och förvandla dem till handling för din kyrkas enhet. Vi ber om detta genom din son Jesus Kristus i den heliga Andens kraft, som lever med dig som en enda Gud nu och alltid.

A: Amen.

 

Fridshälsning

(Ledaren inbjuder församlingen att utväxla fridshälsning så att vi tillsammans kan stämma in i kyrkans bekännelse.)

Nicenska trosbekännelsen

Folkets böner

L: Låt oss bära fram våra gemensamma böner till Gud för kyrkan och för hela mänsklighetens behov.

F 1: Från öarna och oceanerna tillber vi dig, o Gud, Skaparen av allt liv. Över bergen och genom dalarna lovprisar vi dig, o Gud, världens frälsare. Med alla nationers tungomål, tackar vi dig, o Gud, kropparnas och själarnas tröstare. Vi kommer inför dig med våra bördor och vårt hopp. Idag ber vi:

 

A: O Gud, hör våra böner och ge oss av din kärlek. 


F 2: Vi ber för dem som lever i orättvisor mitt ibland oss. Ge oss mod att lyfta fram deras röster och stärka deras hopp. Vi ber för dem som fortsätter att befästa orättvisorna. Må din kärlek fylla våra hjärtan och göra oss till sändebud om frihet och fred. Vi ber för varje organisation och för varje människa som står upp för rättfärdighet. Hjälp oss att handla rättfärdigt i enlighet med ditt ord. Idag ber vi:

 

A: O Gud, hör våra böner och ge oss av din rättfärdighet.


F 3: Vi ber för kyrkans synliga enhet. Hjälp oss att fullfölja Jesu bön om att vi alla skall bli ett och arbeta tillsammans för att manifestera ditt rike. Idag ber vi:

 

A: O Gud, hör vår bön och ge oss hängivelse för enhet.


F 1: Vi tackar dig för de många färger, kulturer och traditioner som vi delar i denna värld. I våra olikheter, ena oss genom din kärlek. Gör det möjligt för oss att handla tillsammans för att upprätthålla livet och att göra denna värld till ett rättfärdigt och fredligt hem för hela mänskligheten. Idag ber vi:

 

A: O Gud, hör våra böner och ge oss din fred.

 

Herrens bön

Psalm

Sändning 

L: Når vi lämnar denna samling kommer vi att få ta emot en av lapparna om förpliktelse. Vi inbjuds att be för den förpliktelse som står skriven på lappen.

 

Välsignelse

L: Må Gud omfamna dig med kärlek och låta vänlighet flöda ut från dig.

Må Gud tända mod i dig och förvandla dig till att bli ett redskap för rättvisa och fred.

Må Gud ge dig ödmjukhet och ge dig uthållighet att främja enheten.

 

A: Amen

 

(Medan församlingen går ut delar prästerna/pastorerna ut lapparna om förpliktelse)Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.