SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Böneveckan 2023: Gör det goda, sträva efter rättvisa

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets 2023 material  har förberetts av Minnesotas kristna råd och temat är ”Gör det goda, sträva efter rättvisa” (Jesaja 1:17). Materialet innehåller  böner, bibeltexter, reflektioner och introduktion och bakgrund till temat.

Bön för enhet: året runt Här på norra halvklotet genomförs böneveckan av tradition 18 - 25 januari. Dessa datum föreslogs redan år 1908 av Paul Watson då de täcker in såväl Petrus som Paulus dagar i kyrkokalendern och därmed har symbolisk betydelse. På södra halvklotet är januari en tid för semester och kyrkorna brukar därför hitta andra sätt att genomföra böneveckan. Exempelvis under pingsten (föreslagen av kommissionen Faith and Order år 1926) som ju också är en betydelsefull högtid för kyrkans enhet. 

Vi är medvetna om att det finns behov av flexibilitet och vill uppmuntra er till bruk av det här materialet året runt. som ett uttryck för den enhet och gemenskap vi i den världsvida kyrkan redan har uppnått och som en fortsatt gemensam bön för den fullkomliga enhet som är Guds vilja.

Anpassning av materialet 
Bönematerialet kan behöva anpassas utifrån olika omständigheter. En lokal tillämpning bör helst genomföras i ekumeniskt samråd. På en del platser finns redan sådana befintliga ekumeniska sammanhang. På andra platser hoppas vi att behovet av tillämpning kan bli startskottet för att gemensamt bygga upp ett sådant samarbete. 

Att använda materialet 

• För de kyrkor och kristna gemenskaper som gemensamt firar gudstjänst under böneveckan finns en ekumenisk gudstjänstordning med i bönematerialet. Man kan också välja att införliva delar av materialet i sina egna gudstjänster. 
Sveriges kristna råd har även översatt en ekumenisk gudstjänstordning: 

• Böner från den ekumeniska gudstjänstordningen och de ”åtta dagarna” kan tas i bruk på det sätt som bäst passar sammanhanget. För de grupper som följer böneveckan i sitt dagliga andaktsliv finns resurser till detta i de ”åtta dagarna”. 

• För dem som vill genomföra bibelstudier på årets böneveckas tema är de ”åtta dagarnas” bibeltexter med tillhörande reflektioner också en god resurs. Dagarnas olika reflektionsfrågor, som i år även kommer med en daglig utmaning, kan rundas av med de avslutande förbönerna. 

• För dem som vill be enskilt kan materialet bidra med riktning och tjäna som en påminnelse om att bönerna bes i gemenskap med människor över hela världen, för en alltmer påtaglig enhet i Kristi kyrka.

Material för de åtta dagarna:Du hittar bland annat materialet på flera språk (just nu endast på engelska)  på Kyrkornas världsråds webbplats: Gör det goda, sträva efter rättvisa (Jesaja 1:17)
Jesaja levde och verkade i riket Juda under 700-talet f.Kr. Han var samtida med profeterna Amos, Mika och Hosea. Tack vare att samtidens st...
Vem har begärt detta av er när ni träder fram inför mig, ni som trängs på mina förgårdar? Kom inte med era meningslösa gåvor, jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling – jag tål inte fal...
Republikens president Sauli Niinistö har den 17 oktober 2022 underskrivit böndagsplakatet om två ekumeniska böndagar för 2023:


Plakat om två ekumeniska böndagar år 2023
...
BibeltexterJes 1:12-18 Lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa,stöd den förtryckte. För den faderlösestalan, skaffa änkan rätt.Luk 10:25-36 ”Och vem är min nästa?”
ReflektionEnligt Jesaja v...
Bibeltexter
Ords 21:13-15 Att rätt skipas är den rättfärdiges glädjemen ogärningsmannens fasa.Matt 23:23-25 Rättvisa, barmhärtighet, trohet. Detgäller att göra det ena utan att försummadet andra....
BibeltexterMika 6:6-8 Det enda Herren begär av dig: att du gördet rätta, lever i kärlek och troget hållerdig till din Gud.Mark 10:17-31 Gode mästare, vad skall jag göra för attvinna evigt liv?
Refl...
Bibeltexter
Pred 4:1-5 Vidare såg jag alla de våldsdåd som begåsunder solen: de förtryckta gråter meningen tröstar dem, förtryckaren övar våldmot dem men ingen hjälper dem.Matt 5:1-8 … Saliga de so...
Bibeltexter
Ps 137:1-4 De som höll oss fångna bad oss attsjunga, de som släpat bort oss bad omglada visor: ”Sjung för oss en sång frånSion!”Luk 23.27-31 Jerusalems döttrar, gråt inte över mig,gråt...
Bibeltexter
Hes 34:15-20 Jag skall leta efter de vilsegångna ochhämta hem de bortsprungna, jag skallförbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående.Matt 25:31-40 Sanne...
Bibeltexter
Job 5:11-16 Det tänds ett hopp för den fattige, och ondskan tvingas till tystnad.Luk 1:46-55 Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringaReflektionJob levde et...
Bibeltexter
Ps 82:1-4 Ge de svaga och faderlösa deras rätt, låt de hjälplösa och fattiga få rättvisaLuk 18:1-8 Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag ochnatt?...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.