SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

DAG 2: Att rätt skipas…

Bibeltexter
Ords 21:13-15 Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje
men ogärningsmannens fasa.
Matt 23:23-25 Rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det
gäller att göra det ena utan att försumma
det andra.

Reflektion

Redan från början förser Ordspråksboken sin läsare med
vishet och vägledning ”till insikt, till rättfärdighet, rätt och
redbarhet” (1:2). Alltigenom dess kloka samling av råd, löper
uppmaningen att agera rättvist och eftersträva rättfärdighet
som en röd tråd; outtröttligt framhålls detta som viktigare
för Gud än offer. I en kort men kärnfull fras, vittnar författaren om att den rättfärdige gläds när rättvisa skipas. Men ogärningsmännen förfasar sig. Alla kristna, tvärs över våra
olika skiljelinjer, bör förenas i glädje när rättvisa skipas och
vara beredda att stå enade när rättvisan möter motstånd.
När vi gör vad Herren förväntar sig av oss och vågar sträva
efter rättvisa, kan vi dock bli varse att vi hamnat i en storm
av motstånd mot varje försök att ställa saker till rätta för de
mest sårbara ibland oss.

De som har mycket att vinna på de system och strukturer
som omfamnas av ”vit maktrörelsen” ”White Supremacy”-
rörelsen och andra förtryckande ideologier (såsom kastsystemet eller patriarkala strukturer) kommer att försöka hindra och motarbeta rättvisan, ofta med våld. Men att
sträva efter rättvisa är att rikta in sig mot maktens kärna,
bereda plats för Guds rätta ordning och hållbara visdom i en
värld som alltför ofta blivit okänslig för lidandet. Trots allt
detta kan man glädjas åt att göra det rätta. Det finns glädje
i att stämma in i påståendet ”Black Lives Matter”, i strävan
efter rättvisa för Guds förtryckta och exploaterade barn.
Det finns glädje i strävan efter försoning med andra kristna,
så att vi tillsammans bättre kan tjäna Guds rikes utbredande. Låt denna glädje komma till uttryck genom delade erfarenheter av Guds närvaro i gemenskapen, på både välbekanta och outforskade platser, dit Gud leder oss på vägen till
läkning, försoning och enhet i Kristus.


Kristen enhet

De religiösa ledare som Jesus riktar sig till i evangelietexten
har förhärdats och blivit bekväma med världens orättvisor. De utför gärna religiösa plikter såsom att ge tionde av
mynta, dill och kummin, men försummar de tyngre och mer
krävande buden om rättvisa, barmhärtighet och trohet. På
ett liknande sätt har kristna människor idag vant sig vid och
blivit obesvärade av de uppdelningar som råder emellan oss
människor. När det kommer till våra religiösa sedvänjor
är vi trogna, men vi bortser ofta från Herrens utmanande
önskan om att alla hans lärjungar ska vara som en.

Utmaning

Hur kan församlingar stötta varandra i att stå stadigt när
vårt engagemang för rättvisa väcker motstånd?

Bön

Gud, du är visdomens källa. Vi ber om klokhet och mod att
göra det rätta, att våga ta itu med det som blivit fel i världen
genom att agera för att rättas till. Vi ber om vishet och mod
att få växa i enhet med din son, Jesus Kristus. Han som, tillsammans med dig och den helige Anden, råder i evigheters
evighet. Amen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.