SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Den luft vi andas och det utrymme vi delar - Theobalt Conference i Köpenhamn

I slutet av maj, 24-26.5.2023, deltog Ansvarsveckans koordinator Sarah Tiainen i Theobalt Conference i Köpenhamn. Theobalt Network är ett nätverk av romersk-katolska, ortodoxa och evangelisk-lutherska kyrkor i länderna runt Östersjön. Nätverket bildades 1983 som ett informellt mötestillfälle för präster i de tre största kyrkofamiljerna.  Under de senaste decennierna har nätverket fungerat som ett viktigt forum för samråd och diskussioner om teologiska, sociala och klimatfrågor som rör kyrkorna och länderna runt Östersjön. Seminarier, konferenser och möten har arrangerats och nya relationer har etablerats. Senaste konferens ordnades år 2018 i Visby, Sverige, men p.g.a. pandemin har man inte kunnat träffas på 5 år.

 

Årets tema för konferensen i Köpenhamn var “The air we breathe and the space we share – a question of reconciliation throughout Creation” (Den luft vi andas och det utrymme vi delar - en fråga om försoning i hela skapelsen, red.övers.).  Det ekoteologiska temat som planerades redan för konferensen år 2020 fanns starkt närvarande i programmet. Även den aktuella situationen i Ukraina beaktades i programmet.

 

Konferensen började på onsdag kväll med en gemensam gudstjänst i Köpenhamn domkyrka med biskop Peter Skov Jakobsen som predikant och pastor Pia Nordin Christensen som liturg. Gudstjänsten förrättades på både engelska och tyska, som är Theobalt Networks officiella arbetsspråk.

 

På torsdag fick konferensdeltagarna ta del av två föreläsningar. Fader Gintaras Sungaila, ortodox präst från Litauen talade om det goda samarbetet mellan de olika kyrkorna i Litauen i samband med kriget i Ukraina och flyktingvågen som följde under temat “Reconciliation, justice, and peace” – countries and churches in a war and post-war situation" (Försoning, rättvisa och fred" - länder och kyrkor i en krigs- och efterkrigssituation, red.övers.). Fader Gintaras Sungaila tjänstgjorde i Moskvapatriarkatet från 2018 till 2022 när en konflikt startade i det litauiska stiftet på grund av patriarken Kirills ställningstagande i fråga om kriget i Ukraina. Han och sex andra präster blev antingen avskedade från sina tjänster på grund av sin kritik av patriarkens ståndpunkt eller lämnade sina tjänster i solidaritet med dem som avskedats. För närvarande deltar de i ett initiativ för att återupprätta det ekumeniska patriarkatets jurisdiktion i Litauen.

 

Dagens andra föreläsare var professor emeritus i kyrkohistoria, Martin Schwarz Lausten, från Köpenhamns universitet. Han föreläste om temat Die dänische Volkskirche (Den danska folkkyrkan).

Konferensdeltagarna tog även del i gruppdiskussioner om den nuvarande situationen i de respektive länderna och kyrkorna kunde presentera sina tankar om det samhälle som de fungerar i och vilken roll kyrkorna har nu och i framtiden. Dagen avslutades med en kyrkovandring i form av besök i fem olika kyrkor och samfund i Köpenhamn, samt gemensam middag.

 

På konferensens sista dag fick deltagarna ta del i en morgonbön ledd av metropoliten Elia och en

föreläsning med rubriken “Towards an Ecotheology of Wondering, Intervening, and Entanglement”

med professor Niels Henrik Gregersen från teologiska fakulteten vid Köpenhamns Universitet.

Föreläsningen beskrev tre olika modeller av ekoteologi, eller ekologi (ekologi1, ekologi2 och

ekologi3) och föreläsningens teologiska ram innehöll resurser från östortodoxa, romersk-

katolska och protestantiska traditioner. Dagen avslutades med en reflektion kring fortsättning av

Theobalt Network och man ansåg att nätverkets arbete trots allt är givande och det finns ett värde

i att fortsätta.

 

Som värdar för årets konferens stod Köpenhamns stift (ev.-luth.) tillsammans med Visby stift (ev.-luth.). Övriga medverkande från Finland var metropoliten Elia, diakon Andreas Salminen och ärkebiskopens teologiska rådgivare Jelisei Heikkilä från Ortodoxa kyrkan i Finland, samt Satu Huttunen, biskop Teemu Laajasalos specialmedarbetare från Helsingfors stift och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

 

Theobalt Conference ordnas nästa gång år i början av juni 2025 på Gottland, i Visby.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.