SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dopet förenar de kristna   -  ett offentligt uttalande om dopet

Denna vecka kommer de kristna kyrkorna ihåg Jesu dop. Den ortodoxa kyrkan firade Teofania den 6 januari och den lutherska kyrkan minns Jesu dop söndagen den 12 januari. Från Jesu dop vidgas perspektivet till det kristna dopet i allmänhet. Ekumeniska Rådet i Finland och dess sektion för teologi och lärofrågor har granskat dopets innehåll i olika finländska kyrkor. Resultatet av arbetet är ett gemensamt uttalande om dopets betydelse: även om kyrkorna har olika uppfattningar om sättet att döpa, förenas de av dopets innehåll och betydelse.

 

 

De finländska kyrkorna är medvetna om att de samhälleliga och religiösa sederna har förändrats under de senaste decennierna. I takt med förändringarna har sekulariseringen ökat, identifieringen av den kristna identiteten försvagats och antalet dop minskat. Undersökningar visar att religionslöshet överförs till följande generation oftare än religiositet. De unga vuxna har också ett allt mer individuellt förhållande till religiositet jämfört med tidigare generationer.

 

Kyrkornas gemensamma mål och mission är att öka förståelsen för dopet och dess betydelse. Ekumeniska Rådet i Finland vill föra fram kyrkornas ståndpunkter om dopet i syfte att öppna upp en diskussion i en tid då förståelsen för dopets betydelse har blivit ensidigare och mindre. Vårt offentliga uttalande om dopet är samtidigt en inbjudan till kristna att övervinna splittringen och synliggöra den inbördes gemenskapen.

 

Ekumeniken i Finland har utövats i över hundra år. I samarbetet har det ömsesidiga förtroendet och respekten för andra ökat mellan kyrkorna och de kristna samfunden. I det ekumeniska arbetet ser vi det som förenar vara större än olikheterna. Även om kyrkorna har olika uppfattningar om sättet att döpa, är dopets innehåll och betydelse något som förenar. Som ett resultat av denna utveckling vill vi uttrycka våra ståndpunkter om dopets betydelse i vårt eget samhälle.

 

Det offentliga uttalandet av Ekumeniska Rådet i Finland: Dopet är ett tecken på en gemensam tro finns här nedan.


BEM-dokumentet, dopet nr 6. I det gemensamma uttalandet används ordet kyrka för att beskriva de medverkande kyrkornas självförståelse utan att försöka lösa alla de ecklesiologiska frågor som hänger samman med detta. Jfr. den katolsk-lutherska Gemensam deklaration om rättfärdiggörelseläran, 31.10.1999, nr 5 ref. 9.

 

Dopet är ett tecken på en gemensam tro

1.   Som kyrkor och kristna vittnar vi tillsammans om Jesus Kristus, försonaren och världens Frälsare. Vi vill tillsammans påpeka att tron och dopet hör ihop. Vår Herre Jesus Kristus har själv sagt: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt. 28: 18–20)

 

2.   Jesus gav oss befallningen att döpa och lära. Dopet sker med vatten i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Övriga former och traditioner när det gäller dopet varierar mellan kyrkorna. De vanligaste sätten att döpa är genom nedsänkning och begjutning. En är Herren, en är tron, ett är dopet. (Ef. 4: 5–6)

 

3.   Som kyrkor känner vi vårt ansvar att undervisa om Kristus och dopet samt att fostra till den kristna tron och det kristna livet. Vi vill ta hand om våra medlemmar och de som kommer till oss för att söka sanningen. Tillsammans gläder vi oss över Guds frälsningsverk.

 

4.   Som kristna förkunnar vi Kristi evangelium i ord och handling överallt och i alla tider. Detta trosarv har under historiens gång tolkats på olika sätt. Alla kristna samfund (ecclesia) har till uppgift att följa Kristus, leva efter hans exempel i världen och kalla människor till gemenskap med honom.

5.   Vi gläder oss åt dopets gåva och varje person som döpts. Guds nåd är emellertid inte begränsad endast till dopet. Vi tjänar och lovprisar Gud den treenige tillsammans med alla som tror på honom. 

 

Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. (Gal. 3: 26–28)

 

 

***


Ytterligare information


Generalsekreterare Mari-Anna Auvinen 

 

+358 40 134 1977

 

Ordförande för sektionen för teologi och lärofrågor

Tuomas Mäkipää


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.