SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

KYRKOLEDARE VÄDJAR OM RELIGIONSFRIHET FÖR BOENDE PÅ MOTTAGNINGSFÖRLÄGGNINGARNA

De kyrkliga ledarna vädjar till migrationsverket, producenter för mottagningsförläggningstjänster och beslutsfattare att se till att religionsfriheten för boende på mottagningsförläggningar respekteras. Den ekumeniska vädjan undertecknades den 3 januari 2023 och initierades av ärkebiskop Leo från Helsingfors och hela Finlands ortodoxa kyrka. I år firar Finland 100-årsdagen av lagen om religionsfrihet. 

 

Kyrkoledarnas vädjan kan läsas i sin helhet nedan.

 

VÄDJAN OM ATT FÖRVERKLIGA RELIGIONSFRIHET FÖR BOENDE PÅ MOTTAGNINGSFÖRLÄGGNINGAR

 

Livet i mottagningsförläggningar är aktuellt för många ukrainska flyktingar, eftersom de sökt skydd utanför sitt hemland på grund av den ryska aggressionen. Det här har än en gång lyft upp frågan om förverkligandet av grundrättigheterna.

 

En av de grundläggande mänskliga rättigheterna är religionsfrihet, som inkluderar samvetsfrihet, religionsfrihet och religionsutövning. Därför vill vi som ledare för våra kyrkor vädja till migrationsverket, producenter för mottagningsförläggningstjänster och andra beslutsfattare att säkra alla asylsökandes och flyktingars rätt till den egna religionen.

 

Under hösten 2022 kom ett antal forskare att uppmärksamma fenomenet att man inom småbarnspedagogiken sätter likhetstecken mellan icke-religiositet och neutralitet. Det finns också tecken på detta fenomen i förläggningarnas vardag. Kyrkliga medarbetare och volontärer har hindrats från att träffa det egna religiösa samfundets medlemmar som anlänt från andra länder och i vissa fall har de till och med hindrats från att informera om verksamheten i sina samfund.

 

Vi känner också till situationer där till exempel präster från den ortodoxa kyrkan har bjudits in till förläggningar för att träffa ukrainska flyktingar och hålla bönestunder med dem, vilket de frivilligt kunnat delta i.

 

En betydande andel av dem som flyr från Ukraina kommer från kulturer med östkyrklig inriktning och har varit en del av det lokala ortodoxa samfundet i sitt hemland. I situationer där mottagningsförläggningen ligger långt ifrån tätorter och informationsgången eller möjligheten att ta sig till den egna kyrkan är begränsad eller mycket svår, skulle det vara viktigt med ett möjligast brett samarbete. Religionens roll som källa till trygghet och mening framhävs i krissituationer och stöder därmed utsatta människors välbefinnande. Detta gäller inte enbart kristna utan även andra religionsutövare.  

 

Därför anser vi att det är ytterst angeläget att religiösa samfund och personalen på förläggningarna samarbetar smidigt för att försäkra de boendes grundläggande rättigheter och behov. Att erkänna mångfalden av trosuppfattningar och att ha ett enhetligt handlingssätt är ett uttryck för religiös neutralitet, vilket skapar trygghet för alla samhällsmedborgare. Samtidigt fördömer vi kränkningar gentemot utsatta människor som är offer för krig eller förföljelse p.g.a. sina personliga övertygelser. Det är vår absoluta plikt att försvara deras människovärde.

 

Dessutom är de som har flytt från krig djupt traumatiserade och behöver mångsidigt psykosocialt stöd. Våra kyrkor har ett stort antal professionella som genom sin egen insats kan lindra flyktingarnas känslomässiga lidande. Att trösta och ta hand om de som lider är en del av kyrkans djupaste väsen och övergripande uppdrag.

 

Hjälpandet får dock inte baseras på tanken om medlemsvärvning utan på kärleken till medmänniskan, som inte är beroende av en persons övertygelse. Framför allt uppmanar vi de civila myndigheterna att möjliggöra verksamhet där hjälparnas bakgrundsinformation får vara offentlig.

 

Helsingfors och hela Finlands ärkebiskop Leo, Ortodoxa kyrkan i Finland

Åbo och Finlands ärkebiskop Tapio Luoma, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Chargé d'affaires, fader Marco Pasinato, Katolska kyrkan i Finland

Distriktsföreståndare Soile Kasi, Suomen Metodistikirkko

The Revd Chaplain, Area Dean for Finland Tuomas Mäkipää, The Anglican Church in Finland

Samfundsledare Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko

Territoriell ledare, överste Patrick Naud, Suomen Pelastusarmeija

Samfundsledare Aimo Helminen, Suomen Adventtikirkko

Verksamhetsledare Esko Matikainen, Suomen Helluntaikirkko

Samfundsledare Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko

  

Tilläggsinformation:
Meri-Anna Paloniemi, ärkebiskopens specialmedarbetare, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland:
Maria Hattunen, ansvarig informatör, Ortodoxa kyrkan i Finland:

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.