SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kyrkorna i Finland är afghanernas medvandrare


Bild: ErikaWittlieb Pixabay

20.8.2021

 

Situationen i Afghanistan har förvärrats snabbare än man kunnat förutse efter att de internationella styrkorna lämnat landet. Säkerheten i Afghanistan har dock varit dålig redan i flera års tid. Trots det har man så sent som i somras fortsatt med att utvisa personer till Afghanistan som fått negativa asyl- och uppehållstillståndsbeslut. I Finland bor det människor med afghanskt ursprung som har familjemedlemmar som fortfarande bor i Afghanistan.

 

Vi utrycker vår oro gällande människorättsliga brott mot civila och vi är speciellt oroade för den försämrade situationen för kvinnor och flickor. Även minoritetsgrupperingar av olika slag är i farozonen, såsom representanter för olika muslimska minoriteter. Vi är oroade för de människor som försvarat kvinnors rättigheter och för de afghaner som arbetat för västvärlden. Vi är speciellt oroade för de kristna konvertiterna och deras familjer.

 

Vi lyfter fram situationen för dem som väntar på familjeåterförening.  Formaliteterna kring familjeåterförening har varit problematiska redan tidigare, eftersom det varit rentav omöjligt för många att resa till ambassaden i New Delhi. För att förminska mänskligt lidande bör situationen för människor som i olika stadier av processen väntar på familjeåterförening behandlas snarast möjligt. Nödvändiga lagändringar och stadgeändringar måste förberedas så fort som möjligt och smidiga kanaler måste skapas för att möjliggöra familjeåterförening. Familjemedlemmar till västerländska invånare, särskilt de som har beviljats asyl p.g.a. behov av internationellt skydd, är särskilt sårbara i den nuvarande situationen.

 

Ekumeniska Rådet i Finland, som är en förenande länk mellan olika kristna kyrkorna, bär på en uttrycklig oro för de församlingsmedlemmar som är kristna konvertiter. Att bli kristen innebär ett hot för de medlemmar som utvisats till Afghanistan, men också för de i Afghanistan boende familjemedlemmar som har kristna familjemedlemmar här i Finland. Det är inte tillåtet för en muslim att konvertera till kristendomen i Afghanistan och därför sätts den kristna konvertiten samt dennes familjemedlemmar i fara. Informationen om konversionen sprider sig lätt i samhället.

 

De nekande asylbesluten borde evalueras på nytt och man borde finna tillvägagångssätt på hur man kan hämta tillbaka de redan till Afghanistan utvisade individerna samt återförena familjer. De afghaner som redan bor i Finland och vars asyl- och uppehållsansökan ännu är under behandling, borde få ett beslut omgående. Dessutom borde Finland ta in flyktingar från Afghanistan med en separat flyktingkvot. Denna kvot kunde ge företräde till dem som har familjeband till Finland.

 

Vi uppmanar alla kyrkor och religiösa samfund att erbjuda samtalshjälp och stöd till de afghaner som bor i Finland och som är oroade för situationen i hemlandet och för sina familjemedlemmar. Vi uppmanar också församlingar runtom i Finland att be för Afghanistan och för alla afghaner.

 

”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” (Matt. 25:40)

 

 

Ekumeniska Rådet i Finland

 

Ordförande, ärkebiskop Tapio Luoma

 

Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken

 

 

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) är ett samarbetsorgan för kyrkor, kristna samfund och församlingar som är verksamma i Finland.

Uttalandet på

 

kyrkorna_i_finland_ar_afghanernas_medvandrare.pdfsuomalaiset_kirkot_kulkevat_afganistanilaisten_rinnalla(3).pdf Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.