SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kyrkornas världsråd samlas i Europa efter en lång tid – i skuggan av kriget i Ukraina diskuterar man tro, försoning och enhet

Kyrkornas världsråd (World Council of Churches, WCC) samlas till sin elfte generalkonferens i Karlsruhe i Tyskland 31.8–8.9.2022. Temat för mötet är Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning och omkring 4 500 kristna för olika håll i världen förväntas delta.

En ekumenisk delegation från Finland reser till Karlsruhe under ledning av ärkebiskop Tapio Luoma. De andra delegationsmedlemmarna som representerar evangelisk-lutherska kyrkan är Vilma Niemi, Kati Pirttimaa och Jussi Sohlberg. Finlands ortodoxa kyrkans delegater är Maria Mountraki ja Annamari Moilanen.

Globala problem men också andlighet på agendan

I Karlsruhe behandlar man globala problem, så som klimatförändringen, kriget i Ukraina och andra krig och konflikter i världen, arbetet för att uppnå fred och försoning, de rättviseproblem som coronapandemin fört med sig, och balans i livsmedelssäkerhet och tillgången till rent vatten.

Också den samhälleliga sekulariseringen som rör framför allt Europas kyrkor, religionsfrihet och möten mellan religioner finns på agendan. Vid sidan av sakfrågor kommer det att bjudas på en mångfald av gudstjänster, bibelstudier och andaktsstunder.

Femtio år sedan man senast samlades i Europa

Kyrkornas världsråd är kyrkornas internationella samarbetsorgan som grundades i Amsterdam 1948. Till organisationen hör 352 medlemskyrkor från över 120 länder. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har varit med från början som en grundande medlem. Till organisationen hör ortodoxa, anglikanska och olika protestantiska kyrkor, också en del pingstkyrkor är medlemskyrkor. Världens största kyrkosamfund, Romersk-katolska kyrkan, har observatörsstatus i organisationen.

 

Generalförsamlingen som nu samlas i Karlsruhe är WCC:s högsta beslutandeorgan som samlas ungefär vart sjunde år. Den senaste generalförsamlingen hölls i Busan i Sydkorea 2013. I Europa samlades man senast 1968 då mötet ordnades i Uppsala i Sverige.

 

Mellan generalförsamlingarna är det centralkommittén och organisationens styrelse som fattar beslut. Biskop emeritus Simo Peuras från evankelisk-lutherska kyrkan och de nordiska ländernas representant i de båda organen sedan 2013.  Peuras mandatperiod avslutas då generalförsamlingen i Karlsruhe väljer en ny centralkommitté för Kyrkornas världsråd och godkänner riktlinjerna för de kommande årens arbete.

 

Mera information:
Tomi Karttunen, ledande sakkunnig inom ekumenik och teologi, tfn 050-5941713,  

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.