SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

LUTHERSKA OCH ORTODOXA KYRKAN I FINLAND HAR FÖRT LÄROSAMTAL I 30 ÅR

Finska Martinförsamlingen i Åbo och Ilomants ortodoxa församling fick Ekumeniska rådets pris för årets ekumeniska gärning 2017 för sin vänförsamlingsrelation.
Evangelisk-lutherska i Finland har fört lärosamtal med Ortodoxa kyrkan i Finland i 30 år. Mötet den 10 december, som på grund av coronapandemin hålls på distans, är det femtonde där kyrkorna träffas för en officiell teologisk dialog.

På mötet diskuterar kyrkornas representanter Apostoliskt evangelium och niceansk tro och Gemensamt vittnesbörd i det finländska samhället. Ämnesområdena hör läromässigt ihop med frågan om att gemensamt kunna erkänna det kristna dopet och ett närmande mellan den lutherska och ortodoxa uppfattningen om frälsningsläran. En konkret kontaktyta för ett gemensamt vittnesbörd är vänförsamlingsrelationen mellan den finska Martinförsamlingen i Åbo och Ilomants ortodoxa församling. Relationen fick Ekumeniska rådets pris för årets ekumeniska gärning 2017.

Lärosamtalen började då Europa upplevde bytningstider

Lärosamtalen inleddes 1989 när Europa var i omvandling. Vid det första dialogmötet konstaterade ärkebiskop John Vikström i sitt öppningstal: ”Även om det är fråga om ett möte och ett samtal mellan två finländska folkkyrkor så är kyrkornas hela tradition med i samtalet. Vi representerar inte bara den finländska kristenheten utan samtidigt vårt eget läromässiga arv, österländsk och västerländsk tradition. Det är fråga om ett möte mellan österländsk och västerländsk tradition”.

 

Från och med 2010 har biskop Seppo Häkkinen fungerat som luthersk ordförande för lärosamtalen. Han framhåller betydelsen av kontakten: ”Ett gemensamt samtal kan stärka bägge kyrkors identitet men hjälper också kyrkorna att tillsammans tjäna det finländska samhället och människorna här, både fysiskt och andligt”.

 

Ekumeniska möten strävar alltid till att främja det gemensamma kristna vittnesbördet och dess tjänst på olika nivåer i kyrkans liv. Metropoliten Elia som leder den ortodoxa delegationen har framfört som extra önskan att samtalen skulle medföra något gott till lokalförsamlingarnas liv.

 

Mera information:
Tomi Karttunen, ledande sakkunnig i ekumenik och teologi vid ev.-luth. Kyrkostyrelsen, tomi.karttunen(at)evl.fi, tfn 050 594 1713

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.