SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Muistakaa, miltä se tuntuu

”Muistakaa, että itse olitte orjina Egyptissä.”

Näin Jumala Vanhassa Testamentissa vetoaa kansaansa, jotta tämä noudattaisi inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden lakeja. Siis: muistakaa, eläytykää muistamisen avulla, asettukaa toisten asemaan. Ymmärtäkää, mitä on olla orja, sorrettu, vainottu ja suojaton. Kun muistatte ja ymmärrätte, tiedätte, miksi tulee huolehtia kaikkien ihmisten oikeuksista ja erityisesti niiden, jotka ovat haavoittuvassa asemassa.

 

Jeesus sanoi saman kirkkaasti: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” Siinä on koko kristillisen etiikan perusta. Siihen nojaten kristityille on itsestään selvää puolustaa kaikkien uskonnonvapautta ja ihmisoikeuksia.

 

Muistakaa. Muistakaa,  että Jeesus joutui vallanpitäjien teloittamaksi. Muistakaa, että hänen seuraajansa joutuivat Rooman valtioterrorin uhreiksi. Kun muistatte tämän, tiedätte että kristittyjen tulee puolustaa kaikkien ihmisten ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, radikaalilla tavalla jopa niiden, jotka näyttävät vihollisilta. ”Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta”, kehottaa Jeesus.

 

Muistakaa, mutta muistakaa myös, että kristittyjen yhteisö on kasvattanut paitsi ihmisten hellittämättömiä puolustajia myös ristiretkiläisiä ja inkvisiittoreita. Toisuskoisia on väheksytty, leimattu vaarallisiksi, jopa poltettu roviolla. Nytkin kuuluu ääniä, joissa toisen uskonnon edustajat leimataan kristinuskon nimissä epäilyttäviksi ja heidät torjutaan. On unohdettu, miltä se tuntuu, tai ei ole välitetty asettua toisen asemaan. Se on jyrkästi vastoin Jumalan tahtoa.

 

Muistakaa. Muistakaa että oma uskonne tarvitsee vapauden. Se ei elä pakon maailmassa. Siksi on ymmärrettävää, että uskonnonvapauden ensimmäinen askel on Suomessakin ollut vapaus pakollisesta uskonnosta. Se on raivannut tilaa sekä uskonnottomuudelle että uskonnollisille vähemmistöille.  Vasta sen jälkeen tulee vapaus uskontoon, positiivinen uskonnonvapaus, jota nyt on puolustettava.


Uskonto ei ole ihmisessä erillinen tai irrallinen osatekijä. Se koskee koko ihmisenä elämistä. Uskonnonvapaudessa kysymys ei ole vain mielipiteenvapaudesta vaan ihmisen identiteetistä, siitä kuka on ja oikeudesta olla se joka on – kristitty tai muslimi, juutalainen tai hindu, uskova tai uskonnoton.


Uskonnonvapaus nivoutuu tiiviisti muihin ihmisoikeuksiin. Voidakseen toteutua se vaatii kaikkien ihmisoikeuksien puolustamista. Kun nykyaikainen oikeusvaltio suojelee uskon ja vakaumuksen vapautta, se suojelee koko ihmistä. Samalla se suojelee omaa perustaansa. Uskonnon kielellä ja mielellä sanottuna perus- ja ihmisoikeudet ovat oikeusvaltiossa pyhiä.

 

Muistakaa. Muistakaa, että uskonnonvapaus ei ole itsestäänselvyys, tänäänkään.  Yli kolme neljäsosaa maailman ihmisistä elää maissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan tuntuvasti. Uskonvainot eivät ole menneisyyttä. Etenkin vähemmistöt ovat edelleen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Tämäkin kristittyjen tulee tietää omasta yhteisestä muististaan – sekä vainottuina että vainoojina.


Muistakaa: Vapauteen Kristus meidät vapautti.

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen

 


Kari MäkinenArkkipiispa

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.