SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenian tietopankki

Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kristittyjen yhteys on sekä uskon että elämän yhteyttä. 

 

Se on Raamatun mukaan sekä annettu lahja että rukouksen ja työn kohde. Työ kristittyjen yhteyden ja Kristuksen kirkon ykseyden puolesta perustuu Jeesuksen rukoukseen:

 

Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. (Joh. 17:21)

 

Ekumenia tulee kreikankielen sanasta oikoumene ja tarkoittaa koko asuttua maailmaa. Ekumeeninen liike on kristillisen kirkon historiassa melko nuori ilmiö. Se on kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin kuuluvien kristittyjen yhteinen liike, joka syntyi 1800- ja 1900 -lukujen vaihteessa.

 

Pariisin baasista, NMKY-liikkeen perustamisasiakirjaa, pidetään yhtenä 1800-luvun merkittävimmistä ekumeenisista asiakirjoista. Siitä on muodostunut esikuva useille muille ekumeenisten järjestöjen baasiksille. Esimerkiksi Kirkkojen Maailmanneuvosto, Ylioppilaiden Kristillinen Maailmanliitto ja Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ovat muotoilleet omat baasiksensa NMKY-liikkeen perustamisasiakijraa mukaillen.

 

Ekumeenisen liikkeen varhaisista vaiheista on tietoa TT Martti Muukkosen väitöstutkimuksessa: .

 

Modernin ekumeenisen liikkeeen alkuna pidetään vuonna 1910 järjestettyä jonka satavuotisjuhlamuistoa vietettiin 2010. Ekumenian juuret ovat Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen lähetysajattelussa.

 

Muotoutumisvaiheensa jälkeen ekumeeninen liike vakiinnutti asemansa merkittävänä kirkkojenvälisen yhteydenpidon kanavana heti toisen maailmansodan jälkeen. Ekumenia on toimintaa johon kirkot ja kristilliset yhteisöt osallistuvat omista tunnustuksistaan käsin.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöjärjestö.

  • Mitä on ekumenia ja kuka on ekumeeninen?
  • Tai mitä tarkoittaa ekumeniikka?
  • Entä mikä kirkko on kristillinen?
  • Mistä on peräisin ajatus laivasta ekumenian tunnuksena?

Tässä joitakin vastauksia näihin kysymyksiin.

 


Jumalan hyvyys kutsuu meitä yhteyteen. Yhteys on osallisuutta. Sen merkitys avautuu rakkaudesta. Rakkaus avaa yhteyden toiseen ihmiseen, luomakunnan kauneuteen ja oman elämämme merkitykseen. Ihmisinä...
Julkaisussa Monien uskontojen ja katsomusten Suomi (Kirkon tutkimuskeskus 2017) on kattava artikkeli ekumeniasta Suomessa, kirjoittajana johtava asiantuntija, dosentti, TT Tomi Karttunen, joka on Suom...
Viisisataaluvun palestiinalainen ohjaajavanhus abba Doroteos kuvaa kristityn hengellistä kasvua kuvana ympyrästä. Kristityt seisovat ympyrän kehällä ja keskellä on Kristus. Hengellinen elämä on liiket...
Sata vuotta – eikä suotta. Kun Suomen Ekumeeninen Neuvosto vuonna 2017 saavuttaa sadan vuoden iän, on paikallaan koota aikajanaa ekumenian etenemisen merkkipaaluista. Erinomaisena apuna aikajanan laat...
Ekumenian hyvät tavat hyväksyttiin SEN:ssa 11.10.2012. Plakaattina hyvät tavat sopii varsin mainiosti seurakunnallisiin
tiloihin, kouluihin ym.
Rekommendationerna Ekumenikens takt och ton publicerades hösten 2012. Som plakat passar dokumentet t.ex. till församlingssalen, till skolklassen eller till andra offentliga ställen.
Sanoja "ekumenia" ja "ekumeeninen" on kristikunnan historian aikana käytetty seitsemässä eri merkityksessä.
Tieteenalaa merkitsevä termi ekumeniikka on tullut saksan kielen Ökumenik-sanasta, jonka rinnakkaismuotona on usein Ökumenische Theologie.
Tämän luennon otsikko Ekumenia 21. vuosisadalla on otettu Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) ohjelmasta, jolla on sama nimi. KMN:n entinen pääsihteeri Konrad Raiser kutsui vuonna 2003 joukon ekumeenisi...
Kirkkoneuvos Risto Cantell piti Pariisin baasiksen 150-vuotisjuhlan merkeissä järjesetetyssä juhlaseminaaarissa esitelmän, johon alla oleva artikkeli perustuu. Artikkeli julkaistu Näköala-Utsiktissa 2...
Vuonna 1855 hyväksytty Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Maailmanliiton Pariisin Basis on ehkä 1800-luvun merkittävin ekumeeninen asiakirja. Vaikka se syntyaikanaan oli, Clifford Geerzin ilmai...
Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN) X
yleiskokous pidettiin Etelä-Korean Busanissa 29.10.–8.11.2013. Edustin advisor-kategoriassa
Suomen Ekumeenista Neuvostoa, joka kuuluu KMN:n jäsenkuntaan assos...
Mikä kirkko on kristillinen ja kuka on kristitty? Käytämme Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa jäsen- ja tarkkailijakirkosta termiä kirkko tai kristillinen yhteisö.
Ekumenian embleemi tai logo sai vauhdikkaamman ilmiasun vuonna 2002. Ekumenia etenee dynaamisesti myötätuulessa kohti päämääräänsä, Kristuksen kirkon ykseyttä.
Kristikunnan historia on suurelta osin jakaantumisen historiaa. Viimeisen sadan vuoden aikana Kristuksen ruumiin ykseyttä on kuitenkin etsitty uudelleen. Mutta mitä Raamattu sanoo kristittyjen y...
Puhumme mielellämme kristittyjen yhteydestä raamatullisena ja kaikkia kristittyjä velvoittavana asiana. Sitä vastoin termi ekumenia herättää monissa ristiriitaisia tunteita. Toiset näkevät ekumeniassa...
Paneelikeskustelussa yhteyteen ja uudistumiseen haastoivat Turun kirkkopäivillä 25.5.2007 TM Jooa Vuorinen (ort.), teol. yo Antti Siukonen (lut.), TM Marjatta Jaanu-Schröder (kat.), pääsihteeri Heikki...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.