SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen toiminnan lähtökohdat

Viisisataaluvun palestiinalainen ohjaajavanhus abba Doroteos kuvaa kristityn hengellistä kasvua kuvana ympyrästä. Kristityt seisovat ympyrän kehällä ja keskellä on Kristus. Hengellinen elämä on liikettä kohti Kristusta ja kulkiessaan kohti Kristusta kristityt lähestyvät myös toisiaan. Ymmärrän ekumeenisen liikkeen niin, että erilaiset kristityt tunnistavat toisensa saman Kristuksen opetuslapsiksi ja seuratessaan Häntä tajuavat pääsevänsä myös lähemmäs toisia kristittyjä. 

 

Tämä vastaa käsitystä, jonka mukaan Kristuksen opetuslasten ykseys löytyy uskon ytimestä, kristillisen tradition juurista, ei niinkään kristillisen elämän nykyisestä moninaisuudesta. Uskon ja evankeliumin ydin on kristittyjen yhteinen juuri ja hengellisen kasvun päämäärä. Ekumeeninen liike on tässä mielessä kasvua kristittynä. Se on kilvoitusta, ja kasvun antaa Jumala.

 

Näin kirjoittaa pääsihteeri Heikki Huttunen artikkelissa, joka julkaistu SEN:n julkaisusarjan kirjassa Ekumeeninen kasvatus – mitä opimme toisiltamme, 2010. Hänen artikkelinsa valottaa ekumeenisen liikkeen juuria, kehitystä ja nykypäivää. Lue lisää.


Kirkon ykseys ja uskovien yhteys on olennainen ulottuvuus kirkon varhaisimmassa historiassa. Eukaristinen ateria, leivän murtaminen ehtoollispöydässä muodostaa eli konstituoi kirkon. Apostolit rukoili...
Koko kristillinen kirkko oli koolla Nikean kaupungissa Vähässä-Aasiassa vuonna 325 pidetyssä synodissa. Se oli ensimmäinen seitsemästä jakamattoman kirkon
ekumeenisesta synodista. Kokemus oli valta...
Kristinuskon
historian suurin murhenäytelmä on Idän ja Lännen kirkon ero. Kysymys oli
pitkästä kehityksestä, joka alkoi jo ennen Kalkedonin kiistaa. Poliittiset ja
kulttuuriset olosuhteet pid...
Lännen kirkon yhtenäisyys ennen reformaatiota oli vaikuttava: yksi liturgia, yksi
kieli, yksi paavillinen hallinto ja yksi skolastinen ajattelutapa. Ykseys ei
kuitenkaan ollut rikkumaton. Sitä h...
Oman aikamme ekumeenisen liikehdinnän lähtökohta on 1830-luvulla Pohjois-Amerikan nuorisoherätyksessä. Siitä saivat alkunsa NMKY- ja NNKY-liikkeet sekä Ylioppilaiden Kristillinen Maailmanliitto. Prote...
Ekumeeninen
liike järjestäytyi 1920-luvulla kahden otsikon alle, Life and Work – Elämä ja työ sekä Faith and Order – Usko ja kirkkojärjestys. Molemmat haarat näkivät
itsensä väliaikaisina muodos...
Lännen
ja Idän kirkkojen välillä astuttiin uuteen historialliseen ja hengelliseen
vaiheeseen, kun Rooman paavi Paavali VI ja Konstantinopolin patriarkka
Athenagoras I tapasivat Jerusalemissa...
Kirkkojen
maailmanneuvoston ensimmäisestä Amsterdamissa vuonna 1948 järjestetystä
yleiskokouksesta lähtien vastuullisen yhteiskunnan etsiminen sekä vapauden,
oikeuden ja vallan tasapainottami...
Ekumeenisessa
liikkeessä ”melkein kaikki on sanottu, mutta melkein mitään ei ole tehty”.
Tietoa ja ymmärtämystä on dialogin keinoin kartutettu, ainakin vuoropuhelua
käyvän ekumeenisen eliitin...
Ekumeeninen
liike on muuttanut kirkkohistorian suuntaa. Se ei suuntaudu enää syvempään
hajaannukseen, vaan kohti suurempaa yhteyttä ja ykseyttä. Ekumenian tavoite ei
tyhjenny instituutioon, j...
1. Millä Lännen ja Idän kirkon ensimmäisen vuosituhannen kiistakysymyksillä
ajattelet edelleen olevan merkitystä?
Abba Doroteoksen kaksitoista
opetuspuhetta. 1979. Juva: WSOY.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.