SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike, kurssivierailu SENiin

Tänään 21.11.2017 sai Suomen Ekumeeninen Neuvosto vieraakseen professori Aila Lauhan luotsaaman opiskelijaryhmän Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike -luentokurssin opiskelijat tutustuivat SEN:n toimintaan historian ja nykypäivän perspektiivistä sekä Kirkkohallituksen arkistoon.

 

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen toivotti vieraat tervetulleeksi. Aluksi laulettiin virsi Liekkejä on monta. Pääsihteeri valotti ekumeenista ajattelua puu-vertauksella UT:n Johanneksen evankeliumista ja Roomalaiskirjeestä.

 

Aila Lauha luovutti kiitoksena SEN:n kirjastoon teoksen Promotio Doctoralis, ordinis theologorum Universitatis Helsingiensis MMXVII. Mari-Anna Auvinen vastaanotti teoksen.- Ekumeniassa lähtökohta on erilaisuus, kristityt ja kirkot ovat kuin oksastettuja samaan jaloon puuhun, jossa pysymällä oksien yhteys puuhun ja toisiin oksiin säilyy. Spiritualiteetti ruokkii kuin jalon öljypuun juurineste jokaista oksaa. Oksat eivät kanna juurta, vaan juuri kannattelee oksia. Tässä mielessä oksat ovat yhdenvertaisia ja riippuvaisia samasta puusta. Ekumeenisen liikkeen sisään piirtyy ykseys ja oikeudenmukaisuus. Näin ollen ekumeniaan kuuluvat myös ihmisarvo ja ihmisoikeudet.

 

Pääsihteeri kertoi myös SEN:n toiminnasta ja tämän hetken haasteista, kuten kirkot ja maahanmuuttajat –teemasta, jaostojen agendoilla olevista asioista: kasteen vastavuoroisen tunnustamisen asiakirjan valmistelu, vihapuheeseen puuttuminen, tasa-arvokysymykset, uskonnonopetus ja vähemmistöjen oikeudet. Kirkkojen yhteinen vaikuttaminen yhteiskunnallisiin kysymyksiin on noussut viime vuosina vahvasti esille.

 

 Hallintosihteeri Sirpa-Maija (Siru) Vuorinen valotti ekumeniaa 28 vuoden SEN-kokemuksen perusteella. Oikean ekumenia-tiedon levittäminen on keskeistä. Yhteiskunnassamme ekumenia koetaan yleensä myönteisenä ja kirkollisena, mutta tarkempi tieto usein puuttuu. SEN on omien resurssiensa puitteissa pyrkinyt hyvään tiedonvälitykseen. Pitkään oli oma lehti Näköala-Utsikt, mutta kun se kymmenen vuotta sitten lakkautettiin, on verkkotiedottaminen tullut keskeiseksi. Nykyään myös some eli facebook ja twitter.

 

- Ekumeeniseen vuodenkiertoon kuuluvat kaksi ekumeenista viikkoa eli ja . Näiden aikana ekumeeniset pyrkimykset tulevat laajemmin tietoisuuteen. Kun Siru tuli SENiin, käsiteltiin seminaareissa enimmäkseen faith and order -kysymyksiä. Nykyään enemmän sosiaalieettisiä kysymyksiä ja kirkkojen yhteistä vaikuttavuutta näissä.

 

Keskusteluissa todettiin, että ekumeeninen ilmapiiri on Suomessa hyvä. Ensi vuonna on kulunut 30 vuotta siitä kun ev.-lut. kirkossa kirkon virka avattiin naisille. Melko pitkään ennen tätä päätöstä SEN:n piirissä keskusteltiin, että tuleeko tämä ekumenian esteeksi. Ei kuitenkaan tullut. Sekä kirkkojen johdon että seurakuntalaisten tasolla yhteistyö on ollut dynaamista.

 

Vastuuviikon koorinaattori Katariina Väisänen kertoi kaksivuotisesta teemasta Omalla äänellä. Tämän vuoden kampanjaviikko on juuri päättynyt, mutta teema on jatkuvasti kirkkojen agendalla.

- Naisten osallisuudella on merkitystä kehitykselle ja rauhalle. Yhteisöjen hyvinvointi lisääntyy, kun naiset pääsevät mukaan päättämään, miten niitä rakennetaan. Sääntö pätee niin pieniin kyläyhteisöihin kuin kokonaisiin valtioihin. Naisten osallisuus vaikuttaa siihen, mitkä asiat nostetaan keskustelun kohteeksi ja minkälaisia päätöksiä tehdään.

 

 Katariina kannusti opiskelijoita myös mukaan .

 

 Arkistonhoitaja Johanna Mela toivotti opiskelijaryhmän tervetulleeksi Kirkkohallituksen arkistoon, joka sisältää laajasti Suomen ev.-lut. kirkon arkistomateriaalia. Arkistonhoitaja kertoi, että parhaillaan on aloitettu digitalisointi, eikä vuoden 2016 jälkeen ole enää koottu arkistoa paperimuodossa. SEN:n jaostojen arkisto sekä laaja kirjeenvaihto sekä lehdistöseuranta alkaen 1971 on osa tätä arkistoa. 

 

 Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike -luentokurssi käsittelee modernin ekumeenisen liikkeen syntyä 1800-luvulla ja sen kehittymistä aina nykyhetkeen saakka. Tehtävien kautta pohditaan sitä, miten eri tavoin ekumenia-käsite on ymmärretty ja miten moninaisia muotoja liike on tähän päivään mennessä saanut. Luennoilla tarkastellaan myös yleisen historiallisen kehityksen - esimerkiksi maailmansotien ja kylmän sodan vuosien - vaikutusta kirkkojenväliseen ja ekumeeniseen työhön.

 

 Opettajina toimivat professori Aila Lauha ja dosentti Minna Hietamäki. Molemmat ovat toimineet myös Suomen ev.-lut. kirkon edustajina SEN:n yleiskokouksessa ja hallituksen jäseninä.

 

 Sirpa-Maija VuorinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.