SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Bibeln synliggör språk och kultur - Böndagsplakatet 2012

Klicka på bilden och den öppnar sig i ett nytt fönster.

 

År 2012:s böndagsplakat lyfter upp Bibeln och dess betydelse för språk, kultur, livsstilens värderingar och attityder. Att Bibeln blev tillgänglig för alla läskunniga inverkade på sin tid avgörande på hur vår kultur utvecklades. Den utgör en grund för medborgarsamhället och demokratin, som förutsätter religionsfrihet. Bibelarbete har gjorts på alla finländares olika språk och kristna invandrare bidrar med en större mångfald av bibelöversättningar.

 

Av Republikens presidents den 28 oktober 2011 underskrivna år 2012:s böndagsplakat stöder de finländska och europeiska livsstilens värderingar och attityder, som har sin källa i Bibeln. Bibeln kan läsas genom många olika ögon – både ur den kristna trons perspektiv och ur andra religioners perspektiv, till och med ur ett irreligiöst perspektiv.

 

I plakattexten konstateras också att Bibeln finns i bokhyllan i så gott som varje finländskt hem. Bibeln har en särskild plats i släktens historia även om dess innehåll inte skulle vara bekant.

 

Bibeln kommer bäst till sin rätt i den egna omgivningen som den kristna kyrkans bok. Bibeln är den kristna traditionens kärna och samtidigt något som alla kyrkor kan förenas kring.

 

År 2012 har det gått 200 år sedan .

 

Förberedelsen av böndagsplakatet och valet av dithörande bibeltexter har gjorts i samarbete mellan Ekumeniska Rådet i Finland och republikens presidents kansli.  ERF:s böndagsarbetsgrupp består av kontraktsprost Arja Karppinen och chefen för gudstjänstliv och musik Kai Vahtola från evangelisk-lutherska kyrkan, fader Teo Merras från ortodoxa kyrkan och rektor Taina Karhu från Finska frikyrkorådet. Som sakkunnig tillhör gruppen redaktör Stig Kankkonen, KCSA. Generalsekreterare Heikki Huttunen fungerar som sekreterare.

 

Läs mer, .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.