SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Gunnel Borgegård fick Det Heliga Lammets ordens medalj 

Gunnel Borgegård tackar för utmärkelsen. Bild: Anne Lagerstedt.

 

I samband med den nordiska ekumeniska kvinnokonferensen (16–19.8.2012) överräcktes orden Det Heliga Lammets Ridderskaps medalj. Medaljen av första klass har beviljats av stormästaren av Det Heliga Lammets orden, den ortodoxa ärkebiskopen Leo, ärkebiskop av Karelen och hela Finland.

Vid öppningen av konferensen på kulturcentret Sofia överräckte metropoliten Ambrosius medaljen till Gunnel Borgegård och han tackade henne för hennes förtjänstfulla livsgärning för ekumeniken.

Gunnel Borgegård gick i pension från sin uppgift som ansvarig för Ekumenik i Norden (EIN) den 1.1.2012. EIN är ett samnordiskt program som vill främja samarbetet mellan kyrkorna och ett ekumeniskt utbyte i Norden. Det har tillsvidare varit stationerat vid Sveriges Kristna Råd.

Gunnel Borgegård har gjort ett betydelsefullt livsverk för att främja ekumeniken i Norden. Namnet på nordiska samarbetet liksom administrationen av det har ändrats från att först ha hetat Nordiska Ekumeniska Rådet (Borgegård var direktor för NER 1991-2004). Därefter verkade programmet i anslutning till Sigtunastiftelsen till att det nu administreras som Ekumenik i Norden.

 

Metropoliten Ambrosius, Gunnel Borgegård, Sirpa-Maija Vuorinen och Outi Vasko efter att metropoliten hade överräckt medaljen och diplomet.

I diplomet står:
Som stormästare av riddarorden Det Heliga Lammet har jag beviljat Eder 
Gunnel Borgegård riddarorden det Heliga Lammets medalj av första klass som erkänsla för Er verksamhet till fromma för Finlands ortodoxa ärkestift.
Kuopio den 28 juni 2012
Leo
Ärkebiskop för Karelen och hela Finland

Bild: Anne Lagerstedt.Gunnel Borgegård har med sin sakkunskap och personlighet satt sin prägel på arbetet oberoende av de yttre förändringarna. Gunnel Borgegård har betonat den betydelse enhetssträvandena i teologiska frågor har för kärnan i ekumeniken. Men hon har också varit redo för nya uttryck för samarbetet mellan kyrkorna och har gett ett viktigt stöd för ett nordiskt nätverksbyggande på många viktiga och aktuella områden.

Gunnel Borgegård har alltid haft nära relationer till Finland och den centrala roll de båda folkkyrkorna i Finland har i utvecklingen av Nordisk ekumenik är till stor del hennes förtjänst. 

 

Gunnel Borgegård har fört fram den speciella betydelse den ortodoxa kyrkan i Finland har som en kyrka som hör både till de lokala ortodoxa kyrkorna och till folkkyrkorna i Norden. Hon har främjat kontakterna mellan den ortodoxa kyrkan i Finland och de invandrare med ortodox tro som kommit till de nordiska länderna.

 

T.ex. den serie seminarier som EIN har ordnat i samarbete med Ekumeniska Rådet i Finland och Valamo folkhögskola på Nya Valamo har varit av stor betydelse. De teologiska teman som behandlats och det liturgiska livet har gjort den ortodoxa kyrkan känd för kyrkliga aktörer i Norden. Det senaste seminariet i serien hölls våren 2011 under temat Helande och hälsa i ortodox tradition och det samlade deltagare från hela Norden – från Estland till Island. Seminarieserien har förverkligats på initiativ av och som resultat av idéer från Gunnel Borgegård.

Tack från NEKK

Synnöve Hinnaland Stendal tackar Gunnel Borgegård för hennes engagemang i NEKK. Inger Lise Olsen och Sirpa-Maija Vuorinen accompanierar. Bild: Sini Kauppi. Gunnel Borgegårds betydelsefulla insats för Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK) uppmärksammades också under den nordiska ekumeniska kvinnokonferensen. TD Synnöve Hinnaland Stendal från Norge uttryckte det tack som hela konferensen med 80 deltagare lätt kunde instämma i.

 

Nordisk ekumenisk kvinnokonferens ordnas vart annat år och huvudansvarig är Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté (NEKK) och kyrkorna och ekumeniska organisationer i Sverige, Norge, Island och Finland. Den konferens som hölls på kulturcentret Sofia var den nionde i ordningen.

NEKK grundandes 1990 inspirerat av Kyrkornas världsråds årtionde Kyrkor i stöd för kvinnor – ett ekumeniskt årtionde (1988-1998) som ville öka kvinnornas delaktighet i beslutsfattande, arbeta för att minska våldet mot kvinnor och könsdiskriminering samt för att motarbeta ekonomiska orättvisor mellan könen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.