SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Helsingin ortodoksinen seurakunta ei kannata yhteistä katsomusopetusta

 

Joukko luokanopettajia on päättänyt kerätä nimiä kansalaisaloitteeseen nykyisen oman uskonnon opetuksen korvaamiseksi kaikille yhteisellä katsomusaineella. Aloitteen viemiseksi eduskuntaan tarvitaan 50 000 nimeä. Allekirjoituksia ruvetaan keräämään 13.8.2015. Helsingin ortodoksinen seurakunta ei kannata siirtymistä yhteiseen katsomusopetukseen, koska

 

  • Nykyinen katsomusopetusmalli takaa vähemmistöjen oikeudet parhaiten. Oppilas voi opiskella omaa uskontoa ryhmässä, jonka viitekehys on sama kuin hänen omansa. Oman uskonnon ryhmässä oppilaan ei tarvitse olla erilainen ja selittää erilaisuuttaan.

  • Nykyinen katsomusopetusmalli antaa mahdollisuuden kehittää ainetta dialogiseen suuntaan. Dialogi on kahden näkökulman keskustelua. Oman uskonnon ja uskonnolliset käsitteet tunteva oppilas pystyy keskustelemaan katsomuksellisista asioista omasta näkökulmastaan ja omista lähtökohdistaan.

  • Oman uskonnon opetus on luonteeltaan yleissivistävää. Se ei sisällä uskonnon harjoittamista eikä indoktrinaatiota. Oman uskonnon sisältöihin kuuluu myös tutustumista muihin kirkkoihin ja maailmanuskontoihin.

  • Jo nykyisessä opetussuunnitelmassa katsomuksellisen identiteetin syntyminen on jätetty kotien ja uskonnollisten yhdyskuntien vastuulle. Koulun tehtäväksi on annettu identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen.

  • Ortodoksinen uskonto on lähtökohdiltaan moninaista ja monikulttuurista

  • Ortodoksisilla seurakunnilla ei ole historiallisista ja rakenteellisista syistä resursseja antaa korvaavaa opetusta. Mikäli koulussa luovutaan oman uskonnon opetuksesta, jää tulevaisuudessa kirkon jäsenten tietämys omasta kirkostaan ja uskostaan hyvin ohueksi ja pinnalliseksi.

  • On vaarana, että yhteinen katsomusopetus rakentuisi elämänkatsomustiedon ja filosofian pohjalle, jolloin oppilaat eivät enää saisi uskonnollista yleissivistystä eivätkä oppisi uskonnollista lukutaitoa.

  • Uuden oppiaineen myötä suurin osa myös pätevistä ortodoksisen uskonnon opettajista jäisi työttömäksi, koska he toimivat tuntiopettajina. Uutta ainetta opettaisivat alakoulussa luokanopettajat ja yläkoulussa virkasuhteessa olevat katsomusaineenopettajat eli tämän hetkiset luterilaisen uskonnon lehtorit.

  • Uusi katsomusaine muuttaisi eniten vähemmistökatsomusten opetusta. Enemmistön oppilaat eivät välttämättä edes huomaisi mitään muutosta luokkahuoneessa nykytilanteeseen verrattuna.

  • haluaa tukea kaikkia jäseniään olemaan rohkeasti ortodokseja ja olemaan ylpeitä ortodoksisesta identiteetistään.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.