SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ihmisoikeudet ja uskontokasvatus puhuttivat kirkkojen oppineuvotteluissa

Ihmisoikeuksiin sisältyvät oikeudet ja velvollisuudet puhuttivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon 14. teologisissa oppikeskusteluissa Pietarissa. Ihmisoikeuksien perustana on käsitys, että jokainen ihminen on Jumalan luoma ja että Jumala on antanut ihmiselle järjen ja omantunnon.


"Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon välisissä oppikeskusteluissa käsiteltiin ihmisoikeuskysymyksiä varsin laajasti ja perusteellisesti. Yhteisissä teeseissä voitiin todeta muun muassa se, että ihmisoikeudet ovat kaikille ihmisille kuuluvia loukkaamattomia oikeuksia, jotka yhteiskunnan on turvattava", sanoo useissa oppikeskusteluissa mukana ollut Kirkon ulkoasiainosaston johtaja, kirkkoneuvos Risto Cantell.

"Pidän tärkeänä yhteistä päätöstämme jatkaa keskustelua ihmisen arvosta ja ihmisoikeuksista seuraavissa oppikeskusteluissamme", Cantell jatkaa.

Ihmisoikeuskeskusteluissa heijastui idän kirkon perinteinen näkemys, jossa painotetaan ihmisoikeuksien mukanaan tuomia velvollisuuksia. Venäjän kirkon näkemyksen ihmisoikeuksien asemasta esitti Moskovan Patriarkaatin
Ulkoasian osaston varajohtaja, rovasti Vsevold Chaplin keskustelujen pohjaksi. Hän korosti, että itäisen kirkon käsityksen mukaan ihmisoikeuksia korkeampia arvoja yhteiskunnassa ovat uskonvapaus, pyhät esineet ja isänmaa kaikkine velvollisuuksineen.

Uskontokasvatuksessa yhteisiä haasteita

Pietarin oppikeskusteluissa käsiteltiin myös uskontokasvatusta ja uskonnon opetusta kristillisestä näkökulmasta. Keskustelujen tuloksena syntyneissä  teeseissä todetaan, että kirkolla täytyy olla oikeus ja mahdollisuus sallistua aktiivisesti yhteiskunnan arvopohjan luomiseen ja arviointiin myös ihmisen lapsuudessa ja nuoruudessa. Tämän oikeuden pohjalla nähdään ennen kaikkea lapsen ja nuoren etu. Molempien kirkkojen mukaan uskontokasvatus auttaa ihmistä kohtaamaan niin uskonnollista kuin muutakin maailmankatsomuksellista erilaisuutta.

Molemmat kirkot ovat lisäksi yhtä mieltä siitä, että kristillinen kasvatus ja koulutus välittää perinnettä, kristillistä maailmankatsomusta ja etiikkaa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Venäjän ortodoksinen kirkko pitävät molemmat uskonnonvapautta keskeisenä ihmisoikeutena. Sen mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada uskonnonopetusta, joka vastaa hänen uskonnollista perintöään.

Uskontokasvatuksesta käytävä keskustelu on erityisen tärkeää idän kirkolle, sillä Venäjän kouluissa ei lakisääteisesti ole uskonnonopetusta. Venäjällä käydäänkin parhaillaan vilkasta keskustelua siitä, tulisiko uskonnon ja erityisesti ortodoksisen uskonnon sisältyä kouluopetukseen. Äänenpainot uskonnonopetuksen puolesta ovat voimistuneet 90-luvun alun jälkeen ateistisen Neuvostoliiton hajottua.

Hiljainen hetki Kauhajoen uhrien muistoksi

Järkyttävät uutiset Kauhajoella sattuneista koulusurmista saavuttivat neuvottelun osanottajat tuoreeltaan. Molempien kirkkojen neuvotteluvaltuuskunnat kokonaisuudessaan pitivät tiistaina iltapäivällä yhteisen hiljaisen hetken ja pienimuotoisen rukoushartauden arkkipiispa Jukka Paarman johdolla. Venäläisvaltuuskunta yhtyi hartaushetkeen ortodoksisella rukoushymnillä. Neuvottelujen päätöspäivänä keskiviikkona molempien valtuuskuntien johtajat, arkkipiispa Paarma sekä Pietarin ja Laatokan metropoliitta Vladimir esittivät vielä syvän osanottonsa Kauhajoen uhrien omaisille ja läheisille.

 

Lähde: KT/Tuomo Pesonen 24.9. 2008

Liitteet:
Yhteinen kommunikea ja teesit ovat oheisen uutisen liitteinä:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.