SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ihmisoikeudet ovat maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan perusta

Sisilian Palermossa järjestettiin 2–6.7.2017 siirtolaisten ihmisoikeuksia käsittelevä kesäkoulu. (EKK) ja Euroopan kirkkojen siirtolaisuuskomission (C yhdessä Italian protestanttisten kirkkojen kanssa organisoima kesäkoulu pidettiin nyt neljättä kertaa. Kesäkoulun tämänvuotisena aiheena oli siirtolaisten ja pakolaisten oikeudet. 

 

Suomalaisia puhujia ja osallistujia kesäkoulussa oli mukana evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta: pastorit Henna Salo ja Laura Arikka (ev.lut.), Pamela Slotte (ev.lut.) sekä Pirkko Mäkinen ja Talvikki Ahonen (ort.).

 

Kesäkoulussa käsiteltiin kattavasti kansainvälisen siirtolaisuuden kenttään kytkeytyviä aiheita. Muun muassa Välimeren tilanne ja valtiottomuus olivat keskeisiä käsiteltyjä teemoja. -verkoston edustaja Chris Nash kertoi, että Euroopassa elää noin 600 000 valtiotonta ihmistä. Valtioton on henkilö, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta, ja jolla ei sen vuoksi ole myöskään kansalaisoikeuksia. Valtiottomat ovat siis myös paperittomia. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n asiantuntija Maria Hennessy toi omassa puheenvuorossaan esille, että turvapaikanhakijaa ei voida rangaista siitä, että hänellä ei ole asianmukaisia henkilödokumentteja maahan saapuessaan. Lailla on selvä yhteys vainon perusteisiin: joissakin maissa jo pelkästään virallisten henkilödokumenttien hakeminen viranomaisilta voi asettaa ihmisen hengenvaaraan, minkä vuoksi henkilötodistusta ei voida turvapaikanhakijalta ehdottomasti vaatia.

 

Ihmiskauppa – suuri ongelma

Filantropia ry:tä ja Suomen ortodoksista kirkkoa edustanut Pirkko Mäkinen sekä Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa edustanut Pamela Slotte toimivat puheenjohtajina pakolaislainsäädäntöä ja ihmissalakuljetusta käsitelleissä sessioissa. He ovat myös EKK:n ihmisoikeustyöryhmän jäseniä. Ohjelmaan kuului myös puheenvuoroja paikallisista kansalaisjärjestöistä, ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi joutuneita tukevasta -järjestöstä ja turvallisia kulkureittejä Eurooppaan rakentavasta Lampedusa -projektista. Ihmiskauppa on suuri ongelma eteläisessä Italiassa. Etenkin nigerialaisia naisia salakuljetaan maahan. Matka Eurooppaan on heille ilmainen, mutta perille päästessä heille kerrotaan, että heidän tulee kustantaa matkasta aiheutunut velka suostumalla prostituutioon. Monilla naisilla on perhe ja lapsia kotimaassaan. Järjestöjen työntekijät ovat panneet merkille, että salakuljetuksen uhreiksi joutuu jatkuvasti nuorempia tyttöjä.

 

Siirtolaisuuden turvallistaminen

Suomen Ekumeenista Neuvostoa ja CCME:n hallitusta edustanut Talvikki Ahonen käsitteli puheenvuorossaan siirtolaisuuden turvallistamista. Turvallistaminen tarkoittaa siirtolaisuuden kritiikitöntä tai yksipuolista kytkemistä erilaisiin uhkakuviin, muuttoliikkeiden näkemistä vastaanottavien yhteiskuntien kulttuuria, sisäistä turvallisuutta tai sosioekonomista tilannetta vaarantavana tekijänä. Turvallistamisen narratiiviin kuuluu implisiittisesti ajatus siitä, että siirtolaisten turvallisuutta ei pidetä yhtä tärkeänä arvona kuin vastaanottavien maiden asukkaiden turvallisuutta. Kuluneena vuonna Välimerellä on hukkunut tähän mennessä jo yli 2 200 siirtolaista. Siirtolaiset joutuvat usein hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhreiksi ja pahimmissa tilanteissa he eivät voi vaatia ihmisoikeuksiensa kunnioittamista prekaarin asemansa vuoksi. Tätä taustaa vasten on hätkähdyttävää, että Euroopasta turvaa hakevia ei aina nähdä ensisijaisesti ihmisinä, joihin kohdistuu erilaisia turvallisuusuhkia, vaan heitä itsejään pidetään turvallisuusuhkana.

 

Jumalan kuvaksi luotuina

Jokaiseen temaattiseen sessioon kuului myös teeman teologinen reflektio. Kirkkojen siirtolaisuustyön perusta on yhtenevä kirkkojen muun työn kanssa: jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Vaikka kansalliset ja kansainväliset maahanmuuttopolitiikat kategorisoivat ihmisiä erilaisiin siirtolaisuuden kategorioihin – pakolaisiin, ns. vapaaehtoisiin  muuttajiin, paperittomiin ja niin edelleen – ihmisen perimmäinen olemus on riippumaton näistä kategorioista. Ihmisarvo on ehdoton periaate, joka ei muutu ihmisen oikeudellisen statuksen perusteella. 

 

CCME:n väistyvä puheenjohtaja Victoria Kamondji korosti puheessaan, että ihmisarvon mukaisesti eläminen vaatii kunnioittamaan toisten ihmisten ihmisarvon kunnioittamista. Ihmisarvo voi näin konkretisoitua ainoastaan ihmisten välisissä suhteissa. Toinen tärkeä kristilliseen perintöön kuuluva arvo on vieraanvaraisuus, joka on vahvasti esillä etenkin Vanhassa testamentissa. Kamondji korosti myös sitä, kuinka vieraanvaraisuus liittyy Raamatussa usein siunaukseen. Kesäkoulu oli paitsi ekumeeninen myös uskontokuntien välinen. Imaami Ahmad Abd al-Majid Macaluso kertoi islamilaisen yhteisön toiminnasta Palermossa. Hänen mukaansa pakolaiskriisin suurin ongelma on välinpitämättömyys: asioihin, joista ollaan tietoisia voidaan myös vaikuttaa, mutta asioihin, joista ei olla kiinnostuneita ja joista ei tiedetä, ei voida.

 

Kesäkoulun julkilausumassa todetaan, että ihmisoikeuksien ei tulisi olla toissijainen seikka siirtolaisuuskeskustelussa. Sen sijaan niiden tulisi olla maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan keskeisin lähtökohta ja perusta

 

 

Talvikki AhonenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.