SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansainvälisen ekumenian perusasiakirja BEM (kaste, ehtoollinen, virka) 40 vuotta

1990-luvulla koettiin ja nähtiin suuria ekumeenisia läpimurtoja, kun esimerkiksi luterilaisten ja anglikaanien välinen Porvoon yhteinen julkilausuma (1992) valmistui 30 vuotta sitten. Se loi läheisen yhteyden Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisten ja Baltian sekä Britannian ja Irlannin anglikaanien välille. Nyttemmin tätä Porvoon yhteisen julkilausuman ja julistuksen ilmentämää sopimustyyppiä kutsutaan ”täyden yhteyden” (full communion) kansainvälisessä ekumeniassa. Sellainen on myös USA:ssa ja Kanadassa sikäläisten anglikaanien/episkopaalien ja luterilaisten välillä.

 

Porvoon yhteisen julkilausuman ja siihen pohjaavan Porvoon julistuksen taustalla oli olennaisesti vuonna 1982 julkistettu ensimmäinen Faith and Order -liikkeen niin kutsuttu lähentymis- eli konvergenssiasiakirja . Siinä oli keskeistä tästä näkökulmasta ajatus koko kirkon apostolisuudesta. Virkaan vihityt ja maallikot palvelevat yhdessä evankeliumin eteenpäin viemistä, todistusta ja palvelua.

 

Porvoon yhteisessä julkilausumassa vanha kiistakysymys piispanvirasta sai uuden käänteen, kun nähtiin piispanvirka osana kirkon yhteisöä (kommuunio) ja sen apostolisen perustehtävän palvelemista. Tärkeintä on jatkuvuus eli suksessio, joka pohjaa Kristuksen läsnäoloon sanassa ja sakramenteissa ja sitä kautta niitä palvelevassa virassa ja seurakunnan/kirkon uskossa. Piispanviran tarkoitus on palvella tätä kokonaisuutta näkyvänä merkkinä kirkon apostolisesta missiosta ja sen jatkuvuudesta tänään.

 

BEM-asiakirja on edistänyt myös esimerkiksi hankkeita kasteen vastavuoroiseksi tunnustamiseksi. Näillä jäljillä esimerkiksi SEN julkisti muutama vuosi ja Suomen evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko tunnustivat toistensa kasteet yhteisessä julistuksessa kasteesta keväällä 2022.

 

Kysymys kasteesta, sen muistamisesta ja merkityksestä kristittyjen yhteyden peruspilarina on viime vuosina saanut uutta merkitystä. On yhdessä kannettu huolta kasteiden määrän vähenemisestä ja siihen liittyen kristillisen perinteen ja uskon elävyydestä myös tulevaisuuden Euroopassa ja yleensä läntisessä maailmassa. On myös uudella tavalla löydetty kasteen kirkko-opillinen ulottuvuus, sen kytkös kristilliseen elämään varsin kokonaisvaltaisesti. BEM antaa osviittaa myös kasteen yhteiseen muistamiseen säännöllisesti ja yhteisten käytäntöjen luomiseen kasteeseen liittyen osana yhteistä todistusta Kristuksesta ja hänen armonsa läsnäolosta.

 

On hyvä muistaa myös ne virikkeet, joita BEM antoi, ja antaa joissakin kirkoissa edelleen, keskusteluun naisten pappeudesta, diakoninvirasta ja myös piispuusinstituution ottamisesta (uudelleen) käyttöön tietyissä kirkoissa. Ortodoksisessa perinteessä kautta aikojen vaalittu epikleesirukous eli rukous Pyhästä Hengestä ehtoollisen yhteydessä on keskeisesti juuri BEM:n kautta palannut rikastuttamaan myös läntisten kirkkojen jumalanpalveluselämää. Se muistuttaa, että liturginen elämä on aina paitsi Kristus-keskeistä myös Hengen läsnäoloon ja rukoilevaan asenteeseen perustuvaa. Oikeastaan koko jumalanpalvelus on rukousta, sydämen puhetta Jumalan kanssa. Tämä on ruokkinut Pyhän Hengen teologian rikastumista.

 

Suosittelen lämpimästi tarttumaan BEM-asiakirjaan ja lukemaan sekä hyödyntämään sitä kasteeseen, ehtoolliseen ja virkaan sekä sitä kautta olennaisesti juuri jumalanpalveluselämään liittyvissä pohdinnoissa ja keskusteluissa. BEM ei ole vanhentunut vaan antaa edelleen ajattelemisen aihetta ja haastaa meitä tekemään käytännön johtopäätöksiä yhteiseksi rakennukseksi.

 

Tomi Karttunen

johtava asiantuntija, ekumenia ja teologia

Ev.-lut. kirkkohallituksen ulkoasiain osasto

Systemaattisen teologian, erityisesti ekumeniikan dosentti, Itä-Suomen yliopistoSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.