SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Katekumenaatti - matka aikuiseen uskoon, uutta opastusta tiellä  

 

Mihin kutsua aikuinen, joka haluaa elämän ja uskon kysymyksineen tulla kuulluksi ja et­siä vastauksia yhdessä toisten kanssa? Missä hengellisistä asioista voisi avoimesti, luonte­vasti ja luottamuksen ilmapiirissä keskustel­la ja elää yhdessä uskoa todeksi? Uusi julkaisu on tarkoitettu tukemaan katekumenaatin suunnittelua ja toteutusta.

 

Toimintamalli on kristillisen kirkon perinteestä ammentava uusi tapa syventyä ryhmänä uskon kysymyk­siin. Katekumenaatin ohjaajan opas on tarkoitettu tukemaan katekumenaatin suunnittelua ja to­teutusta. Ohjaaja voi käyttää opasta myös mat­kakumppaneiden perehdyttämisen tukena.

 

Katekumenaattitoiminta on Suomen ev.-lut. kirkossa uutta ja se on saanut vaikutteita ja tukea erityisesti kokemuksista Ruotsissa. Suomalaista mallia etsittäessä on toimittu läheisessä yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston sekä Suomen ortodoksisen ja katolisen kirkon kanssa.

 

Aineisto varustaa katekumenaatin käyttöönot­toon seurakunnassa, antaa välineitä uskon pe­ruskysymysten yhdessä pohtimiseen ja ryhmän jumalanpalveluselämään. Oppaasta löytyy ka­tekumenaattia koskevan tiedon ohella käytän­nön harjoituksia sekä virikkeitä jumalanpalve­luksiin. Työtapoja voidaan yhdistellä ja muun­nella erilaisten ryhmien tarpeisiin sopiviksi.

 

Oppaan on laatinut työryhmä: Marjaana Ka­nerva, Laura Maria Latikka, Sinikka Metsätäh­ti, Riikka Myllys, Maria Sten. Jumalanpalvelus­osion työryhmä: Lauri Kopponen, Hannu Les­kinen, Helena Lindfors, Mari Mattsson, Sinik­ka Metsätähti, Ulrik Sandell. Toimitustyöstä ovat vastanneet Marjaana Kanerva ja Sinikka Metsätähti.

 

Katekumenaatin ohjaajan opas (2011)

Hinta: 15 e, tilaukset:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.