SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen ääni kuultiin YK:n ihmisoikeusneuvoston määräaikaistarkastelussa

UPR-valvojaisissa ulkoasiainministeriössä katsottiin suoraa lähetystä YK:n ihmisoikeusneuvostosta.

Suomen ihmisoikeustilanne oli arvioitavana YK:n ihmisoikeusneuvoston määräaikaistarkastelussa (UPR) Genevessä 3.5.2017. Suomen ihmisoikeustilannetta kuvaavan raportin esitteli sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Esittelyssä kerrottiin Suomen edistävän uskonnon- tai vakaumuksenvapautta. Puheessa mainittiin myös raporttia varten kuullun kirkkoja. Oli ilon ja juhlan hetki kuulla ministerimme vievän kirkkojen äänen YK:lle.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto oli yksi asiantuntijatahoista, joita ulkoasiainministeriö pyysi lausumaan raporttiin Suomen ihmisoikeustilanteesta. Suomen hallitus toimitti raportin YK:lle aiemmin tänä vuonna. Raportin liitteeksi on koottu suositusosio, jossa kuvataan aiemmalla UPR-kierroksella saatujen suositusten täytäntöönpanoa.

 

SEN:n lausunto kehotetti ottamaan huomioon perusoikeuksiin kuuluvan uskonnon- tai vakaumuksenvapauden tilan suomalaisessa yhteiskunnassa. Turvapaikanhakijoiden uskonnon tai vakaumuksen vapauden puutteellinen toteutuminen, negatiivisen sekularismin voimistuminen ja uskontokuntiin kuuluviin kohdistuvan vihapuheen ja syrjinnän yleistyminen ovat ihmisoikeusongelmia, joihin lausunnossa kehotettiin suhtautumaan vakavasti.

 

Määräaikaistarkastelu on vertaistarkasteluprosessi. Suomi sai muilta mailta paljon kommentteja ja suosituksia sekä tilaisuuden reagoida niihin. Useimmat suosituksista käsittelivät lujempaa puuttumista naisiin ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan, naisten oikeuksia ja naisten ja miesten palkkaepätasa-arvon purkamista. Myös kansainvälisten sopimusten ratifiointi, turvapaikanhakijat, vähemmistöjen ja vammaisten oikeudet, syrjintä ja sen vastaiset toimet, ihmiskauppa, väkivaltaisen ekstremismin ehkäiseminen, vihapuheeseen puuttuminen, hyvät väestösuhteet ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien kohtaamien ihmisoikeus- ja turvallisuusloukkauksien vakavasti ottaminen olivat esillä.

 

 

Mikä on UPR?

YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) keskittyy YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteen seurantaan ja valvontaan. Kyseessä on vertaistarkastelu, jossa valtiot esittävät toisilleen kysymyksiä ja suosituksia ihmisoikeustilanteen kehittämiseksi. Valtioiden sitoutuneisuus prosessiin on tehnyt tarkastelusta keskeisen ihmisoikeusmekanismin, jolla on huomattava poliittinen painoarvo ihmisoikeuksia edistettäessä.

Kutakin jäsenvaltiota arvioidaan neljän vuoden välein. Suomen vuoro olla tarkasteltavana YK:lla Genevessä on 3.5.2017. Tätä varten Suomen viranomaiset ovat laatimassa kansallista raporttia maamme ihmisoikeustilanteesta. Raportissa selostetaan aiemman UPR-tarkastelun suositusten täytäntöönpanoa, analysoidaan Suomen ihmisoikeustilanteen kehittymistä neljän vuoden takaisesta nykypäivään, esitellään Suomen ihmisoikeustoimia sekä esitetään joitain tulevaisuuden arvioita.

 

Anna Hyvärinen

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.