SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkkojen rooli keskeinen kriisien jälkeisessä psykososiaalisessa tuessa

Psykososiaalinen tuki ja palvelut on sisällytettävä valmiussuunnitelmiin, ja tätä osaa suunnitelmista on myös harjoiteltava käytännössä. Näin ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunnan asettama työryhmä, joka on laatinut ehdotuksen traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen ja palvelujen oppaaksi ja kehittämiseksi.


Työryhmä luovutti ehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle ja peruspalveluministeri Paula Risikolle keskiviikkona 28. lokakuuta 2009.

Työryhmän mukaan terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tiivis yhteistoiminta on välttämätöntä tuen ja palvelujen asianmukaisessa toteuttamisessa. Myös kirkollisen ja kolmannen sektorin, kuten Suomen Punaisen Ristin, rooli on keskeinen. Traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen johtamisesta on sovittava selkeästi.

Suuronnettomuuksien jälkeisen psykososiaalisen tuen ja palvelujen johtamis- ja koordinointivastuun on oltava ensisijaisesti terveydenhuollolla. Paikallisella tasolla vastuu on perusterveydenhuollossa ja alueellisella sairaanhoitopiirissä. Paikallisesti voitaisiin kuitenkin sopia, että johtaminen ja koordinaatio on esimerkiksi sosiaalipäivystyksen vastuulla.

Ministeri Hyssälä: Varautumisen oltava jatkuvaa

Työryhmä ehdottaa, että sosiaali- ja terveysministeriöön perustetaan pysyvä asiantuntijaryhmä, joka arvioi suuronnettomuuksien psykososiaalisen tuen ja palvelujen tarvetta ja toteutumista ja on valmis järjestämään tarvittaessa nopeaa asiantuntijatukea.

"Varautumisesta vastaavana ministerinä pidän tärkeänä sitä, että suuronnettomuuksiin varautuminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa. Valmiussuunnitelmien on sisällettävä psykososiaalisen tuen ja palvelujen lisäksi kriisiviestintäsuunnitelmat, joissa viestinnälle turvataan riittävät voimavarat ja toimintaedellytykset", totesi ministeri Hyssälä.

Ministeri Risikko: Psykososiaalista tukea oltava tarjolla asuinpaikasta riippumatta

Ministeri Risikko kannattaa työryhmän esitystä siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö sisältää psykososiaalisen tuen ja palvelut ja sitä, että alalle perustetaan verkostomallinen tutkimus- ja kehittämisyksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen.

"Psykososiaalista tukea on oltava tarjolla asuinpaikasta riippumatta. Traumaattisen tilanteen jälkeen apua on tarjottava aktiivisesti niin, että se tukee normaalia toipumista. Avun tarjonta ei saa olla tungettelevaa ja siten häiritä toipumisprosessia", ministeri Risikko korosti.

"Psykososiaalisen tuen ja palvelujen tasapuolinen toteuttaminen tarvitsee valtakunnallista tukea. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voisi toimia verkoston tukikohtana ja pitää yllä alan toimijoiden yhteistyötä", totesi ministeri Risikko.

Toimijoiden roolia ja koordinaatiota selkeytetään

Työryhmä ehdottaa myös, että työterveyshuollon roolia kriisityössä selkeytetään ja oppilaitoksissa kehitetään psykososiaalisen tuen ja palvelujen suunnittelua, järjestämistä, toteuttamista ja koulutusta. Myös viestintäalan ammattilaisia on koulutettava psykososiaalisesta tuesta ja palveluista sekä niiden eettisistä periaatteista.

 

Lisätietoja
Dosentti, ylilääkäri Markus Henriksson, Valvira, puh. 0400 626922
Psykiatrian ylilääkäri Tanja Laukkala, Sotilaslääketieteen keskus, Duodecim, puh. 0299 581 103

 

Liitteet
Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut   (STM:n selvityksiä 2009:41)

 

Valmiusasiat

 

______

 

Lue seminaarin 25.3.2009 muistio:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.