SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkot EU-toimijoina – vaikuttamista, vuorovaikutusta ja viestintää

Kirjoittaja Brysselissä Euroopan kirkkojen konferenssin toimitalon edustalla.

 

Tutustuin kirkkojen EU-toimintaan keväisessä Brysselissä 26.–29.4.2015 yhdessä opetusneuvos Pekka Iivonen kanssa. Kuulimme jatoiminnasta ihmisoikeuksien puolesta sekä Euroopan Parlamentin toiminnasta uskontoon ja katsomuksiin liittyvässä päätöksenteossa.

 

EKK tuo kirkot yhteen ja edistää kokemusten jakamista. Pääsihteeri Rev. Dr. Guy Liagre toivotti tervetulleeksi uuteen toimitilaan Euroopan Komission naapurissa. Ihmisoikeussihteeri Elizabeta Kitanovic kertoi EKK:n toiminnasta, ajankohtaisista prioriteeteista sekä erityisesti ihmisoikeuksiin ja koulutuksiin liittyvistä kysymyksistä.

 

Kirkkojen rooli köyhyyden, syrjäytymisen, ilmastonmuutoksen, maahanmuuton kysymyksissä sekä vähemmistön ihmisoikeuksien puolustajana on esillä lukuisissa erilaisissa konferensseissa, seminaareissa ja koulutuksissa.

Keskusteluissa tuli toistuvasti esiin ennaltaehkäisy, vähemmistön oikeuksien puolustaminen sekä paikallisten kirkkojen jäsenten ruohonjuuritason yhteiskuntapoliittisen osaamisen vahvistaminen koulutuksen keinoin. Keskusteluissa välittyi kuva aktiivisesta ja monipuolisesta toiminnasta sekä työlleen sydämellisesti omistautuneista työntekijöistä.

COMECE edistää dialogia ja viestintää

 

Euroopan komission suruliputus 27.4. Nepalin maanjäristyksen uhrien muistoksi.Euroopan katolisten piispainkokousten neuvoston toimitilassa koulutusasioista vastaava asiantuntija Michael Kuhn kertoi COMECE:n seuraavan Euroopan Unionin poliittisen päätöksenteon prosesseja kaikilla kirkkoa kiinnostavilla alueilla. COMECE lisää piispojen ja kirkkoyhteisön tietoisuutta EU:n eri instituutioiden käsittelemistä kirkkoja kiinnostavista kysymyksistä sekä järjestää kirkkojen eri toimijoiden ja EU-instituutioiden yhteyksiä edistäviä iltadepatteja ja dialogiseminaareja. Vuorovaikutteisten tapaamisten tavoitteena on välittää Euroopan päätöksentekijöille Katolisen kirkon piispojen huolenaiheet ja mielipiteet rauhan ja hyvinvoinnin edistämiseksi Euroopassa sekä tarjota yhteistyön mahdollisuuksia ja kirkon palveluksia.

Yleisesittelyn jälkeen keskustelun painopiste siirtyi uskonnonopetuksen kehittämiseen eri puolilla Eurooppaa. Aihe oli yhteisesti kiinnostava ja keskustelu olisi voinut jatkua hyvinkin pitkään. Yhteisellä lounaalla pääsihteeri Fr. Patrick Daly painotti järjestön toiminnassa eri aiheisiin erikoistuneiden sihteeristöjen keskeistä merkitystä. Lounastapaamisella keskustelimme paljon myös Suomesta ja paikallisekumeenisesta toiminnastamme.  

Kevään merkkejä huhtikuisessa Brysselissä. 

Uskonnolla on oma erityinen asema Euroopan Unionissa

 

Pekka Eskola, Olli Rehnin avustaja, kertoi Euroopan parlamentin ja komission toiminnasta sekä esitteli parlamentin tiloja. Ylimmän kerroksen näköalatasanteelta oli upea näkymä yli Brysselin. Uskontoon ja katsomuksiin liittyvästä EU-päätöksenteosta sain luettavakseni tutkimuksen uskonnon paikasta Euroopan Unionin lainsäädännössä ja politiikassa: .

 

EU:lla oletetaan olevan rajattu tai olematon rooli suhteessa uskontoon, mutta Carreran ja Parkin tutkimuksen mukaan uskonnolla on oma erityinen asema Euroopan unionin laissa ja poliittisessa päätöksenteossa. Uskonnollinen ja kulttuurinen moninaisuus on sekä tunnustettua että suojattua, mutta suojauksen ehdot nojaavat Eurooppalaisten arvojen ja oikeuksien sekä kansallisten lakien noudattamiseen.

 

Eurooppalaiset arvot (ihmisoikeudet, sananvapaus, suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja demokratian kunnioitus) ovat myös Komission peruslähtökohtana suhteessa maahanmuuttajien integraatioon ja maahanmuuttajayhteisöihin. Kristillisillä organisaatioilla on dominoiva asema suhteessa ei-kristillisiin tunnustuskuntiin, joiden edustus puuttuu lähes kokonaan EU-päätöksenteosta. Tutkimuksessa myös havaittiin, että ne uskonnot, jotka ovat aktiivisia osallistujia poliittisessa EU-päätöksenteossa, eivät ole niitä samoja uskontoja ja uskonnollisia ryhmiä, jotka ovat poliittisen päätöksenteon kohteena.

 

Kirkon EU-toiminta on myös kansallista vaikuttamista


- asiakirjassa EU-toiminta nähdään tärkeänä osana evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallista vastuuta. Aktiivisena paikallisekumeenisena toimijana tuntui hyvälle huomata kirkkoni korostavan ekumeenisen ulottuvuuden tärkeyttä EU-asioissa. Vierailukohteeni Euroopan kirkkojen konferenssi ja Euroopan yhteisön katolisten piispainkokousten komissio mainittiin tärkeinä yhteistyökumppaneina.

 

KEK:n ja COMECE:n esimerkit alleviivasivat yhteiskuntapoliittista vaikuttamista kristityn vastuuna. KEK:sta sain lahjaksi oppaan koulutuksen järjestämiseksi ihmisoikeuskysymyksistä sekä arvokkaan viime vuonna julkaistun ortodoksisen käsikirjan ekumeniasta, jossa alleviivataan nykyisen nuorten sukupolven ekumeenisen orientaation muodostumisen merkitystä kirkkojen todistukselle tulevaisuudessa. 

 

Materiaalit innostavat sillanrakentamiseen yhteiskunnallisen päätöksenteon ja ruohonjuuritason toiminnan välille osana nuorten ekumeenista toimintaa Suomessa. Nuorten sukupolvi on kutsuttu jatkamaan kirkkojen toimintaa vähemmistöjen oikeuksien puolustajana sekä vaikuttamaan, viestimään ja edistämään vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken yhteisesti tärkeiden asioiden puolesta sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla.

 

Kiitos Kirkkohallituksen EU-seurantaryhmän sihteerille, EU-lakimies Lena Kumlinille kirkollisten toimijoiden tapaamisten järjestämisestä ja opetusneuvos Pekka Iivoselle mahdollisuudesta osallistua tälle opinto- ja tutustumismatkalle.

 

Virpi Paulanto

diakoni, teol. yo

Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaosto, Kv-asioiden sihteeri, Helsingin Ketkosihteeri

 

on ekumeeninen luterilaisten, ortodoksisten, protestanttisten ja anglikaanisten kirkkojen yhteiselin. Nykypäivän painopisteenä ovat kirkkojen yhteys, rauha ja ihmisoikeudet Euroopassa ja haasteena islamin asema Euroopassa sekä nuorten asema ekumeenisessa liikkeessä. 

EKK:n jäsenkirkkoja Suomessa ovat evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko. 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto toimii yhteistyöelimenä.

 

julkaisee julistuksia, päätöslauselmia, kommentteja tärkeistä asioista ja päätöksistä, dokumentteja seminaareista ja konferensseista, raportteja, mielipiteitä erityisistä EU poliittisista aiheista sekä tuottaa verkkoaineistoa kuukausittain osoitteessaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.