SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kohti inhimillistä ja kunnioittavaa arvopohjaa turvapaikkapolitiikassa

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus on 16.12.2015 antanut julkilausuman koskien Suomen hallituksen turvapaikkapoliittista toimenpideohjelmaa. Julkilausumassa todetaan seuraavaa: 


Maassamme toimivien kirkkojen yhteistyöjärjestönä esitämme huolemme hallituksen uuden turvapaikkapoliittisen linjauksen seurauksista hädänalaisille ihmisille maassamme ja kansainvälisesti. Kysymme, toteutuvatko kansainvälisen suojelun velvoitteet ja turvapaikanhakijoiden oikeusturva uuden turvapaikkapoliittisen linjauksen myötä.

 

On muistettava, että turvapaikan hakeminen ei koskaan ole laitonta. On ongelmallista, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet luomaan ohjattuja, turvallisia ja laillisia väyliä hakeutua Eurooppaan. Vainon ja katastrofien keskellä elävien on voitava etsiä suojaa itselleen ja perheilleen. Näin siitä huolimatta, että myös Euroopan maiden kantokyvyn rajoja koetellaan monin paikoin – myös Suomessa.

 

Kuten hallituskin linjaa, pakolaisia tulee mahdollisuuksien mukaan auttaa heidän lähtöseuduillaan. Humanitaarisen avun lisäksi on panostettava pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi lähtömaissa. Ymmärrämme, että nykytilanne on poliittisesti hyvin monimutkainen ja että kansainvälisesti tarvitaan eri osapuolten yhteisymmärryksen laajapohjaista rakentamista tarvittavista toimista. Kirkkoina kannamme erityisesti huolta kriisialueiden vähemmistöjen asemasta. Esimerkiksi kristitty väestönosa uhkaa menettää elämisen edellytykset monin paikoin.

 

Erityisen huolissamme olemme perheiden puolesta. Perheenyhdistämiseen liittyvät toimeentuloedellytykset tarkoittavat käytännössä, että kaikilla turvapaikan saaneilla ei tule olemaan varaa elää yhdessä perheensä kanssa. Tämä koskee hyvin kipeästi lapsiin, jotka ovat saapuneet Suomeen yksin tai joiden vanhempi on saanut turvapaikan Suomesta. Perheiden rikkominen vaikeuttaa kotoutumista ja luo pahimmillaan kasvupohjaa väkivaltaiselle radikalisoitumiselle.

 

Kaikista tilanteeseen liittyvistä suurista ongelmista huolimatta pyydämme hallitusta pyrkimään kaikin keinoin siihen, että myös tulevaisuudessa pystytään maamme voimavarojen puitteissa turvaamaan inhimillinen, ihmistä kunnioittava kotoutumis- ja maahanmuuttopolitiikka. Tuemme omalta osaltamme tämän tavoitteen toteuttamista sekä periaatteellisesti että kirkkojen antaman käytännön avun ja kotoutumista edistävän toiminnan kautta. Luottamus oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan, joka kohtelee ihmisiä tasapuolisesti, luo edellytykset turvallisuudelle ja yhteiskuntarauhalle.

 

Helsingissä 16.12.2015

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus


2015-12-16 SEN:n hallituksen julkilausumaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.