SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Naisten työtä voi ja kannattaa edistää myös seurakunnissa

Presidentti Tarja HalonenTänä vuonna teema on naisten työ. Teema on monin tavoin sekä mielenkiintoinen että haasteellinen. Naisten tekemä työhän ympäröi meidät kaikkialla. Usein se on kuitenkin kansantalouden tilastoissa näkymätöntä ja sen tekijät ovat vailla juridista suojaa. Tärkeä kysymys onkin, voivatko naiset vapaasti valita halunsa ja taipumustensa mukaista työtä ja ovatko he työssään tasa-arvoisia miesten kanssa.

 

Ihmisoikeusnäkökulmasta on tärkeää kohdella miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia tasa-arvoisesti. Naisten työllisyyden edistäminen vahvistaa kaikkinensa sekä yksilöiden että yhteiskuntien hyvinvointia.

 

YK:n jäsenmaiden vuonna 2015 yhdessä päättämät kestävän kehityksen tavoitteet toivat kehityspolitiikkaan monia uusia painopisteitä, mutta myös kokonaan uuden periaatteen: universalismin. Tavoitteiden universaalisuus tarkoittaa sitä, että ne sitovat kaikkia valtioita, eivätkä niiden kohteena ole vain kehittyvät maat. Myös meidän länsimaiden on muutettava toimintaamme – ja korjattavaa on paljon – edistääksemme kestävää kehitystä. Nähkäämme kehittämisen kohteet myös omassa toiminnassamme. Sukupuolten tasa-arvon osalta esimerkiksi #metoo-liike on tuonut epäkohtia hyvin näkyviksi.

 

Vuosi 2018 on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa juhlavuosi, kun naispappeuden hyväksymisestä tulee kuluneeksi jo 30 vuotta. Suomen suurimman kirkon johtoporras on kuitenkin hämmentävän miehinen. Esimerkiksi kirkkoherroista naisia on viidennes ja piispoista vain yksi on ollut nainen. Tällä hetkellä ei ainuttakaan. Tämä ei toki ole ainoastaan evankelis-luterilaisen kirkon tai ylipäätään kirkkojen ongelma. Suomessa ei ole esimerkiksi toiminut yhtään naista oikeuskanslerina, Olympiakomitean johdossa tai EU-komissaarina.

 

Vastuuviikon lähettiläinä toimii maahanmuuttajataustaisia naisia. Heillä on merkittävää osaamista ja tietoa elämästä muualla, mutta myös elämästä täällä. Kun naisten euro Suomessa on reilu 80 senttiä, on se maahanmuuttajanaisilla vain reilu 60 senttiä. Naisiin kohdistuu edelleenkin moninkertaista syrjintää. Pyytäkää lähettiläitä kertomaan kotimaan kokemuksiensa lisäksi siitä, miten maahanmuuttajanaisten työllistymistä ja asemaa voitaisiin parantaa Suomessa.

 

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden osana järjestetty Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hanke kannusti erilaisia organisaatioita ympäri Suomen tarttumaan konkreettisiin toimiin sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi niiden omassa toiminnassa. Hanke oli menestys. Evankelis-luterilainen kirkko osallistui hankkeeseen perustamalla uuden Kirkkohallituksen jakaman , joka myönnetään joka toinen vuosi.

 

Tasa-arvotekotyö jatkuu -hankkeella ja kutsumme nyt kaikki suomalaiset seurakunnat mukaan tekemään tasa-arvotekoja sukupuolten tasa-arvon ja naisten työn edistämiseksi. Seurakunnat voivat esimerkiksi kannustaa naisia puhumaan, opettamaan ja esiintymään seurakunnassa ja valita naisia edustajikseen erilaisiin toimielimiin, järjestöihin ja seminaareihin. Mentoroikaa ja tarjotkaa tukea naisille, jotta he etenisivät työyhteisöissä ja luottamustehtävissä. Selvittäkää naisten ja miesten osallistumista eri toiminnan muotoihin ja laatikaa suunnitelma siitä, miten eri sukupuolia saataisiin tasapuolisesti mukaan. Tehkää anonyymi kysely tasa-arvon toteutumisesta toiminnassanne. Järjestäkää keskustelutilaisuus tai koulutus tasa-arvosta. Tukekaa toiminnassanne olevia maahanmuuttajataustaisia naisia itsenäisessä elämässä ja työllistymisessä. Keinoja on paljon.

 

Tasa-arvotyö Suomessa ei poista sitä, että meidän on tunnettava vastuumme ja autettava muissa maissa eläviä. On pidettävä ääntä heikoimmassa asemassa olevista, vaadittava oikeudenmukaista kehityspolitiikkaa ja edistettävä naisten asemaa globaalisti.

 

Olkaa rohkeita: edistäkää tasa-arvoa myös omassa toiminnassanne. Uusi parempi maailma tulee kiittämään teitä.

 

 

Tarja Halonen

Presidentti

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin puheenjohtaja

 

Teksti kirjoitettu Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle Vastuuviikon kampanjaan 6.8.2018Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.