SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkon alat ry

Kirkon alat hallituksen pj Tiina Heino esittelemässä järjestöä. Vasemmalla Paula Aaltonen ja Jussi Ikkala.Vuonna 1957 perustetun, (vuoteen 2006 saakka Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL) Kirkon alat ry:n tarkoituksena on toimia kristillisten kirkkojen ja muiden kristillisten organisaatioiden palveluksessa olevien sekä muiden niissä työskentelevien henkilöiden muodostamien yhdistysten yhteisenä ammattiliittona sekä edistää, kehittää ja valvoa jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja sekä lisätä heidän yhteenkuuluvaisuuttaan.

 

perustaa toimintansa kristilliselle arvopohjalle. Liitto perustettiin alun perin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöiden tarpeisiin, mutta 2000-luvun kuluessa se on muuttunut aidosti ekumeeniseksi järjestöksi. Vuodesta 2005 lähtien kristillisten järjestöjen sopimusalan myötä liittoon on kuulunut helluntaiseurakuntien / Suomen Helluntaikirkon työntekijöitä. Vuonna 2007 ortodoksisen sopimusalan myötä Suomen ortodoksisen kirkon työntekijät tulivat liiton jäseniksi. Tällä hetkellä liitto käy neuvotteluita Finlands svenska metodistkyrkanin kanssa.

 

Kirkon alat ry on Suomen suurin kirkollinen ammattiliitto, ja sillä on noin 7500 jäsentä. Eri kirkkojen ja kristillisten järjestöjen ammattilaiset kuuluvat liittoon yhdentoista jäsenyhdistyksen kautta, jotka edustavat eri ammattiryhmiä tai kirkkokuntia. Ekumenia on Kirkon aloille arkipäivää. Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjäsenyys mahdollistaa ekumeenisen yhteistyön syventämisen, jolloin liitto voi omalta osaltaan entistä paremmin edistää myös kristittyjen yhteyttä.

 

Hallituksen puheenjohtaja Tiina Heino, toiminnanjohtaja Paula Aaltonen ja ts. järjestöasiantuntija Jussi Ikkala esittelivät järjestön.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors