SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Nuortenekumenia.fi - uusi ekumeenisen nuorisotoiminnan portaali

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaosto teki sen mistä kauan haaveili: Nyt on avattu omat verkkosivut ja nuorten ekumeeninen toiminta on siirtynyt ajanmukaiselle tasolle. Sivuston tarkoituksena on palvella kirkkojen ekumeenista kasvatustyötä tiedottamalla erilaisista osallistumis- ja toimintamahdollisuuksista niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin yhteyksissä sekä kertomalla kirkkojen ajankohtaisista ekumeenisista kuulumisista nuoria kiinnostavalla tavalla.

 

kootaan ajankohtaista tietoa eri kirkkojen, seurakuntien, yhteisöjen ja järjestöjen nuorisotyön tapahtumista sekä kansallisista ja kansainvälisistä ekumeenisesta nuorisotoiminnasta.  Sivuilta on myös helposti luettavissa perustietoa ekumeniasta, sen tavoitteista ja käytännön menetelmistä.

 

Nuorisojaosto edistää ekumeenista nuorisotyötä. Jaosto tarjoaa keskustelufoorumin, jossa kristillistä nuorisotyötä tekevät kirkot ja järjestöt voivat tiedottaa toiminnastaan, jakaa kokemuksiaan ja tehdä yhteistyötä. Tarkoituksena on edistää ekumeenista ajattelua ja toimintaa sekä lisätä nuorten mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen ekumeeniseen toimintaan. Jaoston jäsenistön muodostavat SEN:n jäsen- ja tarkkailijakirkkojen sekä kumppanuusjärjestöjen edustajat. 

 

Nuorisojaosto pyrkii toteuttamaan tavoitteitaan tiedottamalla ajankohtaisista ekumeenisista ja kristillisistä tapahtumista sekä toteuttamalla erilaisia projekteja. Edustajien toiminta jaostossa painottuu jäsenyhteisöjen ja jaoston väliseen tiedottamiseen ja jaoston toimintaedellytysten ylläpitämiseen. Käytännön projekteja varten jaosto perustaa työryhmiä, joiden avulla sen on mahdollista tarjota yhä useammille nuorille mahdollisuuksia osallistua ekumeeniseen toimintaan. Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma ™ on ollut jo lähes 30 vuoden ajan nuorisojaoston toiminnan lippulaiva.

 

Nyt avatut verkkosivut vaikuttavat suoraan nuorten asenteisiin ekumeniasta. Nuortenekumenia.fi -verkkosivujen ja nuorisojaoston postikortin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa jyväskyläläinen graafinen suunnittelija Tero Ahonen. Hänen piirtämä kuva kertoo nuorisojaoston asenteesta ekumeniaan – yhteys kristittyjen kesken saa näkyä, kuulua ja olla myös hauskaa.

 

Lisätietoja

 

Virpi Paulanto,

0400 204 277

nuorisojaoston tiedottaja

 

Henri Järvinen,

050 355 9294

SEN nuorisojaoston puheenjohtajaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.