SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kardinaali Kurt Kochin vastaus kommenttipuheenvuoroihin

 

Ensinnä Kardinaali Koch korosti, että Kirkkojen keskinäinen ja sisäinen moninaisuus on niin laajaa, että universaaleja tulkintoja historiasta tai tulevaisuudesta on mahdoton muodostaa. Hän piti mielenkiintoisena Aino Nenolan tulkintaa muistojen tulevaisuuteen kurkottavasta luonteesta, sillä katolisen ja ortodoksisen kirkon väliset neuvottelut käsittelevät hänen kokemuksensa mukaan pelkästään historiaa. 

 

Koch kuitenkin korosti, että selvä kuva menneestä on välttämätön, että voimme mennä tulevaisuuteen. Selvä kuva on edellytys sovinnolle.

 

Kardinaali myös tarttui Pillin näkemykseen yhteydestä moninaisuudessa. Hänen mukaansa haasteena on se, että katolisille ja vapaille suunnille ekumenian tavoitteet ovat erilaiset. Postmodernissa maailmassa mahdollisimman suuri moninaisuuden kirjo nähdään ainoastaan positiivisena asiana ja rikkautena. 

 

Katolinen näkemys kuitenkin haastaa moninaisuuden ihanteen: katolisesta näkökulmasta ekumenian päämäärä on moninaisuus yhteydessä. Yhteisen maalin puuttumisen Koch näki suurena ongelmana. Hän korosti, että Kristus perusti vain yhden katolisen, apostolisen kirkon. Yhden kirkon ihanne ei siis ole vain eskatologinen näky, vaan myös historiallinen kuva.

 

Koch kommentoi myös Peuran esittämää kysymystä uuden julistuksen muodostamisesta. Hän korosti, ettei pysty kommentoimaan asiaa molempien kirkkojen puolelta. Koch kuitenkin oli sitä mieltä, että julistusta ei voida valmistella ilman paikallisten kirkkojen ääntä. Julistus tulisi siis muotoilla mahdollisimman laajasti kerätystä valmistellusta aineksesta. Julistuksen seurauksia ei Kochin mukaan voi ennalta määrätä, vaan niiden tulee olla avoimia.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors