SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Yleiskeskustelua

Keskustelu kävi vilkkaana myös lounas- ja kahvipöydissä.

 

Keskustelussa nousi kysymys ekumeenisesta kastekäsityksestä. Kardinaali vastasi, että vastavuoroinen tunnustaminen on yhteisen kastekäsityksen perusta. Tässä on kuitenkin paljon ongelmia, jotka koskevat esimerkiksi käsitystä kasteen merkityksestä kirkon jäsenyydelle, uudelleenkastamista ja lapsikastetta. Näiden kysymysten käsittelyyn tarvitaan konkreettista dialogia.

 

Yleisössä oltiin myös kiinnostuneita, miten reformaation merkkivuosi näkyy Vatikaanissa. Vatikaanissa järjestetään ekumeeninen reformaation yhteinen muistaminen. Tilaisuutta valmistelemaan on koottu työryhmä. Koch näki tärkeänä, että tilaisuuteen ei kutsuta erikseen eri kirkkoja vaan samalla yhteisellä kutsulla halutaan koota tilaisuuteen kristittyjä eri kirkkokunnista.

 

Keskustelua herätti myös Kochin toive yhteisestä julistuksesta koskien kirkkoa, virkaa ja eukaristiaa. Kochilta kysyttiin, tuleeko aiheita käsitellä juuri tässä järjestyksessä. Koch vastasi, että teemojen käsittelyjärjestyksellä ei hänen mielestään ole väliä. Olennaista on, että nämä kolme teemaa nähdään kokonaisuutena ja hahmotetaan, kuinka erottamattomasti teemat ovat yhteydessä toisiinsa.

 

Kardinaalilta kysyttiin myös hänen näkemystään ruohonjuuritason ekumenian vaikutuksesta teologiaan. Kardinaali näki ruohonjuuritason ekumenian olevan hyvin keskeistä, sillä kristittyjen yhteistä todistusta tarvitaan nykyajassa. Ykseys ei ole ekumenian tavoite vaan ykseydellä on tavoite: evankeliumin leviäminen. Ekumenialla on siis vahva rooli kirkon lähetystehtävässä. Yhteys ja yhteinen todistus ovat kristinuskon voima tässä ajassa. Kardinaali huomautti, että kristittyjä vainotaan monissa maissa. Vainoajat eivät erottele kristittyjä kirkkokuntien mukaan vaan näkevät vain heidän todistuksensa. Näissä maissa marttyyrien todistus voi olla kristinuskon siemen. Meidän tulee rukoilla vainottujen puolesta. Ekumenian nykytilassa korostuvat myös eettiset erimielisyydet. Tämä on valitettavaa ja kardinaali näki tärkeäksi työn eettisen yhteyden löytämiseksi.

 

Keskustelussa oltiin kiinnostuneita katolisen kirkon suhtautumisesta ekumeniaan. Vallitseeko yksimielisyys katolisen kirkon suhteesta ekumeniaan? Mikä on nykyisen Paavin suhde ekumeniaan?

 

Kardinaali Koch sanoi näkevänsä sekä moninaisuutta, että yhteyttä katolisen kirkon sisällä. Kirkon johdossa hän näki jatkuvuutta: Paavi Johannes Paavali II, Benedictus XVI ja Franciscus ovat kaikki tehneet ekumeniaa omasta persoonastaan käsin. Nykyisen paavin vahvuudeksi Koch sanoi hänen argentiinalaiset juurensa: Paavilla on kokemusta maanosasta, jossa helluntailaisuus kasvaa kovaa vauhtia. Paavi on sitoutunut ekumeniaan ja näkee sen tärkeäksi erityisesti evankelikaalisen liikkeen nousun takia. Paavi Franciscus korostaa kristittyjen välistä ystävyyttä ja veljeyttä: ekumeenisen dialogin tärkein aines on keskinäinen rakkaus.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors