SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouspäiväjulistus 2014 nostaa keskiöön yhteyden, osallisuuden ja vuorovaikutuksen 

 

Rukouspäiväjulistus on yli 400-vuotiaana perinteenä yksi valtionpään vanhimpia virkatehtäviä. Nykyisin tasavallan presidentti virkakautensa alussa päättää, jatkaako tätä käytäntöä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on jo viime vuonna päättänyt edeltäjänsä tavoin allekirjoittaa vuosittaisen rukouspäiväjulistuksen. Presidentti Niinistö on henkilökohtaisesti hyväksynyt vuoden 2014 julistuksen tekstin, jonka SEN:n hallituksen asettama työryhmä on valmistellut.

 

Vuoden 2014 rukouspäiväjulistus nostaa keskiöön yhteyden, osallisuuden ja vuorovaikutuksen. Kristinuskon ydinopetus opettaa täydellistä kunnioitusta toista ja hänen erilaisuuttaan kohtaan: ”Risti kutsuu elämäntapaan, joka luo tilaa kasvulle meissä, toisissa ihmisissä ja luomakunnassa. Ylösnousemus vakuuttaa, että avoimuus ja yhteys voittavat pelon ja vihan ja että niin syntyy aito turvallisuus. Yhteiskunnan eheys rakentuu toisen ihmisyyden kunnioittamiselle.”

 

Rukouspäiväjulistuksessa viitataan myös Ekumeenisen vastuuviikon tematiikkaan vuonna 2014, joka käsittelee laitonta asekauppaa ja siihen liittyvää rikollisuutta.

 

Perinne kantaa

Rukouspäiväjulistus jatkaa vuosittaista tapaa, jota Ruotsin, Suomen Suuriruhtinaanmaan ja Suomen tasavallan valtionpäät ovat noudattaneet. Säännöllisesti rukouspäiviä on vietetty vuodesta 1612 alkaen. Tasavallan presidentti kiinnittää huomiota yhteiskunnan ja kirkkojen kannalta keskeisiin asioihin ja yhtyy siten kahden rukouspäivän viettoon – ekumeenisella rukousviikolla 18.1. ja ekumeenisella vastuuviikolla 24.10.

 

Julistus luetaan kaikissa seurakunnissa ensimmäisenä rukouspäivänä 18.1. tai sitä lähimpänä sunnuntaina. Rukouspäiväjulistuksen valmistelu siirtyi valtiolta kirkoille uuden perustuslain (2000) ja uskonnonvapauslain (2003) tultua voimaan. Vuoden 2004 rukouspäiväjulistus oli ensimmäinen Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) valmistelema ja julistuksen allekirjoittaminen jäi tasavallan presidentin henkilökohtaisesti ratkaistavaksi. Silloinen tasavallan presidentti Tarja Halonen halusi jatkaa vuosisataista perinnettä. Edeltäjänsä tavoin presidentti Sauli Niinistö on päättänyt allekirjoittaa julistuksen.

 

SEN:n hallituksen asettama rukouspäivätyöryhmä on valmistellut julistuksen tekstin ja valinnut siihen liittyvät raamatuntekstit. Työryhmään kuuluvat toimittaja, TM Stig Kankkonen ja pastori Taina Manninen ev.lut. kirkosta. Ortodoksista kirkkoa edustaa toimittaja Saila Keskiaho ja Suomen vapaakristillistä neuvostoa rehtori Taina Karhu. SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen toimii työryhmän sihteerinä.

 

 


Elämän ytimessä on yhteys. Toiset ihmiset ja koko ympäröivä luomakunta kutsuvat vuorovaikutukseen. Kun olemme avoimia toisia kohtaan, ojennamme kätemme ja tartumme yhteyden mahdollisuuteen. Saamme n...
Livet är gemenskap. Våra medmänniskor och hela skapelsen inbjuder oss till samverkan. När vi öppnar oss för varandra sträcker vi ut våra händer och fattar tag i gemenskapens möjligheter. Vi får...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.