SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Skarpt uttalande från svenska kyrkoledare om religion och asyl 

 

Sveriges kyrkoledare presenterade den 1 oktober ett uttalande med anledning av religion som grund för asyl i Sverige. Bland undertecknarna finns alla biskopar i Svenska kyrkan inklusive ärkebiskop Anders Wejryd, generalsekreteraren för Sveriges kristna råd Karin Wiborn, katolske biskopen Anders Arborelius, serbisk-ortodoxe biskopen Dositej Motika och ledare för flertalet frikyrkor.

 

Uttalandet föranleddes av ett uppmärksammat fall i Fellingsbro där två iranska kvinnor som konverterat till kristendomen fått avslag på sin asylansökan och skulle utvisas till Iran. Lufthansa vägrade dock att ta ombord kvinnorna på planet mot deras vilja och de återfördes till Sverige. Den stora mediala uppmärksamhet som riktats mot fallet gör det troligt att de denna gång kommer att få stanna p.g.a. att iranska regimen nu med största säkerhet fått ögonen på kvinnorna och deras konvertering.

 

Fallet illustrerar dock en påtaglig brist i den svenska rättssäkerheten på religionsfrihetens och asylrättens område, skriver kyrkoledarna i sitt uttalande. Kyrkoledarna kräver att både Migrationsverket och migrationsdomstolarna satsar på fortbildning kring frågekomplexet religion och asyl: ”Vi bidrar gärna med expertis i en sådan utbildningssatsning, vi har också själva mycket att lära oss, och ser fram emot fortsatta samtal om detta”, skriver kyrkoledarna. De hänvisar också till en färsk dom i EU-domstolen i Luxemburg där det konstateras att religionsfriheten är en av grundvalarna i ett demokratiskt samhälle och utgör en grundläggande mänsklig rättighet.

 

En kränkning av religionsfriheten kan vara så pass allvarlig att den kan jämställas med brott mot rätten till liv eller brott mot förbudet mot tortyr, fastslår domstolen. Domen betonar att det strider mot EU-rätten att avslå en asylansökan med uppmaningen att den sökande inte ska utöva sin religion offentligt och därigenom undvika förföljelse. Migrationsverkets rättsliga ställningstagande från februari i år följer samma linje.

 

Migrationsöverdomstolen har dock inte fällt något avgörande i frågan och därför finns det ännu ingen enhetlig praxis hos svenska migrationsmyndigheter. Kyrkoledarnas uttalande har bland annat skickats till Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson, migrationsminister Tobias Billström, civilminister Stefan Attefall, myndighetscheferna för de tre migrationsdomstolarna och myndighetschefen för Migrationsöverdomstolen. Migrationsverket har bjudit in Sveriges Kristna Råd till ett uppföljande samtal utifrån kyrkoledarnas appell.

 

 

Läs 

  •  ledarkommentar från Kyrkans tidning
  • i tidningen Dagen

 

Paulus brev till svenskarna

 

Nu finns ett nytt och lättanvänt metodmaterial för att bearbeta frågor om människovärde, främlingsfientlighet och rasism i en församling eller i andra kyrkliga sammanhang! Metodmaterialet grundar sig i erfarenheter och metoder utvecklade i Göteborgs förortsförsamlingar, främst av Henrik Frykberg, Lena Blom och Christina Byström.

 

Metoderna har sedan sammanställts inom ramen för och användes första gången i sin nya form vid ambassadörsutbildningen 20-22 augusti på Sigtuna folkhögskola. Bibeln är, förutom deltagarnas egna erfarenheter, det viktigaste arbetsverktyget i materialet. Paulus brev till svenskarna är en av de metoder som presenteras och där uppgiften är att skriva det brev som Paulus kunde ha skrivit om han levat idag och funderat över Svenska kyrkans församlingar.

 

Paulus brev till svenskarna kommer att användas i regionala ambassadörsutbildningar under 2013. Genom ambassadörsutbildningen får deltagarna bättre möjligheter att själva använda sig av materialet. Materialet är lätt att ta till sig och går även att använda för den som inte gått någon utbildning.

 

Det går att anpassa till olika gruppers behov och förutsättningar och kan även användas för individuell reflektion.

 

Paulus brev till svenskarnaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.