SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ort. kirkon oppikeskustelujen arviointi- ja suunnittelukokouksen tiedonanto

Metropoliitta Elia, piispa Seppo Häkkinen, TT Mikael Sundkvist ja professori Pekka Metso. Kuva: Tomi Karttunen.

Kirkkojenvälisessä XIII teologisessa dialogissa Mikkelissä vuonna 2016 ehdotettiin yhteisesti, että ”…oppikeskustelujen tavoitteita tarkennetaan ja syvennetään. Jo olemassa olevaa dialogimateriaalia voidaan käyttää hyödyksi käydyn keskustelun syventämisessä tärkeimmiksi havaituista ja katsotuista teologisista ja käytännön kysymyksistä. Näin voitaisiin edistää paikallista ja kansainvälistä reseptiota sekä antaa oma panoksemme laajemminkin luterilais-ortodoksisissa suhteissa haastaviksi koettujen kysymysten ratkaisemiseksi.” 

 

Oppikeskustelujen tavoitteet

Arviointi- ja valmistelukokous kokoontui piispa Seppo Häkkisen ja metropoliitta Elian johdolla. Siinä keskusteltiin tavoitteiden tarkentamisesta ja syventämisestä sekä ajankohtaisena kirkkojenvälisenä asiana ehtoolliskäytännöistä. Kirkkojen johdoille esitettiin tulevien vuosien oppikeskusteluille seuraavia tavoitteita:

 

  1. Ylläpidämme kirkkojen välisiä luottamuksellisia suhteita ja jatkamme työskentelyä tämän suhteen ja yhteistyön kehittämiseksi edelleen.
  2. Pyrimme muodostamaan yhteisen käsityksen kirkon näkyvän ykseyden perusehdoista.
  3. Käymme keskustelua kirkon näkyvän ykseyden tavoitteen kannalta keskeisistä opillisista kysymyksistä kuten vanhurskauttamis-/jumalallistumisopista (theosis), kirkko-opista, eukaristiasta ja virasta sekä kirkon kanoneista ja niiden soveltamisesta.
  4. Ajankohtaiset yhteiskunnalliset kysymykset ja niihin liittyvät yhteiset kannanotot otetaan tarpeen mukaan esiin keskusteluissa.
  5. Viemme neuvottelujen tulokset käytäntöön kirkkojemme päätösten kautta sekä pyrimme muutenkin edistämään keskustelujen tunnetuksi tekemistä esimerkiksi niiden tuloksia kokoavan, riittävän yleistajuisen ja opiskelijoille soveltuvan materiaalin kautta.
  6. Käymme joka toinen vuosi oppikeskustelut ja pidämme huolta säännöllisestä yhteydenpidosta ja tiedonkulusta kirkkojen välillä myös muuten.

 

Ehtoollisvieraanvaraisuus

Yhdessä todettiin, että eukaristian/ehtoollisen sakramentti on olennaisen tärkeä, ja siihen on syytä suhtautua sen arvon mukaisesti. Luterilaisen kirkon tehtyä päätöksen pastoraalisesta ehtoollisvieraanvaraisuudesta sekä muutenkin kirkkojemme arjen todellisuuden huomioon ottaen käytiin keskustelua asiasta. Sen tuloksena molemmat osapuolet ymmärsivät paremmin toisensa tilanteen ja päätöksen taustat sekä seuraukset. Johtopäätöksissä kiinnitettiin huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

 

  1. Kummassakin kirkossa ehtoolliseen ja ehtoolliskäytäntöihin liittyvän opetuksen tarve on kasvanut. Erityisesti tämä koskee ortodoksista kirkkoa, jonka yleisen opetuksen mukaan ortodoksit eivät voi osallistua toisten kristittyjen ehtoolliselle, eikä ortodoksisen kirkon ehtoollinen ole avoin muille kuin ortodoksikristityille
  2. Yhteisen luterilais-ortodoksisen ekumeenisen linjauksen ja ohjeistuksen tarve ehtoolliselle osallistumiseen on noussut esiin. Asia viedään tarvittaessa kirkkojen piispainkokousten käsittelyyn.

 

Seuraavat oppikeskustelut

Seuraava teologinen dialogi järjestetään syksyllä 2018 Suomen ortodoksisen kirkon isännöimänä Kajaanissa. Teemaksi sovittiin ”kirkon näkyvän ykseyden perusehdot”.

 

Mikkelissä 24.10.2017

 

Piispa Seppo Häkkinen                                                  Metropoliitta Elia

Mikkelin ev.-lut. hiippakunta                                        Oulun ortodoksinen hiippakunta

_________

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon oppikeskustelujen arviointi- ja suunnittelukokous Mikkelissä 23.-24.10.2017Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.