SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Elämäntaidot ja uusi ops - KM, kouluttaja Raili Keränen-Pantsu

 

Uudessa opetussuunnitelmassa kaikkia oppianeita pyritään viemään kohti laaja-alaisempaa oppimista. Tavoitteita ei määritellä oppisisältöjen vaan taitojen näkökulmasta: millaisia valmiuksia tulevaisuudessa tarvitaan? Sen lisäksi, että uskonnonopetuksen tehtävänä on antaa oppilaille uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys, opetuksessa kannustetaan kunnioittamaan elämää ja ihmisarvoa ja pyhää.

 

Uskonnonopetuksen tavoitteena on myös itsetuntemuksen, identiteetin ja itsen arvostamisen vahvistuminen. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan elämänhallintataitojen opettelua. Elämänhallintataidoilla viitataan kykyyn tulla toimeen itsen ja toisten kanssa. Se sisältää tunne- ja vuorovaikutustaidot, taidon suunnitella omaa elämää ja kyvyn nähdä omat vaikutusmahdollisuudet.

 

Lisäksi elämänhallintataitoihin kuuluu taito pohtia arvokysymyksiä ja taitoa tulla toimeen eri tavalla ajattelevien kanssa. Myös itsetuntemus kuuluu elämänhallintataitoihin. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksella on merkittävä rooli erityisesti merkityksenantotaitojen, eettisten taitojen ja katsomusdialogitaitojen kehittymisessä, sillä näiden taitojen opiskelu kuuluu katsomusaineiden luonteeseen.


Elämäntaidot ja uusi ops Raili Keranen-Pantsu.pdfSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.