SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Miksi opetussuunnitelmia uudistetaan? – opetusneuvos Pekka Iivonen

 

Vuonna 2016 toimeenpantavassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa uskonnon oppiaineen muutokset ovat olleet suurempia kuin muissa aineissa. Muutoksen syyt johtuvat muutoksissa toimintaympäristössä: oppimisen tavoissa ja sisällöissä korostuu uudenlaisen osaamisen tarve.

 

Tieto on yhä kompleksisempaa, tiedonhallintataidot, vuorovaikutustaidot, kriittisyys ja tieto-ja viestintätekniikka korostuvat. Samanaikaisesti myös oppiminen on muuttunut ja tekniikka kehittynyt. Toisaalta muutoksen taustalla on herääminen oppilaiden kouluviihtyvyyden tasoon. Tutkimusten mukaan suomalaiset lapset eivät viihdy koulussa. Kouluviihtyvyys ei ole ainut muutokseen painostava mittari: myös oppimistulokset ovat laskussa. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuvatkin koulun kasvatustehtävä sekä turvallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentaminen.

 

Opetussuunnitelman myötä opetuksen painopiste on haluttu siirtää opetuksen sisällöistä opittaviin taitoihin. Johtotähtenä työskentelyssä on ollut kysymys siitä, millaisia mahdollisuuksia koulu tarjoaa?

 

Tulevaisuuden kysymyksiä ja taitoja kartoittaen

 

Iivonen korosti, että oppinaineiden perusteiden laatimista ohjaa uskonnollisen ja poliittisen sitoutumattomuuden periaate. Laadintaprosessia ohjaavat normiperusteisuus, tietoperusteisuus, avoimuus ja suunnitelmallisuus.

 

Iivonen sanoi olevansa tyytyväinen uuteen uskonnon oppiaineeseen: opetussuunnitelma on tehty tulevaisuuden kysymyksiä ja taitoja kartoittaen. Iivonen korosti, että vaikka katsomusaineiden yhteinen osuus on määritelty laajemmaksi kuin ennen, toteutus tapahtuu oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon oppiaineen sisällä. 

 

Vaikka opetus toteutetaan ensisijaisesti oman uskonnon opetuksena, yhteistyö muiden uskontojen oppiaineiden tai elämänkatsomustiedon kanssa on mahdollista niiltä osin, kuin yhteistyö tukee opetusta. Opetushallitus ei kannata opetusta, joka lähtee katsomusaineiden yhteisopetuksesta ja jossa oppilaat eriytetään vasta myöhemmässä vaiheessa oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon mukaisiin ryhmiin.

 

Uuden uskonnon ja katsomusaineiden opetussuunnitelman kolme sisältöaluetta ovat suhde omaan uskontoon, uskontojen maailma ja hyvä elämä.

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteena on opetus, jossa laaja-alainen osaaminen, oppiaineet, arviointi, oppimisympäristöt ja työtavat, monialaiset oppimiskokemukset, ja toimintakulttuurin linjaukset, muodostavat eheän kokonaisuuden.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.