SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vilkasta ekumeenista keskustelua hiljaisella viikolla - SEN:n jaostopäivä

 Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostopäivää vietettiin hiljaisen viikon aurinkoisena maanantaina 26.3.2018 kulttuurikeskus Sofiassa. Neuvoston jaostotoiminta järjestäytyi osittain uusiin uomiin vuonna 2017. Joukko uusia jaostolaisia ja jaostotyöskentelyn konkareita kokoontui tutustumaan toistensa työskentelyyn, jakamaan tietoa ja kokemuksia sekä ideoimaan tulevaa.


Jaostopäivän osallistujia vasemmalta oikealle: Veijo Koivula, Mari-Anna Auvinen, Sari Anerjärvi, Risto Pontela, Sanna Haapasaari, Perry Johansson, Sara Torvalds, Veli Gabriel Salmela, Tapio Leinonen, Tuomas Mäkipää, Anna Hyvärinen, Katri Jussila, Soile Salorinne, Arto Nuutinen, Vilma Saarinen, Pekka IIvonen ja Jyri Komulainen. Kuvasta puuttuvat: Sami Lehto, Saila Poulter, Pär Silén ja Suvi-Tuulia Vaara.

Jaostot SEN:ssa

SEN:ssa toimii seitsemän jaostoa ekumenian ydinalueilla. Jäsenkirkoilla, tarkkailijakirkoilla ja kumppanuusjärjestöillä on mahdollisuus nimetä edustajansa jaostoihin.

Kasvatusasioiden jaostosta Jaostopäivään 2018 osallistuivat puheenjohtaja Jyri Komulainen, Saila Poulter ja Pekka Iivonen. on foorumi Neuvoston jäsenkunnan edustajille paikallisekumeniasta. Toiminnan tavoite on paikallisen ekumenian vahvistaminen.

 

Lapsi- ja nuorisotyön jaostosta Jaostopäivään 2018 osallistuivat varapuheenjohtaja Sami Lehto, sihteeri ja Ketkokoordinaatori Vilma Saarinen ja Katri Jussila. on keskustelufoorumi uskonnon ja katsomusaineiden opetuksen ja uskontokasvatuksen kysymyksistä Suomessa.

 

on keskustelufoorumi kirkkojen lapsi- ja nuorisotyötä tekeville. Jaoston tavoite on vahvistaa ekumeenista kasvatusta kirkkojen lapsi- ja nuorisotyössä.

Sara Torvalds och ordförande Pär Silén från sektionen för finlandsvensk ekumenik deltog Sektionsdagen 2018. 

(Ruotsinkielinen jaosto) inom Ekumeniska Rådet i Finland är en sektion för de medlemssamfund, observatörer och samarbetsorganisationer som har verksamhet på svenska i Finland.

on foorumi kirkkojen väliselle teologiselle ja opilliselle keskustelulle. Tälle jaostolle SEN:n hallitus on antanut erityistehtävän toimikaudella 2017-2019 valmistella kasteen vastavuoroisen tunnustamisen yhteistä asiakirjaa.

 

on ekumeeninen asiantuntijajaosto, jonka tehtävä on nostaa esiin ja keskustella suomalaisessa yhteiskunnassa olevista ja erityisesti kirkkoja koskettavista yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista.

 

Teologisen ja opillisen keskustelun jaostosta jaostopäivään 2018 osallstuivat puheenjohtaja Tuomas Mäkipää, sihteeri Tapio Leinonen ja Arto Nuutinen.on keskustelufoorumi ajankohtaisille yhteiskunnallisille asioille. Näkökulmana keskusteluun ovat laajapohjaiset yhteiskunnalliset kysymykset ja niiden peilaaminen kristilliseen etiikkaan.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.