SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kutsu dialogiin, Uskontojen välinen ja kristittyjen keskinäiseen vuoropuhelu

Ekumeenisella liikkeellä on ajankohtaisia haasteita. Yksi niistä on kysymys kristittyjen keskinäisen ja uskontojen välisen dialogin, vuoropuhelun, suhteesta. Kristittyjä haastetaan etsimään uutta kielenkäyttöä ja uusia tapoja edistääkseen sekä keskinäisiä suhteitaan että suhteitaan muihin uskontoihin. 

 

Klikkaa kuvaa ja siirry julkaisuun.Kristityt pyrkivät tunnistamaan kummankin vuoropuhelun yhtäläisyydet ja ymmärtämään niiden väliset erot. Eroista huolimatta molemmat dialogit voivat lievittää jännitteitä ja vastustaa väkivaltaa, edistää sovintoa sekä syventää niihin osallistuvien uskonnollista sitoutumista ja hengellisyyttä.

 

Kristityt voivat katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen ja molempien dialogien mahdollisuuksiin. Kun kristittyjen keskinäinen dialogi vahvistaa heidän uskoaan ja yhteyttään kristittyinä, se voi avata heille tietä aidolle kohtaamiselle uskonnollisessa elämässä ja käytänteissä myös muiden kanssa.

 

Kutsu dialogiin – Uskontojen välinen ja kristittyjen keskinäinen vuoropuhelu tarjoaa pohdintaa ja käytännön esimerkkejä kristittyjen pyrkimyksistä edistää keskinäisiä suhteitaan ja uskontojen välisiä suhteita. Lisääntynyt ymmärrys, yhteys ja solidaarisuus kristittyjen kesken ja muiden uskontojen seuraajien välillä tarjoavat toivoa entistä syvemmästä kohtaamisesta Jumalan ja maailman kanssa.

 

Alkuteksti:  Kirkkojen maailmanneuvosto 2015

 

Suomennos ja toimitus: Risto Jukko ja Jaakko Rusama,

Suomen ev.-lut. kirkon Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto

2016

Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja CV

 

Koko A5, 39 sivua

Verkkojulkaisuna luettavissa ja tulostettavissa tästä.

 

Sisältö

  • Esipuhe
  • Johdanto
  • Haasteita
  • Määritelmiä
  • Raamatullisia ja teologisia perusteita
  • Periaatteita ja tavoitteita
  • Menetelmiä ja käytännön kysymyksiä
  • Pohdintaa ja esimerkkejä hyvistä käytänteistä
  • Miten tämä asiakirja on syntynyt?
  • Kirjallisuutta

Kutsu dialogiin. Uskontojen välinen ja kristittyjen keskinäinen vuoropuhelu


Olen iloinen
voidessani suositella tätä kirjasta, sen avulla joukko ekumeenisia ystäviä ja
kumppaneita voi vertailla toisaalta uskontojen välistä ja toisaalta ekumeenista
dialogia. Kirjanen o...
Ekumeenisella
liikkeellä on ajankohtaisia haasteita. Yksi niistä on kysymys kristittyjen
keskinäisen ja uskontojen välisen dialogin suhteesta. Aihe on käynyt
ajankohtaiseksi monesta syystä. 
Seuraavassa on
muutamia käytännön esimerkkejä ja joitakin kertomuksia, jotka liittyvät näihin
kahteen dialogiin. Ne pyrkivät havainnollistamaan asiaa.
Dialogi
tarkoittaa monipuolista kohtaamista ja vuoropuhelua toisen uskonnon seuraajien
ja toisten kristittyjen kanssa. Dialogi on myönteistä viestintää. Se koskee jokaista ihmistä, ja sillä vahv...
Jeesuksen ja samarialaisen
naisen kohtaaminen Sykarin kaivolla on vahva kuvaus todellisesta kohtaamisesta ja dialogista. Dialogi voi vahvistaa ihmissuhteita. Silloin saa myös olla heikko. Jeesuksen...
Dialogiin kuuluvat toinen
toisensa kunnioittava kohtaaminen ja toinen toisensa haastaminen. 
Seuraavassa on joukko
keskeisiä kysymyksiä ja näkökohtia, joihin tulee kiinnittää huomiota
vastuullisissa ja erityisesti virallisissa uskontojen välisissä ja/tai
kristittyjen keskinäisissä di...
Seuraavat
esimerkit kuvaavat muutamia myönteisiä tapoja, joilla uskontojen välisessä ja
kristittyjen keskinäisessä dialogissa voidaan kohdata toinen toisensa:
Asiakirja on
syntynyt Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission ja uskontojen
välisen dialogin toimiston työntekijöiden käymien keskustelujen tuloksena. 
Ahonen, Risto
2010 Käännyttämistä
vai kääntymystä? Vallankäytön ja kristillisen todistuksen suhde. Helsinki:
Suomen Lähetysseura. 
2012 Maailmanlähetys
tienhaarassa. Siirtymävaiheen mis...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.