SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF)

ERF har fungerat sedan år 1917 och är ett av de äldsta nationella ekumeniska råden i världen. Till att börja med verkade Rådet som en finländsk nationell kommitté inom rörelsen World Alliance. 1933 blev rörelsens namn Allmänkyrkliga kommittén i Finland. 1963 ändrades det till Ekumeniska Rådet i Finland.

 

ERF är ett samarbetsorgan för kyrkor, kristna samfund och församlingar som är verksamma i Finland. Medlemskyrkorna och -samfunden bekänner Herren Jesus som Gud och Frälsare och strävar efter att uppfylla sin gemensamma kallelse till den treenige Gudens ära. Rådet främjar Kristi kyrkas strävan till en synlig enhet, stärker enheten mellan de kristna, deras tjänst och vittnesbörd i Finland samt verkar som mötesplats mellan kyrkorna och de kristna samfunden.


Principer för verksamheten

 Ekumeniska Rådet i Finland fungerar både som samtalsforum, verkställande organisation och som sakkunnigorganisation. Målet med verksamheten är att kyrkorna och de kristna samfunden skall stöda enheten mellan kristna. Strävan är också att stärka kyrkornas röst i samhället.


Rådets verksamhet styrs av två centrala principer: 1) det kristna vittnesbördet som kommer till uttryck i kärleken och enheten mellan kristna 2) det gemensamma arbetet för skapelsen och människovärdet.


Verksamheten kan delas in i följande delområden

• spiritualitet och lärofrågor

• frågor som rör etik och samhället, i synnerhet frågor som rör människovärdet

• kristen fostran

• det gemensamma vittnesbördet och religionsdialog

• nationella och internationella ekumeniska nätverk

 

Det högsta beslutande organet i ERF är dess möte som hålls två gånger per år. Medlemskyrkorna, observatörerna och partnerorganisationerna utser sina representanter till mötet. Den styrelse som väljs vid rådets möte är verkställande organ. Arbetet leds av generalsekreteraren i samarbete med personalen på ekumeniska rådets kansli. Sektionerna och arbetsgrupperna är också viktiga för att befrämja ekumeniken.


Medlemmar
Till ordinarie medlemmar av rådet kan godkännas i Finland verksamma kyrkor och kristna samfund som bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och där­för tillsamman...
Rådets medlemskyrkor, observatörskyrkor och partnerorganisationer har möjlighet utse representanter till sektionerna, som är verksamma på kärnområden av ekumeniken.
Hallitus on valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Syyskokous valitsee hallituksen. Hallitus voi asettaa työjaoston sekä pysyviä ja tilapäisiä työryhmiä, joiden tehtävänä on valmistella asioita hallituks...
Yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen elämään kuuluu lainsäädäntöön ja muulla tavoin kansalaisten elämään vaikuttava suunnittelu ja toteutus. SEN:lla on jäsenistönsä kautta monen alan asiantuntemusta ja...
1 § Föreningens namn är Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, på svenska Ekumeniska Rådet i Finland r.f. Föreningen benämns i fortsättningen i dessa stadgar rådet. Rådets språk är finska och svenska. Rådets...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.