SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sektioner

Rådets medlemskyrkor, observatörskyrkor och partnerorganisationer har möjlighet utse representanter till sektionerna, som är verksamma på kärnområden av ekumeniken. Medlemskåren av sektionerna nedan.

  •  är en sektion för de medlemssamfund, observatörer och samarbetsorganisationer som har verksamhet på svenska i Finland. Syftet med sektionen är att främja ekumenik på svenska inom Ekumeniska Rådet. Målsättningen är att synliggöra det ekumeniska arbetet på svenska och hjälpa Ekumeniska Rådet att vara en levande tvåspråkig organisation. Fokus ligger på information och koordinering, men utesluter inte heller egen verksamhet.

 

  • Sektionen för fostran är ett samtalsforum för frågor inom undervisningen i religion och åskådningsämnen samt religiös fostran i Finland.

 

  • Ungdomssektionen är ett diskussionsforum för unga vuxna.

 

  • Sektionen för lokalekumenik är ett forum för lokalekumenik för Rådets medlemskår. Sektionens avsikt är att stärka den lokala ekumeniken.

 

  • Sektionen för teologi och lärofrågor är ett forum för teologiska och lärosamtal mellan kyrkorna.

 

  • Sektionen för jämställdhet är en ekumenisk expertsektion Sektionens uppgift är att lyfta fram och diskutera frågor i anknytning till jämställdhet och likabehandling i det finländska samhället, i synnerhet sådana frågor som är av speciellt intresse för kyrkorna.

 

  • Sektionen för samhällsfrågor är ett diskussionsforum för aktuella samhällsfrågor. Utgångspunkten i diskussionerna är samhällsfrågor med bred bas och vilken roll kristen etik har eller kan ha i sammanhanget.

Sektionen för finlandssvensk ekumenik (Ruotsinkielinen jaosto) inom Ekumeniska Rådet i Finland är en sektion för de medlemssamfund, observatörer och samarbetsorganisationer som har verksamhet på svens...
Kasvatusasioiden
jaosto on keskustelufoorumi uskonnon ja katsomusaineiden opetuksen ja
uskontokasvatuksen kysymyksistä Suomessa. Jaosto koostuu ekumeenisesta
asiantuntijatyöryhmästä, jonka jä...
Lapsi- ja nuorisotyön jaosto on keskustelufoorumi kirkkojen lapsi- ja
nuorisotyötä tekeville. Jaosto koostuu jäsenkunnan nimeämistä
asiantuntijaedustajista. 
Paikallisekumenian
jaosto on keskustelufoorumi Neuvoston jäsenkunnan edustajille
paikallisekumeniasta. Jäsenkunta nimeää jaoston jäsenet eri puolilta Suomea.
Jaoston tehtävä on järjestää Paik...
Teologisen
ja opillisen keskustelun jaosto on foorumi kirkkojen väliselle teologiselle ja
opilliselle keskustelulle. Jaosto koostuu eri kirkkojen opillisista
asiantuntijoista. Kirkot nimeävät...
Yhdenvertaisuusjaosto
on ekumeeninen asiantuntijajaosto, joka koostuu jäsenkunnan nimeämistä
kirkollisista ja lainopillisista asiantuntijoista. Jaoston tehtävä on nostaa
esiin ja keskustella...
Yhteiskunnallisten
kysymysten jaosto on keskustelufoorumi ajankohtaisille yhteiskunnallisille
asioille. Näkökulmana keskusteluun ovat laajapohjaiset yhteiskunnalliset
kysymykset ja niiden pei...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.